September 2023

ที่ผ่านมา “ข้าวไทย” ส่งออกอิหยังแหน่ ?

ที่ผ่านมา “ข้าวไทย” ส่งออกอิหยังแหน่? “ข้าว” สินค้าส่งออกหลักของไทย ที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด ครอบคลุมครัวเรือนกว่า 4.9 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ รอบปีเพาะปลูก 2562/63 มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 68.54 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ตามลำดับ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละ 31-33 ล้านตัน ซึ่งนำไปสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 20-22 ล้านตัน โดยใช้บริโภคภายในประเทศเฉลี่ย 11 ล้านตัน ส่วนที่เหลือมีทั้งส่งออกและสต๊อก แบ่งเป็น ข้าวเพื่อใช้บริโภคโดยตรง มีสัดส่วน 60-70% และ ข้าวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แป้งข้าว ขนมขบเคี้ยวจากข้าว การผลิตไฟฟ้าชีวมวล และการผลิตเอทานอล เป็นต้น มีสัดส่วน 30-40% ของความต้องการบริโภคข้าวในประเทศทั้งหมด ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปี 2563 มีโครงสร้างดังนี้ – ข้าวขาว มีปริมาณการค้าสูงสุดในตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกของไทยอยู่ที่ 2.24 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นสัดส่วน 39.1% ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดของไทย ตลาดส่งออกหลักอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา และเอเชีย โดยส่งออกไปยังประเทศแองโกลาสูงสุดที่ 14.3% รองลงมาเป็นญี่ปุ่น (10.9%) โมซัมบิก (8.6%) แคเมอรูน (7.6%) และสหรัฐฯ (6.4%) ตามลำดับ – ข้าวนึ่ง ปริมาณการส่งออกของไทยอยู่ที่ 1.45 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นสัดส่วน 25.3% ตลาดส่งออกหลักอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา โดยส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้สูงถึง 44.6% รองลงมาเป็นเบนิน (25.4%) เยเมน (8.4%) แคเมอรูน (4.9%) และโตโก (2.7%) ตามลำดับ – ข้าวหอมมะลิ ปริมาณการส่งออกของไทยอยู่ที่ 1.19 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นสัดส่วน 20.7% ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ (41%) รองลงมาเป็นจีน (11.6%) ฮ่องกง (10.8%) และแคนาดา (6.8%) ตามลำดับ – ปลายข้าว เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและอาหารสัตว์ ปริมาณการส่งออกของไทยอยู่ที่ 5.9 แสนตันข้าวสาร คิดเป็นสัดส่วน 10.3% ตลาดส่งออกหลัก คือ เซเนกัล (18%) รองลงมาเป็นจีน (17.5%) อินโดนีเซีย (14.7%) และโกตดิวัวร์ (13.3%) ตามลำดับ – ข้าวเหนียว …

ที่ผ่านมา “ข้าวไทย” ส่งออกอิหยังแหน่ ? อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง ธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่ม ในภาคอีสาน

ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่มทั้งหมด อยู่ที่ 75,951 ร้าน โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีธุรกิจร้านอาหารและร้านนั่งดื่มมากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 8,246 ร้าน อันดับที่ 2 ขอนแก่น 8,178 ร้าน อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 7,375 ร้าน อันดับที่ 4 ร้อยเอ็ด 5,020 ร้าน และ อุดรธานี 5,020 ร้าน อันดับที่ 5 สุรินทร์ 4,798 ร้าน หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล, วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร (รหัสประเภทธุรกิจ 56101), การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (รหัสประเภทธุรกิจ 56301), และการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน (รหัสประเภทธุรกิจ 56302) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ร้านนั่งดื่ม #ธุรกิจร้านนั่งดื่ม #ร้านอาหาร #ธุรกิจร้านอาหาร

ชวนเบิ่ง 8 อันดับธุรกิจยอดนิยมของวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสาน

อันดับที่ 1 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ 7,762 ราย อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด อันดับที่ 2 การปลูกข้าวเจ้า 2,828 ราย อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุด อันดับที่ 3 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 2,177 ราย อยู่ในจังหวัดสกลนครมากที่สุด อันดับที่ 4 การปลูกพืชทางเภสัชภัณฑ์ 1,802 ราย อยู่ในจังหวัดสกลนครมากที่สุด อันดับที่ 5 การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 1,773 ราย อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญมากที่สุด อันดับที่ 6 การบำบัดและการกำจัดของเสียโดยวิธีชีวภาพ 1,724 ราย อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด อันดับที่ 7 การทำฟาร์มผสมผสาน 1,402 ราย อยู่ในจังหวัดมหาสารคามมากที่สุด อันดับที่ 8 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ 1,362 ราย อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #วิสาหกิจชุมชน

