Infographic

พามาเบิ่ง ค่าใช้จ่ายครัวเรือนหลายปานใด๋ ? (เดือนมีนาคม 2566)

พามาเบิ่ง ค่าใช้จ่ายครัวเรือนหลายปานใด๋ ? (เดือนมีนาคม 2566)   อ้างอิงจาก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #เงินเฟ้อ #เงินเฟ้ออีสาน #ดัชนีราคาผู้บริโภค #ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ชวนเบิ่ง ซี่รีย์เงินทองของต้องฮู้ ตอน วางแผนการเงินแบบพุทธ vs แบบสมัยใหม่

“การเงินแบบพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การใช้เงินและการเสพเสวย บริโภค การจัดการการเงินอย่างรู้เท่าทันขอบเขตของตัวเอง ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นตัวสื่อนำให้เราไปใช้เงิน ดังนั้น เราต้องมีภูมิคุ้มกันด้วย” “การเงินแบบสมัยใหม่ มองเรื่องการหารายได้ การใช้จ่าย การรู้จักเก็บออม ไม่สร้างหนี้เกินตัว หรือ อาจจะมีหนี้พอประมาณ การเงินยังแบ่งออกเป็น 2 กระแสด้วยกัน มุมมองกระแสหลัก มองว่าคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ คือ คนมีเหตุมีผล ดังนั้นการลงทุนมุ่งผลตอบแทนสูงสุดถายใต้ความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ ในขณะที่มุมมองเศรษฐศาตร์พฤติกรรม (กระแสรอง) มองว่าคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ คือ ไม่มีเหตุผล มีความโลภ โกรธ หลงได้ ซึ่งจะตัดสินทางการเงินแบบไม่มีเหตุผล ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา จาก มรภ.อุบลราชธานี เป็นผู้นำเรื่อง ซีรี่ย์เงินทองของต้องรู้ ตอน ” วางแผนการเงินแบบพุทธ vs แบบสมัยใหม่ ” มาถ่ายทอดในรายการ Econ Talk สามารถฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/esanbiz/videos/191343966925041/?vh=e #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #econtalk#มข #ความรู้การเงิน

โครงการ U2T ภาคอีสาน ผลลัพธ์เป็นจั้งใด๋ ? 

โครงการ U2T ภาคอีสาน ผลลัพธ์เป็นจั้งใด๋ ?  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรูปแบบต่างๆ จนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชน ต่อยอดเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยกระจายความรู้ ลดปัญหาการว่างงาน โดยมีผลลัพธ์ของภาคอีสานดังภาพและ อีกทั้งยังมีผลผลิตของโครงการโดยแบ่งได้ดังนี้ . ผลผลิตของโครงการ U2T เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย   เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยในระยะแรกดำเนินการใน 3,000 ตำบลมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละตำบล รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 2.1 ส่วนการปฏิบัติงานตามภารกิจในภาพรวม คือ การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่) โดยร่วมกับ ศบค. และการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ กพร. 2.2 ส่วนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลของมหาวิทยาลัย รวมถึงเกิดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ รายตำบลตามโจทย์ปัญหาต่างๆของแต่ละตำบล ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ การท่องเที่ยว) การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)   เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน.สอวช. สนับสนุนแนวทางส่งเสริมและผลักดันการพลิกโฉมการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทให้ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนากำลังคน การวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังว่าชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ของประเทศจะมีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ด้วยการนำศักยภาพด้านการอุดมศึกษาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง อ้างอิงจาก:  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ …

โครงการ U2T ภาคอีสาน ผลลัพธ์เป็นจั้งใด๋ ?  อ่านเพิ่มเติม »

มาฮู้จัก โครงการ U2T  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

มาฮู้จัก โครงการ U2T  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน   โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โครงการดีๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ  ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ   โดยในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ คือ มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่หน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายตำบล โดยใน 1 ตำบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแล มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยจ้างงานในการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในตำบลที่ทำหน้าที่ดูแล โดยจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คนในแต่ละตำบล มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการโครงการภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยทำหน้าที่บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปดำเนินการโครงการภายในตำบล ในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community Big Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน    อ้างอิงจาก:  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #U2T #โครงการU2T #สอวช

ปังคักหลาย ยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์สาขาแรกในภาคอีสาน เป็นจั่งใด๋แหน่

