Infographic

พามาเบิ่ง Mega Project ขอนแก่น

พามาเบิ่ง Mega Project ขอนแก่น    Mega Project ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยในขอนแก่น มีทั้งหมด 5 โครงการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทางทั่วประเทศไทยโดยเน้น โครงข่ายถนน รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าระดับภูมิภาค สนามบิน โดยมีด้านระบบขนส่ง ด้านสุขภาพ ด้านบริการ   รถไฟรางคู่สายใหม่ บ้านไผ่–มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม  เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์   สนามบินขอนแก่น  มีพื้นที่ใช้สอย 28,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง/5 ล้านคน/ปี เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าเรือบกขอนแก่น โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับพื้นที่พัฒนากระจายสินค้า เชื่อมการขนส่งแบบถ่ายลำ และทั้งทางบกและทางราง Medical hub มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง และ บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ขยายบริการทางการแพทย์ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เจรจากับกลุ่มโฆษะ ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จัดตั้งเป็น ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในอีสาน   อ้างอิงจาก: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ เว็บไซต์บริษัท   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #MegaProject #เมกะโปรเจค #ขอนแก่น

พาส่องเบิ่ง บริษัทที่มีรายได้รวมเกินหมื่นล้านบาท ในภาคอีสานมีบริษัทใด๋แหน่??

บริษัทที่มีรายได้รวมเกินหมื่นล้าน ส่วนมากมักอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ไม่ใช่สำหรับ “โกลบอลเฮ้าส์” “ดูโฮม” “นอร์ทอีส รับเบอร์” และ “ห้างทองทองสวย” โดยทั้ง 4 บริษัทล้วนแต่อยู่ในภาคอีสานและผู้ก่อตั้งเป็นคนอีสาน ทั้ง 4 บริษัททำให้รู้ว่า ภาคอีสานก็สามารถการทำธุรกิจในประสบความสำเร็จหรือสร้างรายได้หลักหมื่นล้านได้ ถ้ามีการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีการปรับกลยุทธ์ในเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการาินค้าของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ก็จะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้ โดยที่ไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพฯ อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทที่มีรายได้รวมเกินหมื่นล้านบาท #บริษัทหมื่นล้าน #บริษัทหมื่นล้านในอีสาน

Mega Project ภาคอีสาน มีอิหยังแหน่ ?

Mega Project ภาคอีสาน มีอิหยังแหน่ ?     ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก Mega Project  ด้านการขนส่ง – ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ – ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง  – เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว – กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน  – รองรับการขนส่งสินค้าแบบระบบราง อุตสาหกรรม – รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่ำลง – ฐานการผลิตของ SMEs – สร้างงานให้คนท้องถิ่นในภาคอีสานมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องอพยพไปทำงานที่อื่น  – ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในภูมิภาค ด้านพลังงาน เพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการในจังหวัดและภูมิภาคที่สูงขึ้น อีกทั้งที่เขื่อนสิรินธร Nature Walkway  เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดของเขื่อนสิรินธร ด้านสุขภาพ คนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล มีผู้ดูแลหรือญาติใช้บริการการเข้าพักของที่พักและจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด ด้านบริการ เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม รวมถึงมีโรงแรมใหม่ และจุดชมวิวแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเพิ่มความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด   หมายเหตุ: Mega project ที่มีงบประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อ้างอิงจาก: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ เว็บไซต์บริษัท   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #MegaProject #เมกะโปรเจค

ชวนเบิ่ง จำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน

แต่ละจังหวัดเป็นจั่งใด๋แหน่??       อ้างอิงจาก: – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #จำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน #จำนวนผู้ประกอบการ  

พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจของจำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน

เป็นจั่งใด๋แหน่ อ้างอิงจาก: – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #บริษัทสินทรัพย์รวมหมื่นล้าน #บริษัทหมื่นล้าน

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ? 

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ?    โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จํานวน 18.1 ล้านคน โรคมะเร็งที่พบมากใน 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึง 9.6 ล้านคนอีกด้วย   ในบรรดาผู้ป่วยใหม่จํานวน 18.1 ล้านราย พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดมากถึง 2.1 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดจำนวน 1.8 ล้านคน นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าโรคมะเร็งปอดถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง ในประชากร 100,000 คน ผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงถึง 23 คน ส่วนผู้หญิง ประมาณ 10 คน ต่อ 100,000 คน   แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 คน เป็นเพศชาย 10,766 คน และเพศหญิง 6,456 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,586 คน หรือคิดเป็น 40 คนต่อวัน   ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสสารก่อมะเร็ง อาทิ ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย และมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น   การสูบบุหรี่ โดยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากถึง 10 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับควันจากการสูบบุหรี่ จากการสูดดมเข้าไปโดยที่ตนเองไม่ได้สูบนั้นก็อาจจะทำให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน   การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ โดยจากการศึกษาพบว่าฝุ่น PM 2.5 ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้มากถึง 1 – 1.4 เท่า ถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่มีขนาดโมเลกุลเล็กเพียง 2.5 ไมครอนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของ DNA จนกลายเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกัน   * ข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นมะเร็งปอดเท่านั้น   อ้างอิงจาก: Agenda  The Active – thaipbs สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   …

