Siree Jamsuwan

เรื่องของ “งัว” จำนวนโคเนื้อ และ ตลาดนำเข้า-ส่งออก ของไทย 2565

เรื่องของ “งัว” จำนวนโคเนื้อ และ ตลาดนำเข้า-ส่งออก ของไทย 2565 กับข้อได้เปรียบจากการเลี้ยง เพื่อการส่งออกของอีสาน    🐂 จำนวนโคเนื้อ  ในปี 2565 ประเทศไทยมีโคเนื้อกว่า 9.39 ล้านตัว โดยภูมิภาคที่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด คือ ภาคอีสาน 3.97 ล้านตัว (56.1%) รองลงมาเป็น ภาคกลาง 1.53 ล้านตัว (16.3%) ภาคเหนือ 1.45 ล้านตัว (15.5%) และภาคใต้ 1.13 ล้านตัว (12.1%)  🥩 การนำเข้า-ส่งออกโคเนื้อ ก่อนอื่นต้องรู้ว่า การนำเข้า-ส่งออก สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อ จะแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ดังนี้ โคเนื้อมีชีวิต ประกอบด้วย โคมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ และโคมีชีวิตอื่น ๆ เนื้อโคและส่วนอื่นที่กินได้ ประกอบด้วย เนื้อโคสดแช่เย็น เนื้อโคสดแช่แข็ง และเครื่องในโคเนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้  ผลิตภัณฑ์เนื้อโค เช่น เนื้อโคแปรรูป 📌 ข้อได้เปรียบจากการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อการส่งออกของอีสาน สำหรับภาคอีสาน นอกจากจะเป็นภูมิภาคที่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด เหมาะกับการต่อยอด ยังมีความได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น กากมันสำปะหลัง ฟางข้าว และเปลือกข้าวโพด ที่นิยมนำมาผสมเป็นอาหารข้นเลี้ยงโคขุน เนื่องจากมีราคาถูก และให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารหยาบ (หญ้าสด) รวมไปถึงความได้เปรียบในเส้นทางคมนาคมไปจีน   ที่มา: สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์,  https://region6.dld.go.th/webnew/pdf/zoo65/T2-1-Cattle.pdf, https://www.salika.co/2020/12/10/thailand-meat-industry-go-inter/  และ https://pasusart.com/การเลี้ยงโคขุน-ไม่ยาก-แ/   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #โคเนื้อ #ส่งออก #นำเข้า #สุรินทร์ #นครราชสีมา #อุบลราชธานี

พามาเบิ่ง พระโคพันธุ์ไทย 4 พันธุ์โคไทย 4 ภาคพื้นเมือง

พามาเบิ่ง พระโคพันธุ์ไทย 4 พันธุ์โคไทย 4 ภาคพื้นเมือง   โคพื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Bos Taurus L. เป็นโคที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีขนาดเล็ก ทนร้อน ทนต่อโรคและแมลง หากินเก่ง ให้ลูกดก สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้ดี ซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มลดลง  การเลี้ยงโคพื้นเมืองจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เกษตรกรรายย่อยนำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ แต่ ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัจจุบันโคพื้นเมืองมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการนำโคสายเลือดยุโรปมาผสมพันธุ์ และมีการขยายพื้นที่เลี้ยงอย่างกว้างขวาง ทำให้ได้โคลูกผสมที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ได้คุณภาพเนื้อและราคาที่ดีกว่า ดังนั้นโคพื้นเมืองจึงมีปริมาณลดลง เนื่องจาก นโยบายการเลี้ยงโคที่รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ได้เน้นการผลิตเพื่อบริโภคและทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยง โคพันธุ์ต่างประเทศทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมจนทำให้โคพื้นเมืองไม่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์และขาดการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจัง ทำให้โคพื้นเมืองซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยาย พันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรถูกละเลยไป ทั้งๆที่โคพื้นเมืองมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสมกับ สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรและสภาพท้องถิ่นมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ ต้นทุนในการเลี้ยงดูต่ำกว่าโคพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ   ข้อดีของโคพื้นเมือง เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร เพราะผ่านการคัดเลือกแบบธรรมชาติในการเลี้ยงแบบไล่ต้อน โดยเกษตรกร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มีอย่างจำกัดได้เป็นอย่างดี ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว เพราะเกษตรกรคัดแม่โคที่ไม่ให้ลูกออกอยู่เสมอ ทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศในบ้านเราได้ดี ใช้แรงงานได้ดี แม่โคพื้นเมืองเหมาะที่จะนำมาผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์หรือผสมเทียมกับพันธุ์อื่น เช่น บราห์มันโคพันธุ์ตาก โคกำแพงแสน หรือโคกบินทร์บุรี มีเนื้อแน่น เหมาะกับการประกอบอาหารไทยสามารถใช้งานได้ ข้อเสีย เป็นโคขนาดเล็ก เพราะถูกคัดเลือกมาในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารจำกัด ไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงขุน เพราะมีขนาดเล็กไม่สามารถทำน้ำหนักซากได้ตามที่ตลาดโคขุนต้องการ คือที่น้ำหนักมีชีวิต 450 กก. และเนื้อไม่มีไขมันแทรก เนื่องจากแม่โคมีขนาดเล็ก จึงไม่เหมาะสมที่จะผสมกับโคพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ชาร์โรเล่ส์ และซิมเมนทัล เพราะอาจมีปัญหาการคลอดยาก   อ้างอิงจาก:  ตลาดโค และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #พันธุ์วัวภาคอีสาน #วัวอีสาน #วัวไทย #วัวพันธุ์ไทย #วันพืชมงคล #อุบลราชธานี #ชัยภูมิ   