ซอมเบิ่ง ททท.อุดรฯ เปิดแผนตลาดปี 67 ชูขายท่องเที่ยว 3 นครนาคา

ซอมเบิ่ง ททท.อุดรฯ เปิดแผนตลาดปี 67 ชูขายท่องเที่ยว 3 นครนาคา   อุดรธานี – ททท.อุดรธานีชูทิศทางท่องเที่ยว 3 นครนาคา “นคราธานี” อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ มุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน นำเสนอทิศทางและแผนการดำเนินงานในปี 2567   นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานอุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ ในปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการส่งมอบคุณค่าการท่องเที่ยวที่เข้มข้นขึ้นในทุกมิติ ททท.สำนักงานอุดรธานีจึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามทิศทาง คือ    โครงการ “กินแล้วได้ ไหว้แล้วปัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางผ่านอาหารการกิน ไปยังกลุ่ม active senioir และวัยทำงาน ภายใต้แนวคิด มากกว่าอาหารคือประสบการณ์ ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์อาหารเพื่อสุขภาพอาหารถิ่น อาหารรางวัลมิชลิน อาหารสดใหม่ในชุมชน ฯลฯ รวมถึงการร่วมกับกิจกรรม “รับพลังดี” ผ่านแหล่งท่องเที่ยว  โครงการ “เมืองรอง oce ต้องลอง @นคราธานี” ที่มุ่งนำเสนอประสบการณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านประสบการณ์ 3 ธรรม “ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม” ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่ม silver age และ gen Y โครงการ “วันธรรมดา เที่ยวได้ไม่ธรรมดา @นคราธานี” ที่มุ่งกระจายช่วงเวลาในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินทางในวันธรรมดา ไปยังกลุ่มประชุม สัมมนา mice และกลุ่ม coperate เพื่อส่งมอบคุณค่าของการเดินทางในวันธรรมดา พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษจากผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดา และ  โครงการ “365 วัน เที่ยวได้ทุกวัน @นคราธานี” ที่มุ่งเจาะกลุ่ม Multi-gen Famliy ให้ออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ในกิจกรรม งานประเพณีที่น่าสนใจในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมเพิ่มวันพักของนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมพิเศษหรือประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร   โครงการของ ททท.สำนักงานอุดรธานีดังกล่าว จะได้มีการร่วมบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้และได้ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเข้ามายังพื้นที่ได้มากขึ้นอีกด้วย   อ้างอิงจาก :  Khon Kaen Let’s Go, Khon Kaen University   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : …

ซอมเบิ่ง ททท.อุดรฯ เปิดแผนตลาดปี 67 ชูขายท่องเที่ยว 3 นครนาคา อ่านเพิ่มเติม »

ฟ้าวมาเบิ่ง เช็คพิกัดร้านธงฟ้า “พาณิชย์” แดนอีสาน จ่อร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000

ฟ้าวมาเบิ่ง เช็คพิกัดร้านธงฟ้า “พาณิชย์”  แดนอีสาน จ่อร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000   จากกรณีที่รัฐบาลภายใต้การดำเนินงาน ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อย้อนไปดูการแถลงนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet  ว่า นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet คือ นโยบายธงหลัก นโยบายหนึ่งของรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้ 2 หลักคิด ได้แก่   หลักคิดที่ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ : ยืนยันกรอบคิดนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หลักคิดสำคัญ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจไปทุกชุมชนทั่วทุกภูมิภาค ด้วยกลไกของ Blockchain ที่สามารถเขียน contract กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลได้ เพราะฉะนั้น หลักคิดของนโยบายนี้ คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตาม   หลักคิดที่ 2 สร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย : เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน ในอนาคตจะสามารถมีกระเป๋าเงิน 2 กระเป๋า 1) กระเป๋าเงินสด 2) กระเป๋าเงินดิจิทัล   เงื่อนไข เป็นคนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป ใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร (กำลังพิจารณาเพิ่มเติม) ใช้จ่ายซื้อสินค้าทุกประเภท ไม่สามารถใช้ซื้อเหล้าหรือบุหรี่ หรือสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้   นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะผลักดันร้านค้าธงฟ้าให้เข้าในโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่กังวลเรื่องการเก็บภาษี มองว่าอย่าไปกังวล เพราะไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาล เป้าหมายของรัฐบาล คือ จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ คือ ทุกคนทั่วหน้าทุกฝ่าย หวังว่า 6 เดือนที่ใช้เงินจำนวนนี้ จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการสร้างงาน   เมื่อพลิกไปดู ร้านธงฟ้า ที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาเปิดเผยว่า ให้ ร้านธงฟ้า …

