Infographic

สิพามาเบิ่ง ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศลาว

– เบียร์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 58.9% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 53.2 บาท – เหล้าขาว มีสัดส่วนอยู่ที่ 37.8% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 บาท – เหล้าสาโท, ไวน์ข้าว มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.0% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 35.5 – 1,030 บาท – ไวน์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 220 บาท – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดลม มีสัดส่วนอยู่ที่ 0.1% ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 200 บาท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวถูกขายไปในช่องทาง “ออฟไลน์” มากถึง 99% ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยจะถูกขายในช่องทางออฟไลน์ 100% เลยทีเดียว ในส่วนของรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลาวนั้นมาจากการซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านมากถึง 85% ส่วนของไทยรายได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านนั้นจะอยู่ที่ 68% หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ ปี 2566 อ้างอิงจาก: – statista.com – beerlao.la – priceoftravel.com – ramblingj.com ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ลาว #ส่วนแบ่งตลาดของลาว

ชวนเบิ่ง 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงสีข้าวหลายที่สุดในภาคอีสาน

ในปัจจุบัน “โรงสีข้าว” เผชิญความท้าทายจากปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การทำกำไรยังมีข้อจำกัดจากปัญหากำลังสีข้าวส่วนเกินในระบบที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมักเสียเปรียบรายกลาง – ใหญ่ด้านอำนาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ ทำให้มีต้นทุนรับซื้อข้าวสูงกว่า กลุ่มที่แข่งขันได้จึงเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่ครบวงจร และโรงสีข้าวขนาดกลางที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงสีข้าวมากที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 36,454 แห่ง หรือคิดเป็น 77% ของโรงสีข้าวทั้งหมดในประเทศ 5 อันดับจังหวัดที่มีโรงสีข้าวหลายที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 1 อุบลราชธานี 4,929 แห่ง อันดับที่ 2 ร้อยเอ็ด 3,244 แห่ง อันดับที่ 3 สุรินทร์ 3,035 แห่ง อันดับที่ 4 ศรีสะเกษ 2,955 แห่ง อันดับที่ 5 ขอนแก่น 2,927 แห่ง ในรอบปีเพาะปลูก 2564-2565 ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 72.6 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง หากมาดูที่ปริมาณผลผลิตข้าว จะพบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณผลผลิตข้าวข้าวรวมมากเป็นอับดันที่ 2 ของประเทศ อยู่ที่ 1.5 ล้านตัน ซึ่งก็สอดคล้องที่จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงสีข้าวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน และส่วนบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการสีข้าว (รหัสประเภทธุรกิจ 10611) อ้างอิงจาก: – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #โรงสีข้าว #ธุรกิจโรงสีข้าว #อุบลราชธานี

พามาเบิ่ง เมียฝรั่งป้ายแดงอยู่หม่องใด๋แหน่ในอีสาน?

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสะสมปี 2566 (เดือนมกราคม – ตุลาคม) อ้างอิงจาก: – สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook Line : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คู่รัก #เมียฝรั่ง #คู่สมรส #สถิติคู่สมรส

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุบลราชธานีเมืองดอกบัวงาม”

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน อยู่ที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน จำนวน 1,869,806 คน ในปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานีมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 135,617 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 78,275 บาท โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME – ภาคการค้า คิดเป็น 42% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 11,727 ราย – ภาคการบริการ คิดเป็น 32% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 6,163 ราย – ภาคการผลิต คิดเป็น 23% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 4,929 ราย – ภาคการเกษตร คิดเป็น 3% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 597 ราย ตัวอย่างบริษัทใหญ่ 1. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) รายได้รวมปี 2565 = 31,560 ล้านบาท 2. บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 5,984 ล้านบาท 3. บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด รายได้รวมปี 2565 = 4,828 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการใหญ่ 1. นิคมอุตสาหกรรม อุบลราชธานี บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด และกลุ่มสินรุ่งเรือง เสนอแผนร่วมดำเนินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือว่าสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องพัฒนาสังคม พื้นที่ และยังเป็นฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่ำลงจะสามารถแข่งขันในตลาด CLMV และช่วยให้เกิดการสร้างงานคนในท้องถิ่น ได้กว่า 20,000 …

สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “อุบลราชธานีเมืองดอกบัวงาม” อ่านเพิ่มเติม »

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว หนองคาย มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 44,170 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์โลหะทำด้วยเหล็ก และเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ ตามลำดับ มุกดาหาร มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 24,268 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง และทองแดงและผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ อุบลราชธานี มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 12,852 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก รองลงมา คือ เชื้อเพลิง และกาแฟ ชา เครื่องเทศ ตามลำดับ นครพนม มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 6,705 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ปุ๋ย และปูนซิเมนต์ ตามลำดับ เลย มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 4,722 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ น้ำมันดีเซล รองลงมา คือ น้ำมันสำเร็จรูป และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ตามลำดับ สุดท้าย คือ บึงกาฬ ที่มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 2,688 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ ผักและของปรุงแต่งจากผัก รองลงมา คือ ธัญพืช และเชื้อเพลิง ตามลำดับ การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา สุรินทร์ มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 2,944 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ และอาหารทะเลแปรรูป ตามลำดับ รองลงมาเป็น ศรีสะเกษ ที่มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 1,012 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รองลงมา คือ น้ำผลไม้ และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ตามลำดับ อ้างอิงจาก: – ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ ติดตาม ISAN Insight …

