Siree Jamsuwan

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง ครัวเรือนอีสาน มีภาระหนี้สินจั้งใด๋แหน่ ?

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง ครัวเรือนอีสาน มีภาระหนี้สินจั้งใด๋แหน่ ?   ISAN Insight & Outlook ได้จัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมทางการเงินและหนี้สิน จะเห็นพฤติกรรม 65% ของผู้ตอบแบบสำรวจในอีสานมีภาระทางหนี้สิน โดยเมื่อกระจายการออมเงินตามการมีภาระหนี้สิน กลุ่มผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สินมีการออมเงินในสัดส่วนที่มากกว่าอย่างชัดเจน   อีกทั้งครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจในอีสานที่มีภาระหนี้สิน มีจำนวนหนี้สินคงเหลือน้อยกว่าจำนวนรายได้ในแต่ละเดือน แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีสัดส่วนของผู้ที่มีหนี้สินสูงกว่ารายได้กว่าเท่าตัวในสัดส่วนที่มาก ซึ่งสะท้อนระยะเวลาการใช้หนี้ที่ยาวนาน โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อการบริโภคซึ่งไม่สร้างผลตอบแทนอีกด้วย   ด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ปรับเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ยิ่งมีรายได้มากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น โดยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบที่มีรายได้น้อย เผชิญกับปัญหาในการชำระหนี้ และยิ่งกว่านั้น 20% ของผู้ตอบที่มีรายได้น้อย เลือกที่จะหยุดชำระหนี้ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอกับการชำระหนี้   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/Q2_2566.pdf    อ้างอิงจาก: ISAN Insight & Outlook แบบสำรวจพฤติกรรมทางการเงินและหนี้สิน  เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2566  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าใช้จ่าย #หนี้สิน #ภาระหนี้สิน #ครัวเรือนอีสาน

สินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานหลายที่สุด ในแต่ละจังหวัด มีอิหยังแหน่ ? 

สินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานหลายที่สุด ในแต่ละจังหวัด มีอิหยังแหน่ ?    สำหรับเกษตรกรที่ทำธุรกิจเกษตรมาระยะหนึ่งอาจเริ่มหาช่องทางการผลิตสินค้าให้ได้ มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการขอรับรองมาตรฐานมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับการความต้องการ ตามข้อกำหนดในมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) เป็นแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นมาตรฐานรับรองแหล่งผลิตพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากไม่ใช้สารเคมีแล้ว เมล็ดพันธุ์ต้องไม่มีการคลุกสารเคมี หรือมาจากกระบวนการปลูกที่ใช้สารเคมี และมีระยะปรับเปลี่ยนจากการปลูกแบบใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สารเคมีในแปลงปลูกสลายตัวไปในระดับที่ปลอดภัย จึงจะได้รับการรับรอง มาตรฐานการเกษตรของสินค้าเกษตรในอีสานยังมีจำนวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐาน GAP อยู่น้อยเมื่อเทียบกับทั้งประเทศ โดยอันดับ 1 ภาคเหนือ (37.1%) อันดับที่ 2 ภาคกลาง (26.2%) อันดับที่ 3 ภาคอีสาน (17.3%) และอันดับที่ 4 ภาคใต้ 16.4% ซึ่งหากมีการส่งเสริมอย่างจริงจังจะเป็นจุดแข็งรายพื้นที่ ที่สามารถยกระดับภาคเกษตรของพื้นที่ได้   อ้างอิงจาก:  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ https://actorganic-cert.or.th/th/manual-th/organicstandard-th/ https://www.baanlaesuan.com/233023/garden-farm/farm-guru/gapthai   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้าเกษตร  #มาตรฐานGAP

ภาคอีสาน  5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร  อิหยังหลายที่สุด ?

ภาคอีสาน  5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร  อิหยังหลายที่สุด ?   ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2565 คือ 1. มันสำปะหลังโรงงาน โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.นครราชสีมา 18,900,742 ตัน 2. ข้าวนาปรัง โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.กาฬสินธุ์ 1,080,911 ตัน 3. ลำไย โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.เลย 21,369 ตัน 4. ทุเรียน โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.ศรีสะเกษ 11,631 ตัน 5. เงาะ โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.เลย 6,762 ตัน   อ้างอิงจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผลผลิตอีสาน #นครราชสีมา #กาฬสินธุ์ #เลย #ศรีสะเกษ  

UPDATE ผลไม้ GI  มาจากจังหวัดอิหยังแหน่ ? 

