Infographic

ชวนเบิ่ง จังหวัดไหนในภาคอีสานมีจำนวนวัดในปี 2565 มากที่สุด ?

ชวนเบิ่ง จังหวัดไหนในภาคอีสานมีจำนวนวัดในปี 2565 มากที่สุด ?   อ้างอิงจาก :  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #วัดในอีสาน #จำนวนวัดอีสาน

พาส่องเบิ่ง ตัวอย่าง 6 ร้านอาหารในอีสานที่มีรายได้ต่อสาขา เดือนละล้าน

1. Ribs mannn นครราชสีมา สาขา 1 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 8,568,000 บาท 2. โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ นครราชสีมา สาขา 2 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 6,276,000 บาท 3. แดรี่ โฮม นครราชสีมา สาขา 2 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 2,746,000 บาท 4. Matsu Sushi อุบลราชธานี สาขา 2 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 2,100,000 บาท 5. ตำกระเทย ร้อยเอ็ด สาขา 11 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 1,934,000 บาท 6. วีทีแหนมเหนือง อุดรธานี สาขา 15 สาขา รายได้ต่อสาขาต่อเดือน 1,368,000 บาท หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้ปี 2565 อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ร้านอาหาร #ร้านอาหารดัง #Ribsmannn #โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ #แดรี่โฮม #MatsuSushi #ตำกระเทย #วีทีแหนมเหนือง

ย้อนเบิ่ง ปี 2565 ผู้สูงอายุ ครองเมืองมากแค่ไหนในภาคอีสาน

จาก ครม.อนุมัติงบประมาณ 359 ล้านบาท ในโครงการภิบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุภาคอีสาน 4 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสุขภาพ สัมคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อีสานอินไซต์ จะพามาดูว่า “ผู้สูงอายุ ครองเมืองหลายส่ำใด๋ในภาคอีสาน” ในปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 3,966,559 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,797,569 คน หรือคิดเป็น 45% และเพศหญิง 2,168,990 คน หรือคิดเป็น 55% โดยมีผู้สูงอายุที่เกิน 100 ปี จำนวน 4,586 คน หรือคิดเป็น 0.12% ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 2,045 คน และเพศหญิง 2,541 คน หมายเหตุ: เป็นข้อมูลผู้สูงอายุในปี 2565 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อ้างอิงจาก: – สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ – กรมการปกครอง ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #Business #เศรษฐกิจ #สัมคม #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงวัย

สิพามาเบิ่ง มทร.อีสาน กำลังผลิตวิศวะและช่างมากขนาดไหน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดจากการเรียกร้องการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาในสมัยย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน ซึ่งถูกสังคมมองว่าเป็นนักเรียนชั้นสองของสังคม จัดการศึกษาได้เพียงแค่ระดับ ปวส.และการก้าวสู่ระดับปริญญาตรีนั้นจะต้องผ่านการสอบแข่งขันกับนักเรียนสายสามัญ จนกระทั่งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา โดยมีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษา ทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     อ้างอิงจาก:  – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มทรอีสาน #ราชมงคล #มทร #RMUTI #RMUT #ราชมงคลอีสาน #วิศวะ #ช่าง

พามาเบิ่ง สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของคนทั้ง 4 ประเทศ

ที่น่าสังเกต คือ ประชากรไทย ครึ่งประเทศ ถือครองทรัพย์สินรวมกันแค่ 1% ของทรัพย์สินทั้งประเทศ อ้างอิงจาก: – The World Inequality Database ข้อมูล ณ ปี 2021 ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GMS #การถือครองทรัพย์สิน

พาจอบเบิ่ง แรงงานอีสานทำงานอยู่ต่างประเทศมากแค่ไหน

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานที่ทำงานในต่างประเทศทั้งหมด 86,609 คน จาก 128,982 คน คิดเป็น 67.2% ของทั้งประเทศไทย โดยจังหวัดตามภูมิลำเนาของแรงงานที่ไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม และชัยภูมิ ตามลำดับ ส่วนประเทศที่มีแรงงานอีสานไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ตามลำดับ อ้างอิงจาก: – กรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #จำนวนแรงงานอีสาน #แรงงานอีสานที่ทำงานในต่างประเทศ #แรงงาน

