พามาเบิ่ง ข้อมูลที่น่าสนใจของจำนวนผู้ประกอบการในภาคอีสาน

เป็นจั่งใด๋แหน่

อ้างอิงจาก:

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Leave a Comment

Your email address will not be published.