UPDATE ผลไม้ GI  มาจากจังหวัดอิหยังแหน่ ?  GI หรือ Geographical indication เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้า ว่าพิเศษเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ที่แหล่งผลิตอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ ปัจจุบันสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GI ไทย มีมากกว่า 170 รายการ แบ่งเป็นข้าว ผัก/ผลไม้ อาหาร ผ้า (ไหม/ฝ้าย) และหัตถกรรม/อุตสาหกรรม  สำหรับภาคอีสานมีสินค้า GI หลายรายการ ที่มีคุณภาพ พร้อมเป็น Soft Power ของไทย เนื่องจากสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี  โดยสินค้า GI เหล่านี้ได้สร้างเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นอีสานกว่า 300 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่จังหวัด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในทุกมิติด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง และจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้า GI ไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน   อ้างอิงจาก: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ https://www.ipthailand.go.th/th/gi-002.html    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้าGI #นครราชสีมา #ศรีสะเกษ #ชัยภูมิ #สกลนคร #กาฬสินธุ์ #บึงกาฬ #หนองคาย #นครพนม

พามาเบิ่ง ศิลปิน TPOP บ้านเกิดแดนอีสาน

พามาเบิ่ง ศิลปิน TPOP บ้านเกิดแดนอีสาน   1. ชื่อ: จูเนียร์ นภัทร โอสายไทย ATLAS โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 📍 จ. ขอนแก่น เพลงฮิต LOLAY (โลเล) ยอดวิว Youtube  9.1M เดบิวต์ ปี 2564 ค่าย XOXO Entertainment   2. ชื่อ:  ปลั๊กกี้ ธรากร คำสิงห์ PERSES โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ ขอนแก่นวิทยายน 📍 จ. ขอนแก่น เพลงฮิต น่ารักน้อยลงหน่อย (Cuteless) ยอดวิว Youtube 935k  เดบิวต์ ปี 2565 ค่าย G’Nest (จีเนส) ภายใต้สังกัด GMM Grammy   3. ชื่อ:  มาง ปิยธิดา เล็กกลาง bamm โรงเรียนสุรนารีวิทยา 📍 จ. นครราชสีมา เพลงฮิต ใครเพื่อนแก (Unfriend Zone) ยอดวิว Youtube 21M เดบิวต์ ปี 2564 ค่าย LIT ENTERTAINMENT   4. ชื่อ:  โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ PROXIE โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา และ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 📍 จ. อุดรธานี เพลงฮิต คนไม่คุย (Silent Mode) ยอดวิว Youtube 27M เดบิวต์ ปี 2565 ค่าย bROTHERS Music   5. ชื่อ:  เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา LYKN โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 📍 จ. นครราชสีมา เพลงฮิต เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) ยอดวิว Youtube 2.8M เดบิวต์ ปี 2566 ค่าย RISER …

พามาเบิ่ง ศิลปิน TPOP บ้านเกิดแดนอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ม่วนจอย “ T-POP CAMPUS TOUR 2023 ”  ขนทัพศิลปินทีป๊อปบุกเสิร์ฟความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัย

ม่วนจอย “ T-POP CAMPUS TOUR 2023 ”  ขนทัพศิลปินทีป๊อปบุกเสิร์ฟความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัย   หลังพ้นช่วงโควิด กระแส T-POP ได้เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจ จากคนรุ่นใหม่ อีกครั้ง และกลายเป็นแรงผลักดัน ให้ศิลปินรุ่นใหม่และวงการเพลงกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำการเติบโตของกระแส T-POP จึงได้เริ่มขยายผล เริ่มทยอยขนทัพศิลปินบุกรั้วมหาวิทยาลัย ในงาน ‘Pepsi Present T-POP CAMPUS TOUR 2023’ ซึ่งงานนี้ได้ รวมเหล่าศิลปินมากมาย อาทิ เช่น 4EVE, ATLAS, PROXIE, TIGGER, YOUR MOOD, WHALE & DOLPH, FOOLSTEP รวมถึง THE RICHMAN TOY และคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามอง DOM, JUSTMINENIKA, VENITA, THI-O & TUTOR พร้อมส่งความสนุกถึงในรั้วมหาวิทยาลัย   สำหรับงาน ‘Pepsi Present T-POP CAMPUS TOUR 2023’ นอกจากจะเป็นงานที่รวมเหล่าศิลปินตัวท็อปของวงการ T-POP แล้ว งานนี้ยังจะได้เห็นความสดใสของศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ที่ได้เตรียมจัดโชว์สุดพิเศษมาให้แฟน ๆ ได้ชมกันอย่างแน่นอน!    โดยประเดิมบุกรั้วที่แรก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566, ต่อด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566, และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษกับบรรยากาศแสนอบอุ่น ไปกับเหล่าศิลปินอย่างใกล้ชิด ที่ยกขบวนไปเสิร์ฟความสุขถึงรั้วมหาวิทยาลัย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media T-POP Stage ทุกช่องทาง   ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้ประเดิมบุกรั้วที่แรก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่แรกร่วมกับ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ที่จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีทั้ง – บูธกิจกรรมจากชมรมนักศึกษาและชมรมกีฬามากถึง 49 ชมรม  – บูธจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย – บูธอาหารและเครื่องดื่ม – บูธกิจกรรมสุดพิเศษจาก sponsor  – การแสดง Cover Dance …