ทำความฮู้จัก 8 พันธุ์ข้าวในภาคอีสาน 

ทำความฮู้จัก 8 พันธุ์ข้าวในภาคอีสาน    วันพืชมงคลในปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเกษตรกรของชาติ มีมานานตั้งแต่สมัยอยุธยา ในพิธีกรรมนั้น จะใช้พระโคเสี่ยงทาย หากพระโคทานสิ่งไหน จะมีความหมายอย่างไร โดยอาหารเสี่ยงทาย #วันพืชมงคล ประกอบด้วย  ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ ข้าว หรือ ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถั่ว หรือ งา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำ หรือ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง   โดยวันนี้ทาง ISAN Insight จะพามาฮู้จัก 8 #พันธุ์ข้าวอีสาน และแนวโน้มโอกาสด้านอุตสาหกรรมข้าว ในปี 2566-2568  ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย โดยยังมีปัจจัยบวกด้าน (1) ปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเอื้ออำนวย (ปี 2567-2568 คาดว่ายังได้อานิสงส์จากภาวะ La Niña) และ (2) มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ    อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยังมีปัจจัยเสี่ยงจาก (1) เกษตรกรหันไปปลูกพืชพลังงานและพืชสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีราคาสูงทดแทน อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ (2) ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาปุ๋ยทำให้เกษตรกรบางส่วนลดการใช้ปุ๋ยอาจทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง การบริโภคในประเทศคาดว่าจะทรงตัวหรือขยายตัวจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หนุนความต้องการจากร้านอาหาร โรงแรม การผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ด้านการส่งออกข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก (1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่น่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวในปี 2567-2568 และ (2) ความต้องการสต็อกอาหารต่อเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ   อ้างอิงจาก: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.thaipbs.or.th/news/content/327620  https://www.krungsri.com/th/research/industry/summary-outlook/industry-outlook-2023-2025    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #พันธุ์ข้าวภาคอีสาน #ข้าวอีสาน #มหาสารคาม #ร้อยเอ็ด #ยโสธร #ศรีสะเกษ #สุรินทร์ #สกลนคร #กาฬสินธุ์ #อุบลราชธานี #นครราชสีมา #บุรีรัมย์ #ขอนแก่น #หนองคาย

ในปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ ราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด๋ ?

ในปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรเหล่านี้ ราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด๋ ?    ความต้องการสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือก ไก่เนื้อ และไข่ไก่สดคละ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงจากปริมาณผผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมูและกุ้งขาว   แนวโน้มความต้องการของสินค้าเกษตร เดือนพฤษภาคม ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความต้องการข้าวหอมมะลิเพื่อใช้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น และจากสต็อกข้าวของผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ของโลกลดลงอาทิ จีน อินโดนีเซีย อีกทั้งผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดเริ่มลดลงเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง    หมู มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น จากปัจจัยราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสภาพอากาศร้อน ทำให้สุกรเจริญ เติบโตช้าปริมาณ ผลผลิตเนื้อสุกรจึงออกสู่ตลาดได้น้อย   กุ้ง มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากคาดว่าการส่งออกกุ้งของไทยจะมีแนวโน้มลดลง จากความต้องการนำเข้าของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา เช่น ตลาดญี่ปุ่นที่เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง และจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงสิ้นสุดฤดู High Season ขณะที่คาดว่าปริมาณกุ้งจะยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรยังคงเร่งจับกุ้งในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดเพื่อลดความเสียหาย ซึ่งคาดการณ์ว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2566   อ้างอิงจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทวิเคราะห์สถานการณ์ราคาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ราคาสินค้าเกษตร #ราคาสินค้าเกษตร66 