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อ่านเพิ่มเติม »

พาส่องเบิ่ง ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสในวิธีการทำให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และความเชื่อจนเกิดความตระหนักรู้โดยได้รับคำแนะนำ ได้รับคำปรึกษา หรือได้รับบริการ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ กองการแพทย์ทางเลือกได้จำแนกประเภทของศูนย์เวลเนสเป็น 5 ประเภท โดยมีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด “For All Well-Being” 1. สถานที่พักนักท่องเที่ยว 2. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 4. สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 5. สถานพยาบาล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนสจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 146 แห่ง หรือคิดเป็น 31.8% จากทั้งหมด 459 แห่งทั่วประเทศ อ้างอิงจาก: – กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #ศูนย์เวลเนสอีสาน #ศูนย์เวลเนส #เวลเนส #WellnessCenter #Wellness

พาส่องเบิ่ง การผลิตไข่ไก่ในภาคอีสานเป็นจั้งใด๋ ?

พาส่องเบิ่ง การผลิตไข่ไก่ในภาคอีสานเป็นจั้งใด๋ ?   ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 6.2 ล้านฟองต่อวัน   โดย 5 จังหวัดที่ผลิตไข่ไก่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ อันดับที่ 1 ชัยภูมิผลิตได้ 9.6 แสนฟองต่อวัน อันดับที่ 2 ขอนแก่นผลิตได้ 9.1 แสนฟองต่อวัน อันดับที่ 3 ร้อยเอ็ดผลิตได้ 7.8 แสนฟองต่อวัน  อันดับที่ 4 นครราชสีมาผลิตได้ 7.1 แสนฟองต่อวัน อันดับที่ 5 อุบลราชธานีผลิตได้ 6.6 แสนฟองต่อวัน   จะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรก ก็ยังหนีไม่พ้น 5 จังหวัดหลักของภาคอีสาน แต่ที่น่าสนใจ คือ จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีฟาร์มไก่ไข่ทั้งหมดเป็นอันดับที่ 5 หรือเพียงแค่ 2,200 ราย แต่ผลิตไข่ไก่ได้เป็นอันดับที่ 1 จากที่ ISAN Insight เจาะข้อมูลลึกลงไปอีก พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีฟาร์มรายใหญ่มากถึง 2 ราย ซึ่งมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อ้างอิงจาก:  สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Eggs #อุตสาหกรรมไข่ไก่อีสาน #ไข่ไก่ #ฟาร์มไก่ไข่ #รายใหญ่  

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ชวนเบิ่ง การส่งออกสินค้าของภาคอีสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน   มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน ทั้งการส่งออกและการนำเข้ายังคงหดตัว โดยเฉพาะการนำเข้าจากประเทศไทย ถึงแม้จะเริ่มหดตัวน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าการส่งออกผ่านแดนของอีสานไปจีนให้เริ่มชะลอตัวลงตาม   อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/Oct-2566-Final-1.pdf    อ้างอิงจาก: ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #การส่งออกสินค้า #การส่งออกสินค้าของภาคอีสาน #จีน

ชวนมาเบิ่ง ตัวอย่าง นักกีฬามวยของภาคอีสานที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา

อีสานอินไซต์มองการยกระดับมวยไทยในอีสานจำเป็นต้องได้รับการปรับแก้ข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงกีฬามวยของนักกีฬารายย่อย รวมถึงต้องมีการยกระดับภาพลักษณ์ของทั้งค่ายมวยและโปรโมเตอร์ให้เท่าเทียมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สามารถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/…/10/Oct-2566-Final-1.pdf อ้างอิงจาก: – sanook – StadiumTh – The Standard – เดลินิวส์ ออนไลน์ – คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #มวย #มวยไทย #นักมวยไทย #นักมวย #นักมวยอีสาน #นักกีฬามวยรุ่นใหม่ดาวเด่น #นักกีฬามวย #กีฬามวย

พามาฮู้จัก ตัวอย่าง นักกีฬามวยรุ่นใหม่ดาวเด่นจากแดนอีสาน จากรายการ ONE Championship

“มวยไทย” ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา (USOPC) ให้เป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66 นักกีฬามวยในอีสานมีส่วนร่วมและได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศและระดับโลกในรายการ ONE Championship มากที่สุด โดยนักกีฬามวยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง จึงควรมีการผลักดันและสนับสนุนกีฬามวยในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนเพิ่มเติม สามารถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/…/10/Oct-2566-Final-1.pdf อ้างอิงจาก: – ONE Championship – MUAYTHAISHUTTER – คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #มวย #มวยไทย #นักมวยไทย #นักมวย #นักมวยอีสาน #นักกีฬามวยรุ่นใหม่ดาวเด่น #นักกีฬามวย #กีฬามวย