ม่วนจอย “ T-POP CAMPUS TOUR 2023 ”  ขนทัพศิลปินทีป๊อปบุกเสิร์ฟความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม »

เริ่มแล้วเด้อ งานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี 66  23 มิ.ย.-2 ก.ค. 66. ชวนชิมความกรอบนอก นุ่มใน

เริ่มแล้วเด้อ งานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี 66  23 มิ.ย.-2 ก.ค. 66. ชวนชิมความกรอบนอก นุ่มใน   เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษปี 2566 ชวนนักท่องเที่ยวมาเลือกชิม และซื้อ ทุเรียนภูเขาไฟ GI จากสวนหนึ่งเดียวของไทย เนื้อกรอบนอกนุ่มใน เปรียบดังหัวขบวนรถไฟของดีศรีสะเกษ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ชาวสวนนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อ ทุเรียนจากสวน ซึ่งทำให้เกิดรายได้ต่อชาวสวน และสร้างรายได้เข้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ   การจัดงานในปี 2566 นี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เปรียบทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเสมือนหัวขบวนรถไฟที่ลากตู้ขบวนของดีเมืองศรีสะเกษไปสู่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกท่าน จึงได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566” ในระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-2 ก.ค. 66 รวมระยะเวลาการจัดงานสิ้น 10 วัน โดยภายในงานจะมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน และผลไม้อื่นๆ จากกลุ่มแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชม โดยไม่ต้องกลัวทุเรียนหมดหรือไม่พอขาย นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจนการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 ร้าน   นอกจากภายในงานแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกษ ยังสามารถเดินทางไปยังสวนที่ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้อีกด้วย ขณะที่ทางจังหวัดศรีสะเกษยังได้มีมาตรการป้องปรามทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการปล่อยแถวสารวัตรทุเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกลูก ซึ่งหากประชาชนผู้บริโภค ท่านใดพบเห็นร้านมีการจำหน่วยแอบอ้างนำทุเรียนอื่นมาขายโดยอ้างว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ หรือ จำหน่วยทุเรียนอ่อนให้ สามารถโทร. เข้ามาแจ้ง หรือ ร้องเรียนได้ที่ 1567 สายด่วนร้องเรียน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากสามารถจับกุมผู้ขายได้จะมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา.   อ้างอิงจาก: ไทยรัฐออนไลน์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สินค้าGI #ทุเรียนภูเขาไฟ #ศรีสะเกษ  

สถานการณ์ยาเสพติดอีสาน เป็นจั้งใด๋ ? 