ฟ้าวมาเบิ่ง เช็คพิกัดร้านธงฟ้า “พาณิชย์” แดนอีสาน จ่อร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง ตัวอย่าง 10 สินค้าขายดีบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ในภาคอีสาน

หมายเหตุ: เป็นจำนวนยอดขายสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการขายสินค้าลงบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ จนถึงเดือนกันยายน 2566 เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ขายของออนไลน์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #สินค้าขายดี #ขายของออนไลน์

ครูหนุ่มสกลนคร ไอเดียเริ่ดคัก น้ำมันดีเซลกลั่นจากยางพารา ต้นทุนการผลิตแค่ 4 บาท

นายทวีชัย ไกรดวง หรือ ครูน้อย อายุ 33 ปี นำนวัตกรรมยางพารามาสกัดเป็นดีเซล B100 โดยดีเซล 1 ลิตร ใช้ต้นทุนทำ 4 บาท ด้าน สส.ด่าง สกลนคร เขต 5 เตรียมผลักดันต่อยอดให้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดยหวังผลิตใช้งานในชุมชนเติมรถไถนา เครื่องสูบน้ำ ครูน้อยใช้เครื่องกรองน้ำในโรงเรียนรุ่นเก่าที่ไม่ใช้ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องสกัดน้ำมัน ใช้ทุน 4,500 บาท ขั้นตอนการผลิตส่วนผสม 1 ลิตร โดยใช้ต้นทุน 4 บาทในการกลั่นยางพารา เพื่อออกมาเป็นน้ำมันดีเซล B100 ในช่วงแรกต้องการผลิตขายให้กับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนแต่ละชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักทฤษฎีป่าล้อมเมือง แต่ยังไม่ขายให้กับเอกชนที่จะนำไปทำกำไร เพราะจะทำให้เกษตรกรเสียโอกาส ในการใช้น้ำมันที่มีราคาต่ำกว่าตลาด ถ้าหากขายเครื่องให้เอกชน เอกชนก็จะเอาเครื่องไปสร้างกำไร แล้วดึงราคาน้ำมันให้เท่ากัน หรือต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเครื่องพวกนี้ไปอยู่ประจำในตัวจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เป็นการจุดประกายเกษตรกรเล็กๆ โดยผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาดูงาน ศึกษาเครื่อง ให้เข้าไปเรียนรู้ศึกษา และก็เป็นการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชนอีกทางด้วย ในส่วนการจดสิทธิบัตรหรือไม่นั้น ยังไม่จดสิทธิบัตร แต่ก็เปิด open ให้กับนักพัฒนานักประดิษฐ์ของประเทศไทยได้ต่อยอด เพื่อเป็นการช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมยางพาราของประเทศไทยต่อไป ในยุคราคาตกต่ำ สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกร โดยก่อนหน้านี้ ครูน้อยใช้นวัตกรรมระบบ GPS กับรถไถนาเดินตาม เพื่อทดแทนการใช้แรงงานคน จากการบังคับรถไถนาเดินตามด้วยรีโมตคอนโทรล ซึ่งมีวิธีการทำงาน คือ การควบคุมด้วยระบบดาวเทียม เมื่อรถไถประสบปัญหาที่นาเป็นหลุมลึก 30 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีสิ่งกีดขวาง รถไถเดินตามก็จะหยุดทันที แล้วจะใช้รีโมตบังคับเลี้ยวหลบหลุม ปัจจุบันครูน้อยเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อ้างอิงจาก: https://www.thairath.co.th/…/agricultural…/2727671 ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ยางพารา #พลังงานทางเลือก #น้ำมัน #น้ำมันดีเซล #สกลนคร #ผลิตน้ำมัน

