March 2023

ชวนเบิ่ง บริษัทในภาคอีสานที่มีสินทรัพย์รวมเกินหมื่นล้าน

สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง เศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็วซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี อ้างอิงจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #บริษัทสินทรัพย์รวมหมื่นล้าน #บริษัทหมื่นล้าน

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565   ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ในช่วงที่มีการสำรวจคือ เมษายน –  กรกฎาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มีการผ่อนคลายลง วันที่ 1 พฤษภาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับพื้นที่โควิด-19 ลง กิจการ-กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปิดได้เกือบปกติทั้งหมด   การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2565 ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนเจนเนอเรชัน ภูมิภาคตามโครงสร้างประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้การสำรวจสามารถดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างครบตามสัดส่วน เริ่มกระจายแบบสอบถามในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 46,348 ราย   อ้างอิงจาก: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.etda.or.th/getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อินเทอร์เน็ต #ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต #internet

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565   สมาคมประกันชีวิต ประเมินปี 66 ประกันโรคร้ายและประกันสุขภาพมาแรง หลังคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ได้สังคมสูงวัยหนุน โดยผู้สูงอายุภาคอีสาน 3,994,888 คน นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือ TLAA กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในปี 66 ประเมินว่าสถานการณ์จะทรงตัว โดยคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 612,500-623,500 ล้านบาท อัตราการเติบโตอยู่ที่ระหว่าง 0-2% ส่วนอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 81-82% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2.3-2.7%   สำหรับปัจจัยหนุนสำคัญในปี 66 นี้ คือสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ประชาชนตระหนัก และมีความเข้าใจต่อการประกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้แบบประกันสุขภาพเติบโตถึง 14% ในปี 65   นอกจากนี้ เทคโนโลยีก็มีส่วนทำให้การเข้าถึงประกันชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ และมาตรการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นส่วนสำคัญให้เบี้ยประกันภัยรวมต่อ GDP กลับมาที่ 3.8% เหมือนก่อนช่วงโควิดได้เช่นกัน ส่วนทิศทางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้น ภาคธุรกิจมองว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จะได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการเติบโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีการบริการหลังการขายที่ครบวงจร (ทั้งระบบ Online และ Offline)   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (Yield Curve) แต่ที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้เตรียมความพร้อมในการปรับพอร์ต ทั้งในส่วนของการลงทุนและ Product mix รวมถึงทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตฐานกฎหมายสากล เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย   ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีแผนดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อปัจจัยท้าทายรอบด้าน เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ผลักดันกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการผ่อนคลายการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมอีกด้วย   อ้างอิงจาก: สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=23&cname=&cno=1419  https://www.thairath.co.th/business/market/2640718    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สมาคมประกันชีวิตไทย #ประกันชีวิตประกัน #โรคร้ายแรง #ประกันสุขภาพ

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน

สถิติผู้สูงอายุ ปี 2565  ‘ภาคอีสาน’ หลายคักเฉียด 4 ล้านคน   ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโลกเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งในปี 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนทั่วโลกและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี 2593   โดยทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากที่สุดในโลก เฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society) และสำหรับในประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยก็ได้เริ่มเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 18.94% ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้น มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และภาคเหนือเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้น เพราะว่าภาคอีสาน และภาคเหนือมีค่าครองชีพค่อนข้างต่ำ และมีธรรมชาติที่ยังเป็นชนบทที่ค่อนข้างสงบอยู่มากกว่าภาคอื่น ๆ จึงเหมาะกับการไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ที่ไม่ต้องดิ้นรน หรือแข่งขันแบบสังคมเมือง โอกาสสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาจจะสามารถมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า หรือยิงโฆษณาให้กับ 2 ภาคนี้เป็นพิเศษได้เช่นเดียวกัน   อ้างอิงจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง Businessplus   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุอีสาน #ผู้สูงอายุในอีสาน 

ชวนเบิ่ง มูลค่าโครงการต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในภาคอีสาน มีอิหยังแหน่??

การลงทุนในอีสานปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเริ่มมีการเพิ่มปริมาณการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อยู่ในระดับเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอีสานได้รับปัจจัยบวก จากอุปสงค์ในพื้นที่ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นการใช้ จ่ายในพื้นที่ และอุปสงค์จากการเปิดประเทศของจีน ยังเป็นอีกปัจจัยบวกที่มีผลต่อการลงทุน มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในภาคอีสานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2565 โดยเฉพาะโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ และการย้ายฐานการผลิต มูลค่าโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมสะสมปี 2565 ในภาคอีสานมีจํานวน 29 โครงการ หรือ เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าการลงทุนของโครงการ 30,874 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1,227% จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด อยู่ที่ 30% รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อยู่ที่ 28% อ้างอิงจาก: – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – ธนาคารแห่งประเทศไทย – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน #มูลค่าโครงการต่างชาติขอรับการเสริมการลงทุน #การลงทุนในอีสาน #การลงทุน

เริ่ดคักหลาย ธนาสิริฯ เตรียมรุกอสังหาริมทรัพย์ภาคอีสาน วางกลยุทธ์เติบโตปีละ 30%

นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่นพันธกิจสู่การเติบโตน่าอยู่ยั่งยืนว่า ตามโรดแมปแผน 3 ปีจากนี้ (2566-2568) บริษัทได้วางกลยุทธ์ที่จะรักษาการเติบโตทั้งในเรื่องของยอดขายและรายได้อยู่ระดับ 30% ทุกปี และมีอัตรากำไรที่เติบโตระดับ 10% ขึ้นไปทุกปีเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2565 ธนาสิริฯ มีการเติบโตในเชิงตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นอกจากนี้ มองว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีการแข่งขันรุนแรงมาก จึงมีแนวความคิดที่จะขยายพอร์ตไปตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรใน จังหวัดอุดรธานี พัฒนาโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต และสิริวิลเลจ ภูเก็ต-อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเอง โดยที่สิริวิลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต ในกลางปี 2566 มีแผนที่จะเปิดขายเฟส 2 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะปรับแบรนด์ “สิริวิลเลจ” ที่พัฒนาในโครงการต่างจังหวัดให้มีแบรนด์ของธนาสิริเข้าไปด้วย เพื่อสร้างความจดจำของผู้บริโภค และหากแลนด์ลอร์ดที่ดินในต่างจังหวัดสนใจที่จะนำที่ดินว่างเปล่าให้บริษัทเข้าไปร่วมพัฒนา สนใจที่จะร่วมทุน ซึ่งอยู่ในระหว่างเจรจาอยู่ 2 ราย คือ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน คาดว่าในปีนี้จะมีความชัดเจน 1 ราย สำหรับแผนธุรกิจในปีนี้ บริษัทวางเป้าเปิด 4 โครงการใหม่ มูลค่า 3,300 ล้านบาท มีการกระจายสินค้าในแต่ละระดับราคาให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า โดยจะเริ่มขยับการขายสินค้าที่มีราคาใกล้เข้าเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งให้ธนาสิริมีก้าวต่อไปที่เติบโตน่าอยู่ยั่งยืน เนื่องจากบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาบ้านที่มีคุณค่า แต่ให้ความสำคัญในมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า ภายใต้พันธกิจ “Lifetime Total Living Solution” รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : ESG) ที่สร้างสมดุลของผลประกอบการในเชิงตัวเลข เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง สังคม และร่วมลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน โดยผลประกอบการในปี 2565 สามารถทำยอดขายได้ 1,422 ล้านบาท ขณะที่รายได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้คือ 1,024 ล้านบาท และประสิทธิภาพการทำกำไรสุทธิกว่า 12% มากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 3 เท่าตัว ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และขาย 5 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 198 ล้านบาท อ้างอิงจาก: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9660000019499 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธนาสิริ #สิริวิลเลจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตน กรณียังไม่มีบัญชีธนาคารทำจั้งใด๋ แนะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ช่องทางยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. ทุกสาขาใกล้บ้าน เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทาง เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือที่ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนสุดท้ายสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐได้เลย เริ่มใช้ 1 เมษายนนี้ อ้างอิงจาก: https://www.bangkokbiznews.com/business/1057253 #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #พร้อมเพย์ #บัญชีธนาคาร #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พาย้อนเบิ่ง สถิติที่น่าสนใจของธุรกิจห้องพักในภาคอีสาน ค่าห้องพักที่ขายได้(เฉลี่ย) เปลี่ยนไปส่ำใด๋แหน่ในช่วง 8 ปีนี้

