December 2023

เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทอีสานที่อยู่ในตลาดหุ้น ได้ค่าตอบแทนมากส่ำใด๋ ? (จริงๆ ผลตอบแทนไม่ได้มีแค่เงินเดือนนะ)

หมายเหตุ: ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ อ้างอิงจาก: รายงานประจำปี 2565 ของแต่ละบริษัท ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน

ย้อนเบิ่ง หมอมีมากแค่ไหนในภาคอีสาน ปี 2565

ในปี 2565 หากมาดูจำนวนแพทย์ทั่วภาคอีสานจะพบว่า มีจำนวนแพทย์ทั้งหมด 8,157 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 266 คน ซึ่งในปี 2564 มีจำนวนแพทย์ทั้งหมด 7,891 คน ขณะที่ประชากรในภาคอีสานมีมากถึง 22 ล้านคน ทำให้ภาคอีสานมีสัดส่วนประชากร 2,659 คน ต่อแพทย์ 1 คน 5 อันดับจังหวัดที่มีแพทย์มากที่สุด อันดับที่ 1 ขอนแก่น มีจำนวน 1,597 คน อันดับที่ 2 นครราชสีมา มีจำนวน 1,156 คน อันดับที่ 3 อุบลราชธานี มีจำนวน 798 คน อันดับที่ 4 อุดรธานี มีจำนวน 611 คน อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ มีจำนวน 481 คน จะเห็นได้ว่า ขอนแก่นมีจำนวนแพทย์มากที่สุดในภาคอีสาน เนื่องจากขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัด อย่างเช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ทำให้ขอนแก่นมีการผลักดันจังหวัด เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ครบวงจรจนกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อย่างยั่งยืนนั้น การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub เป็นหนึ่งในเป้าหมายของภาครัฐ ที่ต้องการให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จึงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) อ้างอิงจาก: – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #หมออีสาน #แพทย์ในอีสาน #จำนวนแพทย์ #แพทย์ #หมอ

พาส่องเบิ่ง หมอในอีสานแบกรับภาระมากแค่ไหน ปี 2565

ในปี 2565 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรภาคอีสาน อยู่ที่แพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 2,659 คน ซึ่งสัดส่วนจำนวนแพทย์ในภาคอีสานแต่ละจังหวัดกลับมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เพราะ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้แนะนำสัดส่วนมาตรฐานเอาไว้ โดยกำหนดว่าสัดส่วนที่เหมาะสมคือ แพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 1,000 คน นั่นเอง โดย 5 จังหวัดแรกที่แพทย์แบกรับภาระมากที่สุด 1. จังหวัดบึงกาฬ มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 5,614 คน 2. จังหวัดหนองบัวลำภู มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,577 คน 3. จังหวัดนครพนม มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,415 คน 4. จังหวัดชัยภูมิ มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 4,054 คน 5. จังหวัดยโสธร มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากร 3,884 คน สำหรับในจังหวัดที่แพทย์แบกรับภาระน้อยที่สุดนั้น คือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากรเพียงแค่ 1,117 คน ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนแพทย์ที่ไม่ห่างจากสัดส่วนมาตรฐานมากนัก จากสัดส่วนข้างต้น ทำให้เห็นว่าปัญหาของจำนวนแพทย์ในภาคอีสานนั้น ขาดการกระจายตัวของแพทย์อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปริมาณแพทย์ส่วนใหญ่มักกระจุกกันอยู่ที่จังหวัดหัวเมืองหลักของภาคอีสาน อาจเพราะว่าจังหวัดเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ด้วยก็เป็นได้ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องรับรักษาผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มด้วยเช่นกัน อ้างอิงจาก: – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – Agenda ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #หมออีสาน #แพทย์ในอีสาน #สัดส่วนแพทย์ #แพทย์ #หมอ

พามาเบิ่ง รถ EV ใหม่ป้ายแดงในภาคอีสาน ข้อมูลปี 2566 (ม.ค. – ต.ค.)

รถยนต์ EV เป็นทางออกของการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นเหตุภาวะโลกร้อน ประเทศที่เห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานเริ่มผลักดันการใช้รถยนต์ EV ให้ตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ จำนวน 70,189 คัน โดยรถยนต์ EV ที่จดทะเบียนใหม่ มีจำนวนมากท 5,166 คัน คิดเป็นสัดส่วน 7.4% ของจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดขายรถยนต์ EV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน และแม้ว่าราคารถยนต์ EV จะแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป แต่คาดว่าราคาจะลดลงจากต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่จะลดลง การสร้างจุดชาร์จรถจะมีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ยอดขายรถ EV เพิ่มสูงขึ้น แม้จะไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้งานก็ตาม อ้างอิงจาก: – กรมการขนส่งทางบก – ไทยรัฐออนไลน์ – Morningstar ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #รถยนต์EV #EV #รถไฟฟ้า

