พามาเบิ่ง 3 พันธุ์ข้าว ที่นิยมปลูกหลายที่สุด 

พามาเบิ่ง

3 พันธุ์ข้าว ที่นิยมปลูกหลายที่สุด 

 

จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด มีเนื้อที่เพาะปลูก 4.08 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 1.43 ล้านตัน แบ่งเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105: 873,492 ตัน รองลงมาเป็นพันธุ์ กข6: 292,611 ตัน และพันธุ์ กข15: 170,631 ตัน

 

มีการจัดตั้งโครงการสำคัญภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66 ด้านการผลิต 

1) การจัดการปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรการควบคุมเช่าที่นา

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ได้แก่ โครงการระบบส่งเสิรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) 

3) การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว 4) การพัฒนาชาวนา 5) การวิจัยและพัฒนา 6) การประกันภัยพืชผล 7)การส่งเสริมสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ 

อีกทั้งยังมีด้านการตลาด 1) การพัฒนาตลาดสินค้าช้าว 2) การชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด 3) การจัดหาและเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ 4) การส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ข้าว อีกด้วย

 

อ้างอิงจาก: 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสรมการเกษตร

กรมศุลกากร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ข้าวนาปี #ข้าวนาปรัง #พันธุ์ข้าว #ขาวดอกมะลิ105  #กข6 #กข15 

Leave a Comment

Your email address will not be published.