พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองสำคัญอย่างไร?

ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ของคนเมือง เมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณที่เหมาะสม ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ยิ่งถ้าเมืองนั้นมีประชากรหนาแน่น พื้นที่สีเขียวก็จะยิ่งมีคุณค่า โดยเฉพาะต่อสุขภาวะทางกายและใจของคน รวมไปถึงคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ส่งผลเป็นวงกว้าง เช่น การลดอุณหภูมิความร้อน การดูดซับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การเป็นพื้นที่ชะลอน้ำ ระบายน้ำ เป็นต้น
.
.
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของภาคอีสานมีมากแค่ไหน?
.
จากข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทยจำนวน 2,695 ตารางกิโลเมตร พบว่าเป็นพื้นที่ภาคอีสานถึง 1,074 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 39.85 % ของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองทั้งหมด ซึ่งหากดูเป็นรายจังหวัด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
.
1. ขอนแก่น มีพื้นที่สีเขียว 221 ตร.กม.
2. อุดรธานี มีพื้นที่สีเขียว 129 ตร.กม.
3. นครราชสีมา มีพื้นที่สีเขียว 112 ตร.กม.
4. บุรีรัมย์ มีพื้นที่สีเขียว 84 ตร.กม.
5. สกลนคร มีพื้นที่สีเขียว 77 ตร.กม.
6. กาฬสินธุ์ มีพื้นที่สีเขียว 69 ตร.กม.
7. นครพนม มีพื้นที่สีเขียว 51 ตร.กม.
8. อุบลราชธานี มีพื้นที่สีเขียว 50 ตร.กม.
9. บึงกาฬ มีพื้นที่สีเขียว 49 ตร.กม.
10. เลย มีพื้นที่สีเขียว 41 ตร.กม.
.
.
พื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในอีสานเป็นเท่าไร?
.
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวของเมืองว่าอย่างน้อยควรอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ส่วนพื้นที่สีเขียวในอุดมคติ คือ 50 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งภาคอีสานมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 107 ตารางเมตรต่อคน หรือหากดูเป็นรายรายจังหวัด พื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
.
1. บึงกาฬ 394 ตร.ม./คน
2. นครพนม 237 ตร.ม./คน
3. เลย 163 ตร.ม./คน
4. ขอนแก่น 140 ตร.ม./คน
5. บุรีรัมย์ 138 ตร.ม./คน
6. อุดรธานี 134 ตร.ม./คน
7. กาฬสินธุ์ 109 ตร.ม./คน
8. อำนาจเจริญ 109 ตร.ม./คน
9. นครราชสีมา 108 ตร.ม./คน
10. สกลนคร 106 ตร.ม./คน
.
อย่างไรก็ตาม พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองยังคงเป็นเสมือนของหายากอยู่ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง รวมไปถึงราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ถูกเน้นไปในเชิงพาณิชย์มากกว่า ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอาจต้องมีการวางแผนร่วมกันเพื่อจะพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สอดรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตมากขึ้น
.
.
อ้างอิงจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
http://thaigreenurban.onep.go.th/reportGreenArea.aspx…
http://thaigreenurban.onep.go.th/reportGreenArea.aspx…
https://www.matichon.co.th/article/news_1585145

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top