ชวนเบิ่ง กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง สถานีชาร์จ EV มีมากแค่ไหนในภาคอีสาน

กระแสรถยนต์ EV กำลังมาแรง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในตลาดรถยนต์ในขณะนี้ จากมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จุดเริ่มต้นการเติบโตของตลาดรถ EV ในไทย ย้อนหลังไปเมื่อปี 2565 คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนทางภาษีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Tax Incentive Package) ทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ได้ออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของสถานีชาร์จ EV หรือ Charging Station มีจำนวนหัวจ่าย 15 คันต่อ 1 หัวจ่าย ทั่วโลกอยู่ที่ 10 คันต่อ 1 หัวจ่าย ซึ่งยอดการจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566 แตะ 73,341 คัน เติบโตกว่าปี 65 ถึง 399.05% โดยสถานีชาร์จจึงจะเติบโตไปตามจำนวนรถที่จดทะเบียนในอนาคต ซึ่งสถานีชาร์จ EV ก็มีหลากหลาย ISAN Insight & Ouklook เลยจะพามาดูว่า สถานีชาร์จ EV ในภาคอีสาน ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยสถานีชาร์จ EV ในภาคอีสาน มีจำนวน 237 สถานีด้วยกัน 3 อันดับจังหวัดที่มีสถานีชาร์จ EV มากที่สุด อันดับที่ 1 นครราชสีมา 54 สถานี อันดับที่ 2 ขอนแก่น 26 สถานี อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 23 สถานี หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจำนวนสถานีชาร์จ EV ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 อ้างอิงจาก: – เว็บไซต์ขอบริษัท – ฐานเศรษฐกิจ – ไทยรัฐออนไลน์ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ …

ชวนเบิ่ง กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง สถานีชาร์จ EV มีมากแค่ไหนในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

Big Mountain Music Festival มัน ใหญ่ มาก พามาเบิ่งจุดเริ่มต้น ของเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

Big Mountain Music Festival มัน ใหญ่ มาก พามาเบิ่งจุดเริ่มต้น ของเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย    อ้างอิงจาก: Facebook: big mountain music festival bangkokbiznews brandage thestandard   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นครราชสีมา #โคราช #เขาใหญ่ #ระเบียบวาทะศิลป์ #BMMF13 #AmazingBigMountain #มันอเมซิ่งมาก #ประเทศบิ๊กเมาน์เท่น

ชวนท่องเที่ยวเบิ่ง.. ฝนดาวตกเจมินิดส์ สถานที่ดูดาวในภาคอีสาน

ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ จะเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 20 ธันวาคม ของทุกปี มีศูนย์กลางการกระจายบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ ปีนี้นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดในช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 14 ถึงรุ่งเช้า 15 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม สามารถรอชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงที่กลุ่มดาวคนคู่ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก เวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป คาดมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดช่วงหลังเที่ยงคืน ประมาณ 120 – 150 ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกจะปรากฏให้เห็นเป็นลำแสงวาบพาดผ่านทั่วท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง ดูได้ด้วยตาเปล่าในที่มืดสนิท ซึ่งปีนี้ไร้แสงจันทร์รบกวน จึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง สถานที่ดูดาว ทั้ง 12 แห่ง ในภาคอีสาน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย นับเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการสังเกตการณ์ฝนดาวตก เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีพื้นที่โล่งที่ไม่มีต้นไม้หรือวัตถุบดบังบริเวณขอบฟ้า มีการบริหารจัดการแสงสว่างที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะกับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ นครราชสีมา 1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2. ไร่เขาน้อยสุวณา 3. ไร่องุ่นไวน์กราน 4. โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ 5. ไร่องุ่นไวน์ อัลซิดินี่ 6. โรงแรม เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อุบลราชธานี 1. วนอุทยานน้ำตกผาหลวง 2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชัยภูมิ 1. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 3. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ขอนแก่น 1. สวนสัตว์ขอนแก่น อ้างอิงจาก: – NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) – เครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สถานที่ดูดาว #ดูดาว #ฝนดาวตกเจมินิดส์ #ฝนดาวตก

พามาเบิ่ง พื้นที่ตระกูลภาษาหลักของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