พามาเบิ่ง ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)

พามาเบิ่ง ผลเลือกตั้งอีสาน ปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (จาก กกต.)   ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค.) กกต. นับแล้ว 99%  เลือกตั้งอีสานทั้งหมด 133 เขต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 17,453,038 คน ผู้มาใช้สิทธิ 12,437,018 คน คิดเป็น 71.26%  โดยสามารถเช็คผลการเลือกตั้งย้อนหลังภาพรวมได้ที่ https://www.ectreport.com/overview หรือรายจังหวัดที่ https://www.ectreport.com/by-province  หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว   อ้างอิงจาก: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง  #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผลการเลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้งอีสาน

หนี้สินกับความกังวลของคนอีสานเป็นจั้งใด๋ ? มาเบิ่งคำตอบได้ใน  งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

หนี้สินกับความกังวลของคนอีสานเป็นจั้งใด๋ ? มาเบิ่งคำตอบได้ใน  งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ สำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 4 พื้นที่ โดยใช้กลุ่มตัวแทน ครัวเรือนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 1,067 ครัวเรือน ประกอบด้วย  จ.ขอนแก่น จำนวน 406 ครัวเรือน  จ.มหาสารคาม จำนวน 113 ครัวเรือน  จ.อุดรธานี จำนวน 277 ครัวเรือน  จ.นครราชสีมา จำนวน 271 ครัวเรือน    จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนรายจ่ายของครัวเรือนหมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะรายจ่าย ด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคในครัวเรือน กิจกรรมทางศาสนา (เงินทำบุญ/ซองผ้าป่า) รวมไปถึงค่าซื้อสลากกินแบ่ง/หวย/การพนันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า 90 % โดยในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึง โรงพยาบาล  ซึ่งทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่ต่างกันมาก ในบางครัวเรือน จะให้บุตรหลานเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ และเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาในตัวอำเภอหรือโรงเรียนนอกพื้นที่ เนื่องจากโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษามักกระจุกตัวในตัวอำเภอและเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่นั้น ๆ ทางด้านหนี้สินกับความกังวลของครัวเรือนในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.นครราชสีมา ที่มีความกังวลหนี้สินที่นำมาลงทุนด้านการเกษตร จากการสัมภาษณ์บางครัวเรือนให้เหตุผลว่า ที่มีความกังวลเนื่องจาก “ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาด ไหนจะแล้งบ้าง น้ำท่วมข้าวบ้าง” “ราคาผลผลิตตกต่ำ” “ต้นทุนพวกน้ำมัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงแพง ขายข้าวได้ก็ไม่พอที่จะใช้หนี้” ในขณะที่ครัวเรือนที่มีความกังวลด้านหนี้สินที่กู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครัวเรือนทั่วไป ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว หลายครัวเรือนให้เหตุผลว่า “บางช่วงที่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายทำให้ต้องกู้ยืมมาเพื่อมาใช้จ่ายในแต่ละวัน” บางครัวเรือนกู้นอกระบบทำให้มีความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนอกระบบสูงกว่าในระบบมาก แต่ด้วยความจำเป็นทำให้ต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวัน   อ้างอิงจาก: งานวิจัยความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจชุมชนกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #มหาสารคาม #อุดรธานี #นครราชสีมา#มข #เศรษฐศาสตร์มข #สสส

มาฮู้จัก  KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY

มาฮู้จัก  KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ที่พร้อมเป็นส่วนร่วมสร้างประตูสู่ MICE CITY    ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) สถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่น อันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง    ภายในศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ประกอบด้วย  1.Indoor Exhibition Hall จำนวน 3 ฮอลล์  2.ห้องประชุม สัมมนา 7 ห้อง  3.Pre-function Zone  4.Food Hall  5.Outdoor Exhibition ปรับเปลี่ยนเป็นลานจอดรถได้ 1,500 คัน   ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม แสดงนิทรรศการ เครื่องจักรหนัก งานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย    ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อีกทั้งขอนแก่น เป็นเมืองแม่เหล็ก (ไมซ์ซิตี้ หรือ MICE City) ลำดับที่ 5 ของไทย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับสากล สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้อย่างมีมาตรฐาน   อ้างอิงจาก:  เว็บไซต์บริษัท  https://www.prachachat.net/property/news-13734  https://www.bangkokbiznews.com/news/773643    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #KICE #KICEขอนแก่น #ศูนย์ประชุมไคซ์ #MICECity

