December 2023

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “มหาสารคาม” เมืองแห่งตักสิลานคร

จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวอีสาน มีชุมชนโบราณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเชียงเหียน หมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคามแหล่งโบราณสถาน และสถานที่สำคัญทางศาสนาก็มี พระธาตุนาดูน กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน กู่บ้านแดง อำเภอวาปีปทุม ปรางค์กู่ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม ที่น่ามาศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยจังหวัดมหาสารคามมีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,292 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 944,605 คน ในปี 2564 มีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 66,024 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 85,228 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการบริการ คิดเป็น 51% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 3,195 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 21% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 588 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 17% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 2,276 ราย – ภาคการค้า คิดเป็น 10% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 6,072 ราย สินค้า GI ของจังหวัด 1. มันแกวบรบือ 2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 นครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย (ผ่านจังหวัดมหาสารคาม) คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2573 งบประมาณ 50,000 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2573 งบประมาณ 500 ล้านบาท ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บจก.มหาสารคาม เบเวอเรซ รายได้รวมปี 2565 = 1,875 ล้านบาท 2. บจก.โตโยต้ามหาสารคาม รายได้รวมปี 2565 = 1,164 ล้านบาท 3. หจก.สมบัติบริการพยัคฆ์ ธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม รายได้รวมปี 2565 = …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “มหาสารคาม” เมืองแห่งตักสิลานคร อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง ตราประจำจังหวัด ภาคอีสาน

พามาเบิ่ง ตราประจำจังหวัด ภาคอีสาน   จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490 – ปัจจุบัน รูปติณชาติ (หญ้า) กาฬสินธุ์ (บึงน้ำสีดำ) ภูเขา และเมฆ หมายถึงสัญลักษณของความชุมชื่น และอุดมสมบูรณของภูมิภาค ทิวเขาตรงสุด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปพระเจดีย์ก่อไว้บนตอไม้ หมายถึง พระธาตุขามแก่น เป็นภาพสัญลักษณ์จากตํานาน เมืองที่กล่าวว่าในเมืองเคยมีต้นมะขามใหญ่อยู่ตนหนึ่งต่อมาถูกตัดโค่นลงเหลือแต่ตอทิ้งไว้หลายปีภายหลังตอไม้นั้นกลับงอกงามมีกิ่งกานสาขาขึ้นอีก ชาวเมืองเห็นเปนนิมิตอันดี จึงได้สร้างพระเจดียครอบทับตอไม้นั้นและถือเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสืบมา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ   จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปพระธาตุพนม   จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล   จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน รูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปเทพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง   จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปทุ่งนาและต้นรัง มาจากชื่อเมืองมหาสาลคาม (หมายถึงหมู่บ้านต้นรังใหญ่)  ซึ่งสะกดเพี้ยนมาเป็นมหาสารคามในปัจจุบัน   จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน รูปปราสาทสองนางสถิตประดิษฐานแก้วมุกดาหารตรานี้กรมศิลปากรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ  จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2515 – ปัจจุบัน รูปพระธาตุอานนท์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองในวัดมหาธาตุ มีสิงห์ขนาบสองข้าง  มาจากชื่อที่ตั้งเมืองเมื่อแรกสร้างคือบ้านสิงห์ท่า รูปดอกบัวบานหมายถึงจังหวัดยโสธรแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี รัศมีบนยอดแปดแฉกหมายถึงอำเภอทั้งแปดของจังหวัด   จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน รูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย เบื้องหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมีกรอบวงกลมเป็นรูปรวงข้าวล้อมรอบ เดิมตราจังหวัดร้อยเอ็ดมีเพียงรูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัยเท่านั้น ส่วนปีที่ใช้ตราปัจจุบันอ้างตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งออกแบบโดยนายรังสรรค์ ต้นทัพไทย  จังหวัดเลย พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน รูปพระธาตุศรีสองรัก เบื้องหลังเป็นทิวเขา   จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2512 – ปัจจุบัน รูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน 6 กลีบรองรับอยู่เบื้องล่าง ตราปราสาทพระวิหาร ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษระหว่าง พ.ศ. 2483 – 2512 ต่อมาได้เปลี่ยนตราใหม่เพราะไทยเสียปราสาทเขาพระวิหารให้กัมพูชาตามคำตัดสินของศาลโลกเมื่อ พ.ศ. 2505 การจะใช้ตราเดิมต่อไปจึงเป็นการไม่สมควร  จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2483 – ปัจจุบัน …

