10 อันดับจังหวัดที่ปลูกต้นยางพารามากที่สุดในอีสาน

ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก ในปี 2563 ไทยสามารถผลิตน้ำยางได้ 4.2 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกกว่า 1.1 แสนล้านบาท มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมประมาณ 22.6 ล้านไร่ ครอบคลุมกว่า 67 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภูมิภาคที่ปลูกมากที่สุดคือ ภาคใต้ (พื้นที่เพาะปลูกกว่า 13.6 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 60% ของทั้งประเทศ) รองลงมาเป็นภาคอีสาน (พื้นที่เพาะปลูกกว่า 5.2 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 23% ของทั้งประเทศ) ซึ่งหากดูเป็นรายจังหวัด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย
.
1. บึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 844,607 ไร่
2. เลย มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 716,865 ไร่
3. อุดรธานี มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 531,068 ไร่
4. อุบลราชธานี มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 453,758 ไร่
5. สกลนคร มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 337,018 ไร่
6. นครพนม มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 313,040 ไร่
7. ศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 312,759 ไร่
8. หนองคาย มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 271,323 ไร่
9. บุรีรัมย์ มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 227,180 ไร่
10. มุกดาหาร มีพื้นที่ปลูกต้นยางพารา 210,383 ไร่
.
สถานการณ์ราคายางเดือนสิงหาคม 2564 เป็นอย่างไร?
.
ราคายางภาพรวมในเดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา โดยราคาประมูลยางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 52.02 บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 55.52 บาท/กิโลกรัม ราคายางท้องถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 50.18 บาท/กิโลกรัม ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 49.71 บาท/กิโลกรัม ราคายางก้อนถ้วย 100% อยู่ที่ 47.15 บาท/กิโลกรัม
.
อย่างไรก็ตาม ตลาดยางพาราถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันด้านต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นในภาคอีสานอย่างข้าวและอ้อย ถึงการทำสวนยางนั้นจะใช้แรงงานน้อยกว่า สามารถกรีดยางได้นานถึง 9-10 เดือน/ปี แต่ต้นทุนการผลิตต่อไร่ยังคงสูงกว่าภาคใต้ ที่มีจำนวนการผลิตต่อไร่เฉลี่ยอยู่ที่ 240 กิโลกรัม ในขณะที่อีสานมีจำนวนการผลิตต่อไร่เฉลี่ยอยู่ที่ 223 กิโลกรัม
.
.
อ้างอิงจาก สำนักเศรษฐกิจการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย
.
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=5659

Leave a Comment

Your email address will not be published.