5 จังหวัด ที่มีผลผลิตข้าวหลายที่สุดในอีสาน 

5 จังหวัด

ที่มีผลผลิตข้าวหลายที่สุดในอีสาน 

 

นาปี คำว่า “นาปี” นั