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เดินหน้าขยาย ยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์ หรือร้านสาขานอกศูนย์การค้า 3 สาขาใหม่ทั้ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ ยูนิโคล่โรดไซด์ ลาดกระบัง, ยูนิโคล่ โรดไซด์ บุญถาวร บางนา และครั้งแรกสำหรับยูนิโคล่โรดไซด์ในต่างจังหวัด และภาคอีสานที่ยูนิโคล่โรดไซด์ ขอนแก่น นับตั้งแต่การเปิดยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์สาขาแรกในประเทศไทยและอาเซียนในปี 2561 ณ. ยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์ พัฒนาการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในฐานะศูนย์กลางของชุมชนที่ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเข้าถึงเสื้อผ้า LifeWear นับจากนั้น รูปแบบร้านแบบโรดไซด์สโตร์ จึงถูกขยายไปตามย่านต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ รวมกว่า 6 สาขา ประกอบด้วย ยูนิโคล่โรดไซด์ พัฒนาการ ตามมาด้วยยูนิโคล่โรดไซด์ ลาซาล อเวนิว, ยูนิโคล่โรดไซด์ บุญถาวร ปิ่นเกล้า, ยูนิโคล่โรดไซด์ มีนบุรี, ยูนิโคล่โรดไซด์ อินเด็กซ์ชัยพฤกษ์ และยูนิโคล่โรดไซด์ นวมินทร์ ตามลำดับ ส่งผลให้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2566 นี้ ยูนิโคล่จึงมีแผนเปิดยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์ใหม่ 3 สาขา เพื่อขยายการเข้าถึงของลูกค้าและตอบโจทย์ในด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ว สำหรับคนที่อยากซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า แต่ยังได้รับประสบการณ์และการบริการเช่นเดียวกัน สำหรับยูนิโคล่โรดไซด์ ลาดกระบัง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นับเป็นยูนิโคล่โรดไซด์สาขาล่าสุดที่ตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัยและชุมชนอย่างย่านลาดกระบัง ใกล้กับมหาวิทยาลัย และสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นในกรุงเทพฯ ยังมีกำหนดเปิดยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์สาขาใหม่ที่ ยูนิโคล่โรดไซด์ บุญถาวร บางนา ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งยูนิโคล่โรดไซด์ บุญถาวร บางนา ตั้งอยู่ที่บุญถาวร บางนา บนถนนบางนา-ตราด ที่เพิ่งได้รับการ รีโนเวทโฉมใหม่ ให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย สำหรับชาวบางนาที่แวดล้อมด้วยโครงการบ้านและห้างสรรพสินค้า นอกจากนั้น ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ยูนิโคล่ได้เปิดยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์ สาขานอกกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกกับยูนิโคล่โรดไซด์ ขอนแก่น ซึ่งนับเป็นสาขาแรกในต่างจังหวัดและภาคอีสาน โดยยูนิโคล่โรดไซด์ ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ขอนแก่น ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและตลาดท้องถิ่น รองรับความต้องการของนักช้อปในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับชาวขอนแก่น อ้างอิงจาก: www.ryt9.com www.punpro.com #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#ยูนิโคล่โรดไซด์สโตร์ #ยูนิโคล่ #Uniqlo #ขอนแก่น

ซีรี่ย์เงินทองของต้องรู้ ตอน การเงินแบบเบสิคสะกิดใจ

ทักษะทางการเงิน ที่ขาดไม่ได้ มีอะไรบ้าง? 1.ความรู้ทางการเงินที่ดี 2.ทัศนคติทางการเงินที่ดี 3.พฤติกรรมทางการเงินที่ดี ไม่ว่า “เงินเดือนจะน้อย” ถ้ามีการออมเงิน การใช้จ่ายที่ดี รู้จักลงทุน และไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น ก็สามารถรวยได้ สามารถฟัง “การเงินแบบเบสิคสะกิดใจ” เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/esanbiz/videos/575531727971955 ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา และ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม เป็นผู้นำเรื่อง ซีรี่ย์เงินทองของต้องรู้ ตอน “การเงินแบบเบสิคสะกิดใจ” มาถ่ายทอดในรายการ Econ Talk #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #econtalk#มข #ความรู้การเงิน

พามาฮู้จัก “เอ็นเทคโพลิเมอร์” อาณาจักรผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่แห่งประเทศ

บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จำกัด เป็นกิจการร่วมลงทุนกับทางยุโรป โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการส่งออกและแปรรูปยางธรรมชาติ ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2553 ด้วยหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกและผู้แปรรูปยางธรรมชาติที่มีประสบการณ์ ทำให้เกิดการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความแตกต่างและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการผนึกกำลังร่วมกันในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ บริษัทฯ ประเดิมทุนครั้งแรกในปี 2553 ด้วยจำนวนเพียง 1 ล้านบาท จากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในปีเดียวกัน เพิ่มเป็น 330 ล้านบาท ปี 2560 รายได้รวม 3,967 ล้านบาท และมีกำไรรวม 149 ล้านบาท ปี 2561 รายได้รวม 2,977 ล้านบาท และกำไรรวม 137 ล้านบาท ปี 2562 รายได้รวม 2,915 ล้านบาท และกำไรรวม 112 ล้านบาท ปี 2563 รายได้รวม 2,933 ล้านบาท และกำไรรวม 88 ล้านบาท ปี 2564 รายได้รวม 4,172 ล้านบาท และกำไรรวม 104 ล้านบาท หากพิจารณาจากข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตัวเลขงบการเงินที่ปรากฏ จะพบว่า มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้รวมในปี 2564 ที่ก้าวกระโดดไปถึงหลัก 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ต้องเจอให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนควรมี คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ตัวเราเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แม้ว่าแผนการลงทุนที่ได้วางไว้จะดีเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดวินัย และขาดความอดทนในการออมการลงทุนแล้ว การไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คงเป็นไปได้ยาก อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ของบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #เอ็นเทคโพลิเมอร์ #NTEQ #ผลิตภัณฑ์ยาง

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll   อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economic Research – ECBER) โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2566” รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2566 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -2 เมษายน 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18 ปีขึ้นไป 1,106 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด   เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งค่า ดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ที่ ระหว่าง 0 – 19.9   คือ แย่มาก ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่  ระหว่าง 40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้  ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี  และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก   1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 1/2566 เท่ากับ 33.8 = รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่และใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 33.6  2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 1/2566 เท่ากับ 31.8 = โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมี ค่าดัชนี 32.3  3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและช าระหนี้ไตรมาส 1/2566 เท่ากับ 35.1 = การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่แต่ดีขึ้นกว่าไตร มาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 32.9  4) ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส …

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll อ่านเพิ่มเติม »

พาเบิ่ง บริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท ในภาคอีสาน มีธุรกิจหยังแหน่?

ในภาคอีสานมีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาท จำนวน 37 บริษัท โดยมีรายได้รวมกันทั้งหมด 232,984 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งได้เป็นหมวดธุรกิจ ดังนี้ 1.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต มีจำนวน 14 บริษัท คิดเป็น 37.8% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 2.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค มีจำนวน 11 บริษัท คิดเป็น 29.7% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 3.หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถ มีจำนวน 6 บริษัท คิดเป็น 16.2% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 4.หมวดธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด 5.หมวดธุรกิจขายเครื่องประดับ มีจำนวน 3 บริษัท คิดเป็น 8.1% ของจำนวนบริษัททั้งหมด จะเห็นได้ว่า หมวดธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตมีมากที่สุด เนื่องจากภาคอีสานมีผลผลิตและพื้นที่ที่เหมาะแก่การตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตจากมันสำปะหลัง, อ้อย ข้าว, ยางพารา และข้าวโพด เป็นต้น 3 อันดับจังหวัดที่มีบริษัทที่มีรายได้รวมเกิน 2,500 ล้านบาทมากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 14 บริษัท (37.8%) อันดับที่ 2 อุบลราชธานี 7 บริษัท (18.9%) อันดับที่ 3 ขอนแก่น 6 บริษัท (16.2%) นครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนนิยมลงทุนภายในนครราชสีมามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างนครราชสีมา อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ธุรกิจรายได้พันล้าน #นครราชสีมา #อุบลราชธานี #ขอนแก่น#ธุรกิจพันล้าน

พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สายมู” ภาคอีสานเป็นจั่งใด๋แหน่

สายมู กำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการขอให้เป็นสิริมงคล ความเชื่อ ทั้งด้านสายมูรวมถึงความนับถือในด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างรายได้เฉลี่ยรวมประเทศกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคเฉลี่ยทั่วประเทศอีกกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากอีสานสามารถใช้จุดแข็งด้านสายมูของพื้นที่ในการดึงดูดผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของภาคอีสานให้ปรับตัวดีขึ้นได้ อีกทั้ง เมื่อมีผู้เยี่ยมเยือนสายมูมาในพื้นที่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆ โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากความเชื่อ เช่น โรงแรม และกลุ่มที่พัก, ร้านค้าปลีกของฝาก ของที่ระลึก, ร้านอาหาร, การผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับ และการขนส่งบุคคล เป็นต้น อ้างอิงจาก: – สำนักงานสถิติแห่งชาติ – กรมพัมนาธุรกิจการค้า #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สายมู #ธุรกิจสายมู #ท่องเที่ยวสายมู #สายมูอีสาน