ตั้งแต่เวียดนามทางทิศตะวันออกไปจนถึงอินเดียทางทิศตะวันตก สมาชิกที่สำคัญที่สุดของตระกูลภาษาคือภาษาไทย ภาษาประจำชาติของประเทศไทย ซึ่งมีผู้พูดประมาณสองในสามของผู้พูดภาษาไททั้งหมด ประเทศที่มีผู้พูดภาษาไทสูงเป็นอันดับสองคือประเทศจีน โดยพื้นที่ตระกูลของภาษาหลัก ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศลุ่มน้ำโขง มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาที่แตกต่างกัน แต่ก็มีการศึกษาถึงรากภาษาเพื่อทำความเข้าใจความหลากหลายทางภาษา ประชาคมอาเซียนมีภาษาถิ่นหลากหลายประมาณ 1,000 – 1,500 ภาษา แต่ใช้ ภาษาราชการ 11 ภาษา ได้แก่ – ภาษาไทย (ประเทศไทย) – ภาษาเขมร (ประเทศกัมพูชา) – ภาษาพม่า (ประเทศพม่า) – ภาษาลาว (ประเทศลาว) – ภาษาเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) – ภาษามาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย บรูไน) – ภาษาอินโดเนเซีย (ประเทศอินโดเนเซีย) – ภาษาฟิลิปปินโน (ประเทศฟิลิปปินส์) – ภาษาทมิฬ (ประเทศสิงคโปร์) – ภาษาจีนกลาง (ประเทศสิงคโปร์) และ – ภาษาอังกฤษ (ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์) ภาษาไทมีผู้พูดมากกว่า 70 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในเอเชียมีผู้พูดประมาณ 15 ล้านคน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ประชากรที่พูดภาษาไทกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ในเวียดนามตอนเหนือ ลาว พม่า และอินเดียตอนเหนือ ภาษาตระกูล Austroasiatic เป็นตระกูลภาษาขนาดใหญ่ พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาแม่ของประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนามและกัมพูชา และมีกลุ่มชนเผ่าที่พูดภาษากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ลาว อินเดีย พม่า มาเลเซีย บังกลาเทศ เนปาล และจีนตอนใต้ ประมาณ 117 ล้านคนพูดภาษาตระกูล Austroasiatic โดยมากกว่าสองในสามเป็นผู้พูดภาษาเวียดนาม ในบรรดาภาษาตระกูล Austroasiatic มีเพียงภาษาเวียดนาม เขมร และมอญเท่านั้นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีเพียงสองภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย ได้แก่ ภาษาเวียดนามในเวียดนาม และภาษาเขมรในกัมพูชา ภาษาบาลีเป็นภาษาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในพม่าและไทย ส่วนภาษาวา เป็น “ภาษาประจำชาติที่ได้รับการยอมรับ” ในรัฐวาที่ปกครองตนเองโดยพฤตินัยในพม่า ภาษาสันตาลีเป็นหนึ่งใน 22 ภาษาที่กำหนดไว้ของอินเดีย ส่วนภาษาอื่นๆ ในตระกูลนี้พูดโดยกลุ่มชนกลุ่มน้อยและไม่มีสถานะเป็นทางการ ขอบคุณภาพจาก วิกิพีเดีย, Asian SEA Story อ้างอิงจาก: – นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม, นิตยสาร National Geographic Thailand ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram …

พามาเบิ่ง พื้นที่ตระกูลภาษาหลักของเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อ่านเพิ่มเติม »

จังหวัดไหน มีผลผลิตยางพารา หลายที่สุด ?

จังหวัดไหน มีผลผลิตยางพารา หลายที่สุด ?   หมายเหตุ :ข้อมูลปี 2565 อ้างอิงจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ยางพาราอีสาน #ปลูกยางพาราอีสาน #ธุรกิจยางพาราอีสาน

พามาเบิ่ง Battery of Asia (ประเทศลาว)

จากแหล่งข้อมูลประเทศลาว มีจำนวนแหล่งพลังกว่า 124 ที่ โดยแบ่งเป็นพลังงานน้ำ 108 ที่, พลังงานแสงอาทิตย์ 14 ที่, พลังงานลม 1 ที่ และพลังงานถ่านหิน 1 ที่ โครงการสำคัญประเภท “พลังงานน้ำ” เขื่อนไซยะบุรี มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 134,876 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ ซีเค พาวเวอร์ (บริษัทในเครือของ ช.การช่าง) โครงการสำคัญประเภท “พลังงานถ่านหิน” โรงไฟฟ้าหงสา มีกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 132,291 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) และ Électricité du Laos (EDL) (Lao: ໄຟຟ້າລາວ) โครงการสำคัญประเภท “พลังงานลม” Monsoon wind project มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ากว่า 24,694 ล้านบาท โดยผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง คือ Monsoon Wind Power และ Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) อ้างอิงจาก: – EMMI-ODI ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #Battery #พลังงานน้ำ #พลังงานถ่านหิน #พลังงานลม

Scroll to Top