พามาฮู้จัก รายชื่อไม้มงคลพระราชทาน ไม้ประจำจังหวัดในอีสาน

พามาฮู้จัก รายชื่อไม้มงคลพระราชทาน ไม้ประจำจังหวัดในอีสาน   อ้างอิงจาก: Vayo.co.th   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ไม้มงคลพระราชทาน #ไม้ประจำจังหวัด #ไม้ประจำจังหวัดอีสาน  

เปรียบเทียบเมืองที่มีศักยภาพที่จะเป็น Mice ของภาคอีสาน มีอิหยังน่าสนใจแหน่ ? 

เปรียบเทียบเมืองที่มีศักยภาพที่จะเป็น Mice ของภาคอีสาน มีอิหยังน่าสนใจแหน่ ?    นอกจากปัจจุบันที่มี MICE City ในภาคอีสาน คือ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา แล้วนั้น ยังมีอีกสองจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นเมืองไมซ์อีกด้วย   อุบลราชธานี การเดินทางมา จ. อุบลราชธานี สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน – สนามบินอุบลราชธานี ด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว  จ.อุบลราชธานี เป็นเมืองไมซ์ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ผาชะนะได ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ส่วนของหน้าผาตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ทำให้ที่นี่เป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขง และประเทศลาวได้อีกด้วย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือวัดเรืองแสง ที่มีจุดเด่นคือภาพเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ บนผนังด้านหลังของอุโบสถ   นอกจากนี้ จ. อุบลราชธานี ยังมีสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ที่น่าสนใจ เช่น ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบ้านนาเยีย ที่เน้นการทำนาอินทรีย์ และมีเวิร์คช็อปการแปรรูปข้าวให้หมู่คณะหรือกลุ่มผู้สนใจเรียนรู้  หรือบ้านคันท่าเกวียน ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่รองรับการจัดกิจกรรม Team Building และให้ความรู้เรื่องการปลูกดอกฝ้าย และการทอผ้าฝ้าย   บุรีรัมย์ การเดินทางมา จ. บุรีรัมย์ สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน – สนามบินบุรีรัมย์ ด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว  จ. บุรีรัมย์ เป็นเมืองไมซ์ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญสมัยอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ นอกจากนี้ยังมีช้างอารีนา สนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ความจุ 32,600 ที่นั่ง ที่นอกจากเป็นสนามกีฬาแล้ว ยังเป็นเป็นสถานที่จัดงาน Special Event และกิจกรรมไมซ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย    นอกจากนี้ จ. บุรีรัมย์ ยังมีพื้นที่ทำกิจกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จ. บุรีรัมย์ ที่เปิดต้อนรับการเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ หรือ บ้านตาลอง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งเรื่องการปลูกข้าวไทย และการทอผ้าไหม ที่เปิดต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานแบบเป็นหมู่คณะได้อีกด้วย   อ้างอิงจาก: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : …

เปรียบเทียบเมืองที่มีศักยภาพที่จะเป็น Mice ของภาคอีสาน มีอิหยังน่าสนใจแหน่ ?  อ่านเพิ่มเติม »

Green City เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในแดนอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?

Green City เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในแดนอีสาน เป็นจั้งใด๋ ?   ปัจจุบัน เทรนด์เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสที่ใครๆ ก็ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รถรายานพาหนะ ต่างก็ต้องใส่ใจและพยายามจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ซึ่งนอกจากที่ผู้บริโภคจะตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแล้ว แนวทางหรือนโยบายการพัฒนาเมืองก็มีการพูดถึงถึงเรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน   ในหลายๆ เมืองทั่วโลกได้ดำเนินแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนความเป็นเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green city มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสิงคโปร์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งสวนและเพื่อเพิ่มคุณภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว   Green City (เมืองสีเขียว หรือ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) คือ เมืองที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประชากรที่ตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน้ำ รวมไปถึงลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศ ทั้งในรูปของความร้อนและมลพิษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรจากพื้นที่ภายนอก สามารถสร้างพลังงานได้เองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมือง   จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนา “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” นี้เป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ และมีความจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ทั้งการใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)   อ้างอิงจาก :  ไทยรัฐ, โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #greencity #greencityอีสาน