พาส่องเบิ่ง ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสในวิธีการทำให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และความเชื่อจนเกิดความตระหนักรู้โดยได้รับคำแนะนำ ได้รับคำปรึกษา หรือได้รับบริการ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ กองการแพทย์ทางเลือกได้จำแนกประเภทของศูนย์เวลเนสเป็น 5 ประเภท โดยมีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด “For All Well-Being”

1. สถานที่พักนักท่องเที่ยว

2. ภัตตาคาร ร้านอาหาร

3. สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ

4. สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

5. สถานพยาบาล

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองศูนย์เวลเนสจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 146 แห่ง หรือคิดเป็น 31.8% จากทั้งหมด 459 แห่งทั่วประเทศ

อ้างอิงจาก:

– กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top