พามาเบิ่ง ตราประจำจังหวัด ภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ผลไม้ GI

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า . ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว . . นครราชสีมา – มะขามเทศเพชรโนนไทย – ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ – น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ . กาฬสินธุ์ – พุทรานมบ้านโพน . นครพนม – สับปะรดท่าอุเทน – ลิ้นจี่นครพนม . สกลนคร – หมากเม่าสกลนคร . ศรีสะเกษ – ทุเรียนภูเขาไฟ . มหาสารคาม – มันแกวบรบือ . บึงกาฬ – สับปะรดบึงกาฬ . หนองคาย – สับปะรดศรีเชียงใหม่ . ชัยภูมิ – ส้มโอทองดีบ้านแท่น – กล้วยหอมทองหนองบัวแดง – มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น . . หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 . . อ้างอิงจาก: – กรมทรัพย์สินทางปัญญา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI ผลไม้GI #สินค้าGI

พาส่องเบิ่ง สถานการณ์ “หมอนวดในอีสาน”

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้จบหลักสูตรนวดแผนไทยมากที่สุดในประเทศ ซึ่งมีจำนวน 572 คน แต่สิ่งที่น่าตกใจ คือ กลับมีหมอนวดแผนไทยมืออาชีพผู้บรรจุอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 8 คนเท่านั้น นั่นหมายถึงหมอนวดมืออาชีพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ายถิ่นฐานไปทำงานนอกภูมิภาคของตนเอง ซึ่งเมื่อดูจากจำนวนหมอที่เรียนจบนวดในแต่ละภูมิภาคกับจำนวนหมอนวดมืออาชีพที่บรรจุอยู่ในพื้นที่ ก็พบว่าหมอนวดมืออาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกไปทำงานนอกภูมิภาค มากถึง 564 คน โดยถือว่ารั่วไหลออกไปมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 ในระดับประเทศเลยทีเดียว แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานหมอนวดของเรารั่วไหลออกไปนอกภูมิภาค? สาเหตุที่สำคัญอาจมาจากความพยายามดึงดูดแรงงานของต่างประเทศ หากดูค่าจ้างร้านนวดในต่างประเทศ พบว่าค่าจ้างมากกว่าประเทศไทยถึง 4-6 เท่า ในส่วนของสวัสดิการที่น่าดึงดูดของต่างประเทศ เช่น ในญี่ปุ่นสามารถทำงานโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีที่พักให้หมอนวด สถานการณ์ร้านนวดในภาคอีสาน เป็นอย่างไร? ภาคอีสานมีจำนวนนิติบุคคลผู้ประกอบการร้านนวดและสปาน้อยที่สุด คิดเป็นลำดับที่ 5 ในระดับประเทศ อย่างไรก็ตามภาคอีสานก็มีจำนวนร้านนวดและสปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Wellness Center จำนวน 40 ร้าน หรือมากที่สุดในประเทศ ในส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมนวดและสปาของภาคอีสาน อยู่ที่ 24 ล้านบาท และมีกำไร 2.7 ล้านบาท ทำให้เห็นว่าภูมิภาคเรามีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้ในแง่ที่ว่า สินค้าและบริการของเราเยอะกว่าภูมิภาคอื่นมาก แต่ศูนย์ Wellness ร้านนวดและสปาในภาคอีสานยังไม่มากพอที่จะรองรับสินค้าและบริการดังกล่าว ซึ่งหากมีแรงจูงใจทำให้เห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ Wellness มากกว่านี้ ก็จะทำให้สินค้าและบริการด้านสมุนไพรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับโอกาสที่จะใช้ประกอบกับกิจกรรมการนวดและสปา ทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว ร้านนวดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Wellness Center จะมีค่าบริการที่สูงกว่าร้านนวดทั่วไป โดยการจ่ายในราคาที่แพงกว่านี้จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพที่ดีกว่า ทั้งในแง่ของความสะอาดของพื้นที่ มาตรฐานอุปกรณ์รักษาสุขภาพ และคุณภาพของผู้ให้บริการ ร้านนวดและาสปาที่เป็นศูนย์ Wellness โดยมากแล้วมีบริการนวดไทยแบบดั้งเดิม นวดอโรมา นวดสปา นวดตัว นวดสครัปผิว และบริการอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลของพนักงานนวดมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี ร้านนวดและสปาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Wellness ในภาคอีสานนี้มีหลายแห่ง ในที่นี้ขอยกหยิบยกร้านที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาเป็นตัวอย่าง 1. Me aura ขอนแก่น – ขอนแก่น ให้บริการนวดและสปา โดดเด่นเรื่องพื้นที่ที่กว้างขวางและเป็นระเบียบ 2. Siya Thai Massag – นครราชสีมา ให้บริการนวด และการแพทย์แบบกดจุด 3. Vela- D Masaage – ร้อยเอ็ด ให้บริการนวดและสปา โดดเด่นเรื่องการใช้สมุนไพรประกอบกับการบริการ 4. ร้านนวดบ้านเฮา นวดเพื่อสุขภาพ – สกลนคร ให้บริการนวดและสปาเต็มรูปแบบ โดดเด่นเรื่องการใช้สมุนไพรและการสร้างบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว เมื่อท่านได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว อยากจะไปใช้บริการศูนย์ Wellness แล้วหรือยัง? อ้างอิงจาก: – กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก – กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า, กระทรวงแรงงาน – Spa directory …