สถานการณ์ยาเสพติดอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?    เมื่อเรามารู้จำนวนคดียาเสพติดกันแล้ว มาดูกันว่า 5 อันดับ ชนิดยาเสพติดที่มีจำนวนคดียาเสพติดสูงสุดมีอะไรกันบ้าง ? และ  พามาดูผลการดำเนินงานด้านการบำบัดยาเสพติด ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จากกระทรวงสาธารณะสุข    โดยขั้นตอนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ (Pre-Admission) ความหมาย เป็นการศึกษาประวัติข้อมูล และภูมิหลังผู้ติดยาเสพติด ทั้งจากผู้ขอรับการรักษาและครอบครัว เพื่อชักจูงให้คำแนะนำ และกระตุ้นให้ผู้ติดยาเสพติด มีความตั้งใจในการรักษา การดำเนินการ การสัมภาษณ์ การลงทะเบียนและวิธีการทางการแพทย์ ได้แก่ การตรวจร่างกาย เอกซเรย์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ชั่งน้ำหนัก ขั้นถอนพิษยา (Detoxification) ความหมาย การบำบัดอาการทางกาย ที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด การดำเนินการ การให้ยาชนิดอื่นทดแทน เช่น เมธาโดน ยาสมุนไพรหรือให้เลิกเสพทันทีที่เรียกว่า หักดิบ แบ่งเป็นการถอนพิษแบบผู้ป่วยนอก คือ ไม่ต้องค้างคืนในสถานพยาบาล แต่ต้องรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด และแบบผู้ป่วยใน คือ การค้างคืนในสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะถอนพิษยาแล้ว ยังมีการรักษาโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้วย เช่น การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นต้น ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabillitation) ความหมาย เป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้เลิกยาให้มีความเข้มแขง ปรับเปลี่ยนบุคคลิกภาพและพฤติกรรม ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ การดำเนินการ ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การอบรมธรรมะ การสันทนาการ การฝึกอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรุปแบบอื่น ๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ “ชุมชนบำบัด” ซึ่งเป็นการสร้างชุมชน หรือสังคมจำลองให้ผู้เลิกยาเสพติดมาอยู่รวมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือกกันเลียนแบบแปลงพฤติกรรม ฝึกความรับผิดชอบการรู้จักตนเอง และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และการฟื้นฟูจิตใจ โดยใช้หลักศาสนา ได้แก่ การนำผู้เลิกยาเสพติดเข้ารับการอุปสมท การศึกษาหลักธรรมทางศาสนา เป็นต้น ขั้นการติดตามดูแล (After-Care) ความหมาย เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ ทั้งนี้เพื่อมิให้หวนกลับไปเสพยาซ้ำอีก การดำเนินการ การเยี่ยมเยียน โทรศัพท์ นัดพบ ใช้แบบสอบถามและการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด   อ้างอิงจาก:  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณะสุข    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  …

สถานการณ์ยาเสพติดอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?  อ่านเพิ่มเติม »

พามาเบิ่ง สถิติคดียาเสพติดของอีสาน

พามาเบิ่ง สถิติคดียาเสพติดของอีสาน   เนื่องจากใกล้ช่วง วันต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการลักลอบค้ายาเสพติดสากล หรือ วันยาเสพติดโลก  ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย. ทุกปี เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการและความร่วมมือในการบรรลุโลกที่ปราศจากยาเสพติด   มื้อนี่ ISAN Insight พามาเบิ่ง สถิติคดียาเสพติดอีสานว่าเป็นจั้งใด๋ ?   อ้างอิงจาก:  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #คดียาเสพติด #คดียาเสพติดอีสาน   

ปี 2565 มีผู้ใช้รถไฟฟ้าหลายปานใด๋ ? 

ปี 2565 มีผู้ใช้รถไฟฟ้าหลายปานใด๋ ?    กระแสความนิยมเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุน และมีการลงนามเซ็น MOU ก่อนที่งานจะเริ่ม ทำให้ราคาขายของรถยนต์ไฟฟ้ามีความชัดเจน บางแบรนด์มีราคาถูกลงไปตั้งแต่ 1.6-2.4 แสนบาท   โดยภาครัฐมีเป้าหมายสูงสุดในอุตสาหกรรมรถพลังงานไฟฟ้า คือการผลักดันให้ประเทศไทยติด Top 10 ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับโลก และคาดว่าปี 2030 จะผลิตรถพลังงานไฟฟ้า เพื่อขายในประเทศและส่งออก 750,000 คัน คาดว่าจะมีรถพลังงานไฟฟ้าวิ่งอยู่บนนท้องถนนราว 2 ล้านคัน หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน   เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น สิ่งที่เติบโตควบคู่เพื่อรองรับความต้องการ คือ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสานยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต   ซึ่งภาคอีสานมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 122 แห่ง จากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ มากที่สุด ที่จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็น ขอนแก่น อุดรธานี และบุรีรัมย์ ที่มีมากกว่า 10 แห่ง    ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจในขณะนี้ เนื่องจากความกังวัลหลักของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องของราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกต่อไป แต่กังวลในเรื่องของสถานีชาร์จที่ยังไม่ครอบคลุม รวมถึงระยะเวลาในการชาร์จแต่ละครั้ง ทำให้การเดินทางระยะไกลต้องวางแผน และคำนวณระยะทางก่อน ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาในการเตรียมตัว   การดำเนินธุรกิจนี้คงเกิดขึ้นได้ยาก หากขาดการผลักดันและสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากตู้ชาร์จและระบบต่าง ๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตั้งสถานีชาร์จนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่าง รวมถึงไปการร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ในการสร้าง Ecosystem ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการผลิตและจัดจำหน่ายด้วยตัวเอง ทำให้ต้นทุนมีราคาถูกลง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น   อ้างอิงจาก:  กรมการขนส่งทางบก   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่  Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/  Website : https://isaninsight.kku.ac.th    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #รถยนต์ไฟฟ้า #สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า