5 สนามบินยอดฮิตในภาคอีสาน ที่มีคนใช้มากที่สุด

การระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 มาตั้งแต่ปลายปี 2562 นั้น ส่งผลให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นกฎบังคับของการขึ้นเครื่องบินหรือนโยบายต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาการระบาด
.
ในส่วนของภาคอีสาน 5 สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานยอดฮิต ที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในปี 2563 ประกอบด้วย
.
อันดับที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (VTUD)
ศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมต่อกับ สสป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทำให้
สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอีกด้วย เนื่องจากอุดรธานีตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง จังหวัดหนองคาย
.
เที่ยวบินขาเข้า 6,236 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้า 701,054 คน
เที่ยวบินขาออก 6,236 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาออก 701,881 คน
มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 12,472 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 1,402,935 คน
.
อันดับที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น (VTUK)
เดิมทีเป็นสนามบินเล็ก ๆ กลางเมือง ปัจจุบันถูกเลือกให้เป็นฮับการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งในตอนนี้สนามบินขอนแก่นกำลังเร่งขยายท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
.
เที่ยวบินขาเข้า 4,866 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้า 559,630 คน
เที่ยวบินขาออก 4,866 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาออก 564,214 คน
มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 9,732 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 1,123,844 คน
.
อันดับที่ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (VTUU)
ศูนย์กลางทางการบินพาณิชย์ของภาคอีสานตอนล่าง โดยรับรองผู้โดยสารจากหลายจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ทั้งยังรับรองผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร หลังจากไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี
.
เที่ยวบินขาเข้า 4,353 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้า 533,016 คน
เที่ยวบินขาออก 4,351 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาออก 530,295 คน
มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 8,704 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 1,063,311 คน
.
อันดับที่ 4 ท่าอากาศยานสกลนคร (VTUI)
.
เดิมเป็นท่าอากาศยานของกองทัพบก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประสานกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) และบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ให้เปิดบริการด้านการบินพาณิชย์
.
เที่ยวบินขาเข้า 1,265 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้า 130,477 คน
เที่ยวบินขาออก 1,265 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาออก 127,372 คน
มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 2,530 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 257,849 คน
.
อันดับที่ 5 ท่าอากาศยานนครพนม (VTUW)
เดิมเป็นที่ตั้งกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามอินโดจีน หลังจากกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกไป จึงได้มีการสนับสนุนให้ใช้ในเชิงพาณิชย์
.
เที่ยวบินขาเข้า 910 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้า 113,350 คน
เที่ยวบินขาออก 910 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาออก 111,949 คน
มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 1,820 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวม 225,299 คน
.
.
ทั้งนี้ภาคอีสานกำลังมีแผนในการสร้างสนามบินเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินมุกดาหาร ซึ่งจะช่วยพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-สปป.ลาว สนามบินบึงกาฬ และสนามบินสารสินธุ์ เพื่อช่วยในเรื่องของการคมนาคม ที่จะสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่อไป
.
.
ที่มา
https://www.airports.go.th/th/content/349/3648.html
https://minisite.airports.go.th
https://th.wikipedia.org/wiki/รหัสท่าอากาศยาน_IATA

Leave a Comment

Your email address will not be published.