พาส่องเบิ่ง สถานการณ์ “หมอนวดในอีสาน” อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง  3 สวนสัตว์ในภาคอีสาน

พามาเบิ่ง  3 สวนสัตว์ในภาคอีสาน   อ้างอิงจาก: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สวนสัตว์ใหญ่ในอีสาน #สวนสัตว์  

ภาคอีสานดินแดนแห่งเกษตรกรรม ข้อมูลน่าฮู้… คนอีสานปลูกข้าวมากแค่ไหน

จากข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2565/66 ที่ความชื้น 15% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูก อยู่ที่ 38,577,000 ไร่ และมีผลผลิต อยู่ที่ 12,974,098 ตัน ในส่วนข้อมูลข้าวนาปรัง ปี 2565 ที่ความชื้น 15% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูก 1,892,820 ไร่ และมีผลผลิต 1,080,911 ตัน 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบการการปลูกข้าวมากที่สุด อันดับที่ 1 ร้อยเอ็ด จำนวน 475 ราย อันดับที่ 2 อุบลราชธานี จำนวน 414 ราย อันดับที่ 3 ศรีสะเกษ จำนวน 409 ราย อันดับที่ 4 ขอนแก่น จำนวน 395 ราย อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ จำนวน 363 ราย หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน เฉพาะประเภทธุรกิจการปลูกข้าวเจ้า (รหัสประเภทธุรกิจ 01121) และธุรกิจการปลูกข้าวเหนียว (รหัสประเภทธุรกิจ 01122) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจการปลูกข้าว #ปลูกข้าว #ข้าวอีสาน #ข้าว

พามาเบิ่ง เศรษฐีหุ้น พอร์ท 1,000 ล้าน ส่งตรงจากวิศวะ มข.

ฮู้บ่ว่า คุณ อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และ คุณ มงคล ประกิตชัยวัฒนา ทั้งคู่ติดลำดับเศรษฐี ลำดับที่ 38 และ 42 ตามลำดับ ของมหาเศรษฐีในประเทศไทยที่จัดอันดับโดย Forbes ปี 2023 โดย คุณ มงคล ประกิตชัยวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลำดับที่ 6 ของ KTC; บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัพเดต SET ธ.ค.2566 อ้างอิงจาก: – วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 – เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #การเงินอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เศรษฐีหุ้น #วิศวะมข #IsanWealth #เงินทองอีสาน

