ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 3 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll by ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 3 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ?

มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll

 

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economic Research – ECBER) โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2566” 

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 4/2566

 

พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม และมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเงินหมื่น

ดิจิทัลและคะแนนนิยมพรรคการเมือง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่าง

อายุ18 ปีขึ้นไป 1,097 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ

ซึ่งค่า ดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ที่

ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก

ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่

ระหว่าง 40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้

ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี

และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก

 

1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 32.2 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 33.1 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.4

2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 32.9 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่และดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 32.7 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.3

3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 31.7 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 32.9 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.7

4) ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 32.5 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่และดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 32.4 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 34.4

5) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 32.3 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 32.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.7

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ecberkku.com/th/component/content/article/46-2012-12-06-06-56-25/1587–32566-42566.html?fbclid=IwAR2XjRQb2qujv5p4KhKH6mQh0EeQ8vvbT6m6g5bld2ueOmiqEat2pTq3mj4

 

หมายเหตุ:

1) การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Goal 8: Decent Work and Economic Growth) ตาม Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ

2) นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของ ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ้างอิงจาก:

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย ศ. ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

รศ. ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล

 

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/

Website : https://isaninsight.kku.ac.th

Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook

Line : https://lin.ee/yIS5bdP

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ภาวะเศรษฐกิจอีสาน #ESaanPoll #อีสานโพล #ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน #ECBER

Leave a Comment

Your email address will not be published.