อีสานอินไซต์พาไป “เที่ยวอีสาน” ตามฮอยบ่าวเกาหลี Cullen

ยูทูปเบอร์ชาวเกาหลีใต้ “คอลแลน” ที่ทำรายการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสและเป็นที่พูดถึงในโลก Social อย่างกว้างขวาง โดยขณะนี้มียอดผู้ติดตามใน Youtube กว่า 8.2 แสนคน ด้วยคาแรคเตอร์ของชาวต่างชาติที่พูดไทยได้ทำให้เป็นที่เอ็นดูของชาวไทย และการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด พร้อมกับการท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็คเกอร์ ทำให้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวสไตล์บ้านๆ ไม่ได้เน้นหรูหรา แต่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากขึ้น วันนี้อีสานอินไซด์จะมาแนะนำเพื่อนๆ ไปตามรอยผู้บ่าวเกาหลีทั้ง 7 จังหวัด ในอีสานว่ามีที่ไหนกันบ้าง 1. บึงกาฬ ถ้ำนาคา น้ำตกถ้ำพระ หินสามวาฬ ภูสิงห์ วัดภูทอก 2. สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สระพังทอง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขื่อนน้ำพุง 3. เลย ภูกระดึง 4. ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ภูผาม่าน 5. นครพนม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ลานพระยาศรีสัตตนาคราช 6. นครราชสีมา หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 7. อุบลราชธานี วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาโสก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งกระแสความนิยมของ influencer เกาหลีคนนี้ ช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ติดตามในช่องของเขาทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีสานและในประเทศไทยมากขึ้น อ้างอิงจาก: – Youtube : 컬렌 Cullen HateBerry ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ท่องเที่ยว #ที่ท่องเที่ยวอีสาน #cullenhateberry #คัลแลนพี่จอง #คัลแลน #หนุ่มเกาหลีเที่ยวไทย #ใจฟู

ชวนเบิ่ง อัพเดต ตัวอย่าง 10 บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้านในภาคอีสาน ปี 2565

อ้างอิงจาก: – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #บริษัทที่มูลค่าบริษัทมากกว่าพันล้าน #บริษัทพันล้าน

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน

“ระดับสติปัญญาของคนในชาติมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและระดับการศึกษา” จากผลการสำรวจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 101.3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เมื่อแยกวิเคราะห์รายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่ระดับสติปัญญาสูงกว่า 100 มี 11 จังหวัด หรือคิดเป็น 55% โดยมีจังหวัดหนองคายที่มี IQ มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดมีระดับสติปัญญาต่ำกว่า 100 มี 9 จังหวัด หรือคิดเป็น 45% โดยจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญมี IQ ต่ำกว่ามาตรฐานมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ โดยผลการสำรวจนี้สะท้อนภาพการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยทั้งในระดับประเทศ เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ IQ 1. พันธุกรรม ยีนของเรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับสติปัญญา การศึกษาพบว่าความแปรปรวนของ IQ ที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 30% ถึง 80% โดยโครงสร้างและการทำงานของสมองก็ส่งผลต่อสติปัญญาเช่นกัน คุณสมบัติเฉพาะที่อาจส่งผลต่อ IQ ได้แก่ ขนาดและรูปร่างของสมองส่วนหน้า ปริมาณเลือดและกิจกรรมทางเคมีในสมองส่วนหน้า จำนวนเนื้อสีเทาทั้งหมดในสมอง ความหนาโดยรวมของเปลือกสมอง และอัตราการเผาผลาญกลูโคส 2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม – การกินที่ดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมอง อีกทั้งการขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโฟเลต อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา – การศึกษาและการกระตุ้น โดยการเข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสามารถช่วยเพิ่มคะแนน IQ ได้ – สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การเติบโตมาในครอบครัวที่มีรายได้น้อยอาจส่งผลเสียต่อ IQ – การสัมผัสกับสารอันตรายต่างๆ เช่น ตะกั่วและปรอท อาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางสติปัญญาได้เช่นกัน – สุขภาพจิต และภาวะสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าและโรคจิตเภท อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง สรุปง่ายๆ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ IQ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดพื้นฐานสำหรับสติปัญญาของเรา แต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหรือจำกัดการพัฒนาทางสติปัญญาของเรา อย่างไรก็ตาม IQ ไม่ใช่ตัวชี้วัดสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบ และเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนไทยทั้งเพศชายและหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอมปลายปีการศึกษา 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 …

พาส่องเบิ่ง ผลสำรวจ ระดับ IQ ของนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคอีสาน อ่านเพิ่มเติม »

อีสานอินไซค์พาเบิ่ง นักศึกษาครู ม.ราชภัฏ หลายส่ำใด๋

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 38 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตครูสำคัญของไทย โดยนักศึกษาครูมากกว่าครึ่งของประเทศมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีสานอินไซต์จึงขอพาดูจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละแห่งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และนักศึกษาเรียนครูสาขาอะไรมากที่สุด อ้างอิงจาก: – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ Website : https://isaninsight.kku.ac.th Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #มอราชภัฏ #ครูราชภัฏ #นักศึกษาครู #ราชภัฎ #RU