พามาเบิ่ง ภาคอีสานเกี่ยวข้าวนาปีหลายปานใด๋ ?

🌾ปีการเพาะปลูกที่ผ่านมา (ปีการผลิต 2566/67) อีสานเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้วจากเอลนีโญ ฝนมา ล่าช้า ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้ประสบภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับ ทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปล่อยที่นา ให้ว่าง และบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว

🍚อีสาน อินไซต์ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีปรับลดลง📉ตามปัจจัยเสี่ยงข้างต้น โดยภาพรวม ถึงแม้การเพาะปลูกนาปีในปีนี้อีสานจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำส่วนใหญ่ยังเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว แต่ผลผลิตมีแนวโน้มปรับลดลงจากปีก่อน โดยอีสานอินไซต์คาดการณ์ว่ามีผลผลิตปรับลดลงกว่า 500,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลอย่างแน่นอนต่อปริมาณข้าวในตลาด รวมถึงราคาข้าวในอนาคต

ฮู้บ่ว่า? เอลนีโญ ทำให้ฝนมาล่าช้า ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปล่อยที่นาให้ว่าง และบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว กระทบต่อปริมาณการผลิตที่ลดลง

ที่มา การคาดการณ์โดยอีสานอินไซต์ อ้างอิงข้อมูลผลผลิตปี 2565/66 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #คาดการณ์ผลผลิตข้าว #ข้าวอีสาน #ข้าวไทย#ผลผลิตข้าว #ชาวนา #ชาวนาอีสาน #ข้าวนาปี #ข้าวนาปรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published.