ขอนแก่น ปังหลาย ! Mark Tuan จัดเต็มคอนเสิร์ต 2 วันเต็ม อากาเซ่เต็มฮอล

ขอนแก่น ปังหลาย ! Mark Tuan จัดเต็มคอนเสิร์ต 2 วันเต็ม อากาเซ่เต็มฮอล เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่แฟนๆ อากาเซ่ชาวไทยตั้งตารอ มาร์ค ต้วน หรือว่า พี่จ๋าของหลายๆ คน กับเอเชียทัวร์ของเค้าเป็นครั้งแรก ในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Mark Tuan The Other Side Asia Tour 2023 โดยการนำเข้ามาของ ทางบริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด สิ้นสุดการรอคอยของเหล่าอากาเซ่ มาร์ค ต้วน เยือนขอนแก่นจัดเต็มคอนเสิร์ตถึงสองวัน ในวันที่ 12-13 พ.ค. 2566 ใน Mark Tuan ASIA TOUR 2023 ที่ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น -ไคซ์ อีกทั้งยังได้มาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าวันคอนเสิร์ตอีกด้วย ซึ่งพี่จ๋าได้ไปที่ ตลาดต้นตาล เตี๋ยวเซ้ง อีสานเลานจ์ E-SAN Lounge หรือจะทำเล็บตามพี่จ๋าจาก Maliblue420.studio โดยช่วงสุดสัปดาห์นี้ จ.ขอนแก่น การจราจรคึกคักอย่างมาก เนื่องจากอากาเซ่จากที่อื่น ๆ มากเยือนขอนแก่น และคาดว่ามีคนกลับบ้าน เพื่อมาเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอีกด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจด้านบริการของขอนแก่น เติบโตขึ้นอย่างมาก จากงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ สอบถามข้อมูลคอนเสิร์ตเพิ่มเติม Brite Panther อ้างอิงรูปภาพ: Brite Panther #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ขอนแก่น #theothersidetour #MarkTuanAsiatour2023 #theothersideAsiaTour #MarkTuan

เลือกตั้ง 2566 ควรรู้อิหยังบ้าง ? ก่อนออกไปใช้สิทธิ ในวันที่ 14 พ.ค. 2566

เลือกตั้ง 2566 ควรรู้อิหยังบ้าง ? ก่อนออกไปใช้สิทธิ ในวันที่ 14 พ.ค. 2566   ข้อควรรู้ก่อนไปเลือกตั้ง  เลือกตั้ง 2566 ใช้บัตรอะไรได้บ้าง ▪️ บัตรประชาชนตัวจริง (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) ▪️ บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาขน เช่น ใบขับขี่, บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เลือกตั้ง 2566 วัน เวลาไหน ▪️ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566: เป็นวันเลือกตั้ง 2566 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเดินทางไปใช้สิทธิในเขตพื้นที่ที่ตนเองมีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน ▪️ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ⏱️ เลือกตั้ง 2566 กาบัตรกี่ใบ อะไรบ้าง บัตรเลือกตั้งที่จะใช้สำหรับการเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 2 ใบ: คือบัตรสีม่วงและสีเขียว 💜 บัตรเลือกตั้ง “สีม่วง” ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือกเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.): บัตรใบนี้จะมีหมายเลขผู้สมัครและช่องกากบาทให้เราเลือกกา แต่จะไม่มีสัญลักษณ์พรรคการเมืองและชื่อผู้สมัครปรากฏบนบัตร ต้องเช็กให้ดีว่าผู้สมัครในเขตที่เราต้องการเลือกนั้นหมายเลขอะไร 💚 บัตรเลือกตั้ง “สีเขียว” ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกเบอร์พรรคการเมือง): บัตรใบนี้จะหมายเลข สัญลักษณ์ และชื่อพรรคการเมืองปรากฏอยู่บนบัตร   เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.vote62.com/candidates/%e0%b8%aa.%e0%b8%aa.%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/     สามารถตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/   แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กัน!!   อ้างอิงจาก :  iLaw, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.thairath.co.th/news/politic/2681730  https://www.thairath.co.th/news/politic/2691928    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้งอีสาน 

พามาเบิ่ง สถานการณ์ เงินเฟ้อ ภาคอีสาน  เดือน เม.ย. 2566 แตะ 2.63% (YoY)

พามาเบิ่ง สถานการณ์ เงินเฟ้อ ภาคอีสาน  เดือน เม.ย. 2566 แตะ 2.63% (YoY)   เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าสำคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า อาหารเช้า อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) และกับข้าวสำเร็จรูป ส้าหรับสินค้าสำคัญที่ราคาลดลงในทุกภาค ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำมัน เชื้อเพลิง ผักสด อาทิ ผักกาดขาว ผักบุ้ง และมะนาว เป็นต้น    คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน พฤษภาคม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอตัว และคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังมีปัจจัยที่อาจทำให้ เงินเฟ้อขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ อาทิ ราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด   อ้างอิงจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค