ชวนเบิ่ง มูลค่าโครงการต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในภาคอีสาน มีอิหยังแหน่??

การลงทุนในอีสานปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเริ่มมีการเพิ่มปริมาณการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อยู่ในระดับเชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอีสานได้รับปัจจัยบวก จากอุปสงค์ในพื้นที่ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นการใช้ จ่ายในพื้นที่ และอุปสงค์จากการเปิดประเทศของจีน ยังเป็นอีกปัจจัยบวกที่มีผลต่อการลงทุน

มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในภาคอีสานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2565 โดยเฉพาะโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ และการย้ายฐานการผลิต

มูลค่าโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมสะสมปี 2565 ในภาคอีสานมีจํานวน 29 โครงการ หรือ เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าการลงทุนของโครงการ 30,874 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1,227% จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด อยู่ที่ 30% รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อยู่ที่ 28%

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

– ธนาคารแห่งประเทศไทย

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Leave a Comment

Your email address will not be published.