พาส่องเบิ่ง 6 อันดับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แห่งภาคอีสานบ้านเฮา

อันดับที่ 1 บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด
รายได้รวม 970 ล้านบาท
กำไรรวม 5.9 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น
.
อันดับที่ 2 บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายได้รวม 541 ล้านบาท
กำไรรวม 22 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา
.
อันดับที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003
รายได้รวม 463 ล้านบาท
กำไรรวม 26 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น
.
อันดับที่ 4 บริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายได้รวม 397 ล้านบาท
กำไรรวม 11 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา
.
อันดับที่ 5 บริษัท ที สเปซ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายได้รวม 385 ล้านบาท
กำไรรวม 31 ล้านบาท
จังหวัด ขอนแก่น
.
อันดับที่ 6 บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รายได้รวม 340 ล้านบาท
กำไรรวม 14 ล้านบาท
จังหวัด นครราชสีมา
.
.
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลนิติบุคคล เฉพาะประเภทธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย (รหัสประเภทธุรกิจ 68101)
.
.
อ้างอิงจาก:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.