ในปี 2565 สถิติค่าห้องพักที่ขายได้เฉลี่ยของภาคอีสาน อยู่ที่ 577.84 บาทต่อห้อง เนื่องจากกำลังซื้อ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Young Traveler และเดินทางมาคนเดียว Solo traveler ซึ่งมีงบประมาณจำกัด โดยจะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ภูเขา อ่างเก็บน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่พัก Resort/Villa ที่พักชุมชน หรือที่พักที่มีลานกางเต้นท์ การท่องเที่ยวแบบแคมปิ้ง (Camping Tourism) และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำในที่พักและถ่ายภาพ ซึ่งสอดคล้องไปกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้ง เศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับหลากหลายปัจจัยลบทั้งปัญหาเงินเฟ้อที่สูง ราคาพลังงานที่ยังมีแนวโน้มผันผวนและปรับตัวขึ้นอีก ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้หลายประเทศในยุโรปยังเผชิญกับปัญหาวิกฤติพลังงานรุนแรงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักยังเปราะบางและไม่ทั่วถึง ขณะที่ในระยะข้างหน้าต่อจากนี้ธุรกิจต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นจากตลาดนักท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ ในขณะที่การแข่งขันในภาคธุรกิจโรงแรมและที่พักที่สูง จากแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนที่พักเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นยังเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจ ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกิดใหม่มากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ขณะที่ธุรกิจยังต้องเผชิญสถานที่พักเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างในเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งสร้างแรงกดดันในการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและที่พักที่สร้างมานานและอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวจะเสียเปรียบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2566 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและที่พักน่าจะเติบโตต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง โดยกลุ่มโรงแรมและที่พักที่น่าจะฟื้นตัวได้ดี มองว่า ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวังในการลงทุน รวมถึงการศึกษาตลาดมากขึ้น ทั้งในเรื่องของเทรนด์และความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทรนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในพื้นที่ที่มี Supply ห้องพักสูง และหากจะลงทุนในพื้นที่ใด ก็ควรศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละปี ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงฤดูกาลท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมากำหนดรูปแบบที่พัก ขนาดหรือจำนวนของห้องพัก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมภายในที่พักที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว อ้างอิงจาก: – กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – Splendor-Biz #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การท่องเที่ยว #ที่พัก #ห้องพัก #ค่าห้องพัก

พาย้อนเบิ่ง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในภาคอีสาน ที่ผ่านมามีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ไปส่ำใด๋แหน่

“DDproperty Thailand Property Market Outlook 2566” เผยคาดการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัว หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 โดยมีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และยังคาดว่าจะมีจำนวนอุปทานใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยเฉพาะสินค้าประเภทแนวราบ เพื่อตอบรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และมีกำลังซื้อเพียงพอ ในขณะที่ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในปี 2566 ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน อันเป็นผลกระทบมาจากเศรษฐกิจระดับมหภาค ห่วงโซ่อุปทานโลกจะสะดุด และสถานการณ์เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ทำให้ตลาดอสังหาฯ เชิงพาณิชย์หลายประเภทต้องเผชิญความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดพื้นที่ค้าปลีกที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงตามทำเล ตลาดสำนักงานที่อนาคตยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยรวม (Multifamily properties) ยังคงเติบโตได้ดี อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาทองสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย อ้างอิงจาก: – กรมที่ดิน – ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ตลาดอสังหาริมทรัพย์ #มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ #ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?

พื้นที่สีเขียว ในแต่ละจังหวัด หลายปานใด๋ ?   อ้างอิงจาก: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #พื้นที่สีเขียว #ต้นไม้