ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ? มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll

ภาวะเศรษฐกิจอีสาน ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นจั้งใด๋ ?

มาหาคำตอบกับ E-Saan Poll

 

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (E-Saan Center for Business and Economic Research – ECBER) โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2566”

 

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนด้านต่างๆ และคำนวณดัชนีภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2566 พร้อมประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18 ปีขึ้นไป 1,116 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ

ซึ่งค่า ดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ที่

ระหว่าง 0 – 19.9   คือ แย่มาก

ระหว่าง 20 – 39.9 คือ แย่ 

ระหว่าง 40 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้ 

ระหว่าง 60 – 79.9 คือ ดี 

และ ระหว่าง 80 – 100 คือ ดีมาก

 

1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 33.1 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ แย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี33.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 34.4

2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.7 หมายความว่า  โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่และดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส ก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 31.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 31.9

3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและช าระหนี้ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.9 หมายความว่า  การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและช าระหนี้ของครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 35.1 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.6

4) ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.4 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่แต่แย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 34.4 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.0

5) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 32.8 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่และแย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนี 33.8 และคาดว่าไตรมาสถัดไปดัชนีจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 33.2

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ecberkku.com/ 

หมายเหตุ: 

1) การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Goal 8: Decent Work and Economic Growth) ตาม Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 

2) นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของ ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ้างอิงจาก: 

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย  ศ. ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

        รศ. ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

        ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์       รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

        รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์           หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ภาวะเศรษฐกิจอีสาน #ESaanPoll #อีสานโพล #ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน #ECBER

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top