Infographic

พามาเบิ่ง อีสานอินไซต์พาชมจำนวนประชากรเกิดใหม่ในอีสานปี 2566

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศ กว่า 21.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 32.9% ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอีสานก็ยังเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนทารกเกิดใหม่มากที่สุดในประเทศ แต่เริ่มเห็นอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งหากเป็นในรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้อีสานเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจเรื่องเพศของทารกเกิดใหม่ที่ปีนี้ปรับเป็นจำนวนทารกเพศชายมากกว่าทารกเพศหญิง ในอัตราส่วน 51:49 จากเดิมที่ประชากรเพศชายต่อเพศหญิงของอีสาน อยู่ที่อัตราส่วน 49:51 ก็นับเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจว่าหากอัตราส่วนระหว่างเพศเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม ของอีสานในช่วงเวลาถัดไปอย่างไร สรุป ทารกเพศชาย 80,134 คน ทารกเพศหญิง 76,436 คน ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #Generation#BabyBoomer #GenX #GenY #GenZ #Alpha#ประชากรไทย #คนเกิดใหม่ #ประชากรอีสาน

ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน

“นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 565,983 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 99,654 บาท ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวมากที่สุด โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา คือ ไวน์เขาใหญ่ ชัยภูมิ คือ ส้มโอทองดีบ้านแท่น บุรีรัมย์ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ สุรินทร์ คือ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 422,716 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 97,749 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ ร้อยเอ็ด คือ ผ้าไหมสาเกต ขอนแก่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท มหาสารคาม คือ มันแกวบรบือ กาฬสินธุ์ คือ พุทรานมบ้านโพน “สบายดี” (หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 273,482 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 88,914 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ หนองคาย คือ สับปะรดศรีเชียงใหม่ เลย คือ ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ อุดรธานี คือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง หนองบัวลำภู คือ ผ้าขิดไหม บึงกาฬ คือ สับปะรดบึงกาฬ “ราชธานีเจริญศรีโสธร” (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 267,720 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 76,383 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ อุบลราชธานี คือ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คือ กระเป๋าสานลายไทย ศรีสะเกษ คือ ทุเรียนภูเขาไฟ ยโสธร คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “สนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มีขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ 142,001 ล้านบาท และมีรายได้ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 75,383 บาท โดยตัวอย่างสินค้าสำคัญ ได้แก่ สกลนคร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ นครพนม คือ ลิ้นจี่นครพนม มุกดาหาร คือ …

ข้อมูลน่าฮู้ เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูล…น่าฮู้ อีสาน กับ กัมพูชา

ภูมิศาสตร์ ภาคอีสานของไทยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำตม และแม่น้ำเสียมเรียบ . วัฒนธรรม ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะเขตอีสานใต้ที่ติดกับเขตแดนกัมพูชา ซึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, ประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง อย่างไรก็ตาม ภาคอีสานของไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยกลางมากกว่าประเทศกัมพูชา ส่งผลให้มีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น การใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่นอีสาน . ข้อมูลพื้นฐาน ภาคอีสานของไทย พื้นที่ 168,854 ตรกม. จำนวนประชากร 21.7 ล้านคน ภาษาราชการ ไทย รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 1.54 แสนล้านบาท/ ปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 90,998 บาท/ปี ประเทศกัมพูชา พื้นที่ 181,035 ตรกม. จำนวนประชากร 16.76 ล้านคน ภาษาราชการ เขมร รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 8.35 หมื่นล้านบาท/ ปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 58,444 บาท/ปี . เศรษฐกิจ ภาคอีสานของไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตปานกลาง โดยภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว . สรุป ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างบางประการเช่นกัน ในขณะที่อัตราการเกิดและเติบโตของประชากรทั้งไทยและภาคอีสานเริ่มมีอัตราการเกิดลดลงต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #กัมพูชา #ส่วนแบ่งตลาดของกัมพูชา #GMS #เพื่อนบ้านGMS #เพื่อนบ้านอีสาน

พามาเบิ่งของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดในอีสาน ต้อนรับปีใหม่

พามาเบิ่งของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัดในอีสาน ต้อนรับปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่ทุกคนก็พากันกลับบ้าน ตามภูมิลำเนา บ้านเกิดของตนเอง หรือไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทาง ISAN Insight จึงรวบรวมข้อมูลของฝากของแต่ละจังหวัดดังนี้เลยค่า นอกจากนั้นของฝากยังโดดเด่น มีสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนืองจากนี้อีกด้วย อ้างอิงจาก: nexenthailand ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #IsanEcon #2024 #ปีใหม่ #HappyNewYear

