ข้อมูล…น่าฮู้ อีสาน กับ ลาว

ภาคอีสานของไทยและประเทศลาวเป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากตั้งอยู่ติดกัน มีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจ ดังนี้

**ภูมิศาสตร์**

ภาคอีสานของไทยมีเนื้อที่ประมาณ 1.6 แสน ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประกอบด้วย 20 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ภาคอีสานมีชายแดนติดกับประเทศลาวยาวประมาณ 1,600 กิโลเมตร

ประเทศลาวมีเนื้อที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอินโดจีน ประกอบด้วย 17 แขวง และ 1 เขตการปกครองพิเศษ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ลาวมีชายแดนติดกับภาคอีสานของไทยยาวประมาณ 1,600 กิโลเมตร

**ประชากร**

ภาคอีสานของไทยมีประชากรประมาณ 21.7 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาว พูดภาษาอีสาน(กลุ่มตระกูลภาษา TAI-KADAI รากภาษา ไทย-ลาว ร่วมกันในเขตภูมิภาค) ภาคอีสานมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรต่ำ

ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวลาว พูดภาษาลาว ลาวมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรสูง

**เศรษฐกิจ**

ภาคอีสานของไทยเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ภาคอีสานยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์

ประเทศลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนา เศรษฐกิจภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ฝ้าย ยาสูบ ลาวยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร่

**วัฒนธรรม**

ภาคอีสานของไทยและประเทศลาวมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมหลักของทั้งสองภูมิภาคคือวัฒนธรรมแบบลาว มีลักษณะโดดเด่นคือ ประเพณีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ประเพณีการแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแข่งเรือ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างบางประการ เช่น ภาคอีสานของไทยมีวัฒนธรรมแบบไทยภาคกลางเข้ามาผสมผสานมากขึ้น เช่น ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

รวมถึงยังมีวัฒนธรรมร่วม และประเพณีร่วมในเขตภูมิภาค เช่น ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

**สรุป**

ภาคอีสานของไทยและประเทศลาวเป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก มีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจ ทั้งสองภูมิภาคมีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #ลาว #ส่วนแบ่งตลาดของลาว #GMS #เพื่อนบ้านGMS #เพื่อนบ้านอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.