ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง ครัวเรือนอีสาน ต้องการมาตรการช่วยเหลืออิหยังหลายที่สุด ?

ISAN Insight & Outlook พามาเบิ่ง

ครัวเรือนอีสาน ต้องการมาตรการช่วยเหลืออิหยังหลายที่สุด ?

 

มาตรการช่วยเหลือที่ครัวเรือนอีสานต้องการมากที่สุดคือการแจกเงินเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ในขณะกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่านั้น ต้องการความช่วยเหลือที่ยั่งยืนมากขึ้น  เช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยว การส่งเสริมผู้ประกอบการและการลงทุน

 

อ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ : https://isaninsight.kku.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/Q2_2566.pdf 

 

อ้างอิงจาก:

ISAN Insight & Outlook แบบสำรวจพฤติกรรมทางการเงินและหนี้สิน 

เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2566  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่ 

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/ 

Website : https://isaninsight.kku.ac.th 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4Po8uZ4nMRHJCoORyg9PTw 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ค่าใช้จ่าย #หนี้สิน #ภาระหนี้สิน #ครัวเรือนอีสาน #มาตรการช่วยเหลือ

Leave a Comment

Your email address will not be published.