พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565

พามาเบิ่ง

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565

 

ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ในช่วงที่มีการสำรวจคือ เมษายน –  กรกฎาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มีการผ่อนคลายลง วันที่ 1 พฤษภาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับพื้นที่โควิด-19 ลง กิจการ-กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปิดได้เกือบปกติทั้งหมด

 

การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2565 ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนเจนเนอเรชัน ภูมิภาคตามโครงสร้างประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้การสำรวจสามารถดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างครบตามสัดส่วน เริ่มกระจายแบบสอบถามในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 46,348 ราย

 

อ้างอิงจาก:

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

https://www.etda.or.th/getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อินเทอร์เน็ต #ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต #internet

Leave a Comment

Your email address will not be published.