พาส่องเบิ่ง เกษตรกรรมในภาคอีสาน

ภาคการเกษตรนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศ แต่กำลังเผชิญกับปัญหาผลิตภาพการผลิตของแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำและเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีช้า เมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น

ISAN Insight & Outlook วันนี้จะพามาดูเกษตรกรรมในภาคอีสานว่าเป็นอย่างไร?

ภาคอีสานมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 3,503,763 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน 47.6% ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งจำนวนครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 0.8% และ GRP ภาคเกษตรกรรม อยู่ที่ 311,615 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.6% ของ GRP ทั้งหมดในภาคอีสาน ซึ่งลดลง -0.3% จากปี 2562

โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรสูงสุด

1 นครราชสีมา 324,968 ครัวเรือน

2 อุบลราชธานี 324,801 ครัวเรือน

3 ศรีสะเกษ 251,498 ครัวเรือน

4 ขอนแก่น 248,717 ครัวเรือน

5 ร้อยเอ็ด 240,605 ครัวเรือน

5 อันดับผลผลิตสูงสุดทางการเกษตรของภาคอีสาน

1 อ้อย 38.5 ล้านตัน

2 มันสำปะหลัง 19.9 ล้านตัน

3 ข้าวนาปี 12.9 ล้านตัน

4 ยางพารา 1.3 ล้านตัน

5 ข้าวนาปรัง 1.1 ล้านตัน

จะเห็นได้ว่า อ้อยเป็นผลผลิตสูงสุดของภาคอีสาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกจากปริมาณน้ำฝนท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการประกันราคารับซื้ออ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพาะปลูก

นอกจากน้ี มาตรการส่งเสริมของภาครัฐท่ีให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดอ้อยสด ทำให้ ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยเพื่อส่งมอบให้แก่โรงงาน รองรับความต้องการบริโภคน้ำตาลท่ีคาดว่าจะฟื้นตัวดีข้ึนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

อ้างอิงจาก:

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/11.aspx

https://www.oae.go.th/…/ebook…/68_yearbookedited2564/…

https://www.oae.go.th/…/trendstat2565-Final-Download.pdf

https://esd.kps.ku.ac.th/kuk…/docs_general/3_spec_oral.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.