อีสานอินไซต์เผยธุรกิจดางรุ่งดาวร่วง SMEs อีสานปี 2567

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ขอให้ปีหน้าทุกท่านพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง อีสานอินไซต์เผยธุรกิจดางรุ่งดาวร่วง SMEs อีสานปี 2567 อีสานอินไซต์คาดการณ์เศรษฐกิจอีสานปี 2567 ขยายตัวที่ 2.8% จากปัจจัยผลักดันของการท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ รวมถึงผลดีของภาพการส่งออกกับคู่ค้าผ่านแดน โดยเฉพาะจีน ที่สามารถส่งผลผลิตเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดแรงงานที่จะมีการส่งแรงงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสร้างผลดีกับกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้ 1) บริษัททัวร์ครบวงจร 2) โรงแรม รีสอร์ท 3) ที่พักรายวัน ในพื้นที่รอบนอกเมือง 4) กิจกรรมบริการด้านกีฬา ยิม ฟิตเนส 5) บริการความบันเทิง ดนตรี เครื่องเสียง 6) ผลิตภัณฑ์ทดแทนบรรจุภัณฑ์ กล่อง ขวดน้ำ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7) น้ำหอมและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและใบหน้า แต่อีสานอินไซต์ยังมองว่ากลุ่มธุรกิจบางสาขายังเผชิญกับปัญหาของการปรับตัวไม่ทันกระแสโลก ดังนี้ 1) ร้านโชห่วย 2) รถเช่ารายวัน 3) รถรับเหมาขนส่งสินค้า 4) ร้านเสริมสวย 5) การผลิตเหล็ก 6) การผลิตอลูมิเนียม 7) การผลิตเครื่องเงิน หินนำโชค และอุปกรณ์เสริมด้านโหราศาสตร์ ที่มา บทวิเคราะห์เศรษฐกิจอีสาน ISAN INSIGHT & OUTLOOK ไตรมาส 4/2566 ดาวน์โหลดลิงค์ใต้คอมเมนต์ #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#เศรษฐกิจอีสาน #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจปี67 #บทวิเคราะห์ #บทวิเคราะห์รายเดือน #บทวิเคราะห์รายไตรมาส #บทวิเคราะห์รายปี

พามาเบิ่ง  ททท. แจกพิกัดที่ Countdown in ISAN

พามาเบิ่ง  ททท. แจกพิกัดที่ Countdown in ISAN   ✨งาน Korat Winter Festival & Countdown 2024 ⏰22 ธ.ค. 66 –  2 ม.ค. 67   📍ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   ⭐️กิจกรรมภายในงาน  -ร่วมเฉลิมฉลองเมืองนครราชสีมา ครบ 555 ปี ในรูปแบบ “งานมหกรรมสวนสนุกนานาชาติ” ททท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงบนเวที ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 , การตกแต่งประดับไฟสวยงามบริเวณหอนาฬิกาและในคูเมืองบริเวณที่จัดงาน และการจุดพลุเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย ดังนี้  – สวนสนุกขนาดใหญ่ (วันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 14 มกราคม 2567) – ต้นคริสมาสต์ตกแต่งประดับไฟสวยงามกลางคูเมือง –  ร้านค้าสินค้า OTOP ของเมืองโคราช – การตกแต่งสวนดอกไม้ โดยฟลอร่าพาร์ค บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  – การแสดงบนเวทีจากศิลปินต่าง ๆ   ✨งาน  AWAKEN KHONKAEN COUNTDOWN 2024  ⏰31 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 67  📍ณ สวนประตูเมืองและบริเวณถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ⭐️กิจกรรมภายในงาน  – การออกร้านจำหน่ายสินค้า ของดีจังหวัดขอนแก่น – กิจกรรมฟรีดนตรี เพื่อสนับสนุนศิลปินไทยร่วมเคาท์ดาวน์  – กิจกรรมนับถอยหลังส่งความสุขปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยกัน – กิจกรรมนับถอยหลังส่งความสุขปีใหม่ ชมการแสดงพลุ 888 นัด พร้อม Sound Effects สุดยิ่งใหญ่     ✨งานนครพนม Winter Festival ตอน “หนาวลม ชมโขง”  ⏰23 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 67  📍ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง  อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม   ⭐️กิจกรรมภายในงาน  – การตกแต่งไฟประดับและการตกแต่งใน Theme : …

พามาเบิ่ง  ททท. แจกพิกัดที่ Countdown in ISAN อ่านเพิ่มเติม »

ย้อนเบิ่ง “ป่า” ในภาคอีสานมีมากแค่ไหน .

ในภาคอีสานมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดกว่า 104 ล้านไร่ แล้วรู้หรือไม่ว่าพื้นที่ป่าในภาคอีสานมีมากแค่ไหน? โดยในภาคอีสานของเรามีพื้นที่ป่ามากกว่า 16 ล้านไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วน 15% ของขนาดพื้นที่ทั้งหมดในภาคอีสาน โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ามากที่สุด อันดับที่ 1 มุกดาหาร คิดเป็น 32.9% หรือ 8.5 แสนไร่ อันดับที่ 2 เลย คิดเป็น 32.2% หรือ 2.1 ล้านไร่ อันดับที่ 3 ชัยภูมิ คิดเป็น 31.5% หรือ 2.5 ล้านไร่ อันดับที่ 4 อุบลราชธานี คิดเป็น 17.8% หรือ 1.7 ล้านไร่ อันดับที่ 5 สกลนคร คิดเป็น 17.3% หรือ 1 ล้านไร่ หมายเหตุ: เป็นข้อมูพื้นที่ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 อ้างอิงจาก: – กรมสารสนเทศ กรมป่าไม้ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ป่า #พื้นที่ป่า #ป่าอีสาน

พามาเบิ่ง👀 รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2566

พามาเบิ่ง รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2566 ของ E-Saan Poll ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโดย รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ . . อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2566” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม และระหว่าง วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,156 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด . การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับ แรก แต่ละรางวัล มีดังนี้ . 1.) นักการเมืองแห่งปี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 34.0% แพทองธาร ชินวัตร 15.0% เศรษฐา ทวีสิน 9.5% รายชื่ออื่นๆ 36.4% *5.1% เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม . 2.) บริษัท/หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปี ปตท. 12.5% มูลนิธิกระจกเงา 11.8% การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3.6% รายชื่ออื่นๆ 42.3% *29.8% เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม . 3.) นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 9.7% บุ๋ม ปนัดดา 9.5% รังสิมันต์ โรม 4.5% รายชื่ออื่นๆ 40.0% *36.3% เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม . 4.) สถานีโทรทัศน์แห่งปี ช่อง 3 HD 36.3% ช่อง 7 HD 18.6% ช่อง ไทยรัฐทีวี 12.9% รายชื่ออื่นๆ 24.6% *7.6% …

พามาเบิ่ง👀 รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2566 อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง ผ้า GI ในภาคอีสานมีอะไรบ้าง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI (Geographical Indication) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจาก แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า จากข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผ้า GI ในประเทศไทยมีจำนวน 15 สินค้าด้วยกัน ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากถึง 9 สินค้า ได้แก่ นครราชสีมา ผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย กาฬสินธุ์ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ขอนแก่น ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท บุรีรัมย์ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ สกลนคร ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร มุกดาหาร ผ้าหมักโคลนหนองสูง ศรีสะเกษ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ร้อยเอ็ด ผ้าไหมสาเกต หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อ้างอิงจาก: – กรมทรัพย์สินทางปัญญา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI #ผ้าGI #สินค้าGI

พามาเบิ่ง ตระกูลเศรษฐีรวยหุ้นที่สุดในแต่ละภาค

ตระกูลสุริยวนากุลเป็นตระกูลที่รวยหุ้นที่สุดในภาคอีสาน และมีมูลค่าหุ้นรวมเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยตระกูลสุริยวนากุลทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “Global House” ปัจจุบันบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนสาขาทั้งในและนอกประเทศ จำนวน 82 สาขา ซึ่งแบ่งเป็น ไทย 79 สาขา กัมพูชา 1 สาขา ลาว 1 สาขา เมียนมาร์ 1 สาขา โดยผลประกอบการไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวมอยู่ที่ 25,300 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 2,111 ล้านบาท อ้างอิงจาก: – วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 – www.set.or.th ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#การเงินอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #เศรษฐีหุ้น