มะเร็งปอดในแต่ละจังหวัด ภาคอีสาน หลายปานใด๋ ?  อ่านเพิ่มเติม »

ทำไมฝุ่นถึงหลายคัก  ฝุ่น PM 2.5 มาแต่ไส ? 

ทำไมฝุ่นถึงหลายคัก  ฝุ่น PM 2.5 มาแต่ไส ?    เมื่อช่วงต้นปี 2562 ประเทศไทยเกิดปรากฎการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนาแน่น เป็นครั้งแรกที่เรื่องฝุ่น PM2.5 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาหาคำตอบว่าคืออะไร ?    ฝุ่น PM2.5 หรือชื่อเต็มคือ Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็น 1 ใน 8 ตัววัดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งความร้ายแรงจากฝุ่นนี้ สามารถผ่านการกรองของขนจมูกเข้าสู่ชั้นในสุดของปอดได้ แม้จะไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลัน แต่เมื่อสะสมเป็นเวลาหลายปีก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางทางเดินหายใจได้   อ้างอิงจาก: สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ กลุ่มเฝ้าระวัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #PM2.5 #ฝุ่นPM2.5 #ไมครอน

ชวนเบิ่ง บริษัทในภาคอีสานที่มีสินทรัพย์รวมเกินหมื่นล้าน

สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง เศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็วซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี อ้างอิงจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #บริษัทในภาคอีสาน #บริษัทสินทรัพย์รวมหมื่นล้าน #บริษัทหมื่นล้าน

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565

พามาเบิ่ง พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2565   ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ในช่วงที่มีการสำรวจคือ เมษายน –  กรกฎาคม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 มีการผ่อนคลายลง วันที่ 1 พฤษภาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับพื้นที่โควิด-19 ลง กิจการ-กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเปิดได้เกือบปกติทั้งหมด   การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2565 ได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนเจนเนอเรชัน ภูมิภาคตามโครงสร้างประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อให้การสำรวจสามารถดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างครบตามสัดส่วน เริ่มกระจายแบบสอบถามในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 46,348 ราย   อ้างอิงจาก: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.etda.or.th/getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อินเทอร์เน็ต #ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต #internet

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565

พามาเบิ่ง ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565   สมาคมประกันชีวิต ประเมินปี 66 ประกันโรคร้ายและประกันสุขภาพมาแรง หลังคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ได้สังคมสูงวัยหนุน โดยผู้สูงอายุภาคอีสาน 3,994,888 คน นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือ TLAA กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในปี 66 ประเมินว่าสถานการณ์จะทรงตัว โดยคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 612,500-623,500 ล้านบาท อัตราการเติบโตอยู่ที่ระหว่าง 0-2% ส่วนอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 81-82% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 2.3-2.7%   สำหรับปัจจัยหนุนสำคัญในปี 66 นี้ คือสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ประชาชนตระหนัก และมีความเข้าใจต่อการประกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้แบบประกันสุขภาพเติบโตถึง 14% ในปี 65   นอกจากนี้ เทคโนโลยีก็มีส่วนทำให้การเข้าถึงประกันชีวิตง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ และมาตรการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นส่วนสำคัญให้เบี้ยประกันภัยรวมต่อ GDP กลับมาที่ 3.8% เหมือนก่อนช่วงโควิดได้เช่นกัน ส่วนทิศทางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้น ภาคธุรกิจมองว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จะได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการเติบโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีการบริการหลังการขายที่ครบวงจร (ทั้งระบบ Online และ Offline)   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (Yield Curve) แต่ที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้เตรียมความพร้อมในการปรับพอร์ต ทั้งในส่วนของการลงทุนและ Product mix รวมถึงทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตฐานกฎหมายสากล เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย   ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีแผนดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อปัจจัยท้าทายรอบด้าน เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ผลักดันกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ รวมถึงการผ่อนคลายการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมอีกด้วย   อ้างอิงจาก: สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/page_bx.php?cid=23&cname=&cno=1419  https://www.thairath.co.th/business/market/2640718    #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #สมาคมประกันชีวิตไทย #ประกันชีวิตประกัน #โรคร้ายแรง #ประกันสุขภาพ

Scroll to Top