กระแสลูกชิ้นมาแรง สิพาเบิ่ง ธุรกิจลูกชิ้นมากแค่ไหนในภาคอีสาน

ในปี 2565 มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบธุรกิจลูกชิ้น อยู่ที่ 987 ราย โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้ประกอบธุรกิจลูกชิ้นมากที่สุด อันดับที่ 1 ชัยภูมิ 124 ราย อันดับที่ 2 ขอนแก่น 111 ราย อันดับที่ 3 นครราชสีมา 100 ราย อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 76 ราย อันดับที่ 5 ร้อยเอ็ด 59 ราย หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการผลิตไส้กรอก ลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ทำจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก (รหัสประเภทธุรกิจ 10132), และการผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจากสัตว์น้ำ (รหัสประเภทธุรกิจ 10292) . . อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ธุรกิจลูกชิ้น #ลูกชิ้น #โรงงานลูกชิ้น

ชวนเบิ่ง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ภาคอีสาน

ชวนเบิ่ง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ภาคอีสาน   รถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. มูลค่าโครงการ 24,064 ล้านบาท รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และยกระดับ  จำนวนสถานี : 19 สถานี ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 3 แห่ง เปิดให้บริการแล้ว ในปี 2563 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 135 กม. มูลค่าโครงการ 29,968.62 ล้านบาท (4 สัญญา + ขยายระยะเวลา) รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์ จำนวนสถานี : 19 สถานี ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 1 แห่ง กำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2565 (บางส่วน)   ทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. มูลค่าโครงการ 26,663.26 ล้านบาท รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และทางรถไฟยกระดับ จำนวนสถานี : 15 สถานี ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 3 แห่ง สถานะ : รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการ โดยคาดว่า จะเริ่มก่อสร้างปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2569 ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. มูลค่าโครงการ 37,527.10 ล้านบาท รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และทางรถไฟยกระดับ จำนวนสถานี : 35 สถานี ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 4 แห่ง สถานะ : รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ โดยคาดว่า จะเริ่มก่อสร้างปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2571   ทางรถไฟสายใหม่ อยู่ระหว่างประกวดราคา ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. มูลค่าโครงการ 67,965.33 ล้านบาท รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน …

ชวนเบิ่ง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

อาณาจักรธุรกิจลุงพล ที่ครอบคลุมทั้งการทำ ธุรกิจสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกิจการค้าเครื่องสำอาง ที่กวาดรายได้ปี 65 กว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ อีสาน อินไซต์ พาเปิดอาณาจักรธุรกิจลุงพล ที่ครอบคลุมทั้งการทำ ธุรกิจสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกิจการค้าเครื่องสำอาง ที่กวาดรายได้ปี 65 กว่า 10 ล้านบาท “ลุงพลป้าแต๋น แฟมิลี่” เปิดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 โพสต์คลิปทั้งหมด 8,474 รายการ และมี ยอดเข้าชมกว่า 197,205,700 ครั้ง อีกทั้งมียอด ติดตามกว่า 482,000 คน ด้วยความสนใจจากสื่อ และผู้ชมจำนวนมาก ได้สร้าง กระแสลุงพล fever ที่ลากยาว สร้างผู้ได้รับผลประโยชน์มากมาย เช่น ลุงพลและป้าแต๋น ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พวกเขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์ต่างๆ เช่น ไลฟ์สด, ขายสินค้า, ออกรายการโทรทัศน์ เป็นต้น สื่อมวลชนรวมถึง Youtuber จะได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถนำเสนอข่าวและโฆษณาได้มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ค้าสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวลุงพล เช่น เสื้อยืด, หมวก, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ เป็นต้น จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้สามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น การท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านกกกอก จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น แม้ว่าวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อ่านคำพิพากษา โดยพิพากษาให้ “ลุงพล” นายไชย์พล วิภา จำเลยที่ 1 และ 2 ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควร จำคุกรวม 20 ปี ในขณะที่ “ป้าแต๋น” นางสมพร หลาบโพธิ์ ภรรยาของลุงพล ยกฟ้อง แต่ทางลุงพลก็ได้มีการยื่นประกันตัว ด้วยหลักทรัพย์กว่า 5 แสนบาท พร้อมกับเตรียมยื่นอุทธรณ์ในชั้นศาลถัดไป อ้างอิง – NoxInfluencer – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – เดลี่นิวส์ – ทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวี ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ …

อาณาจักรธุรกิจลุงพล ที่ครอบคลุมทั้งการทำ ธุรกิจสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงกิจการค้าเครื่องสำอาง ที่กวาดรายได้ปี 65 กว่า 10 ล้านบาท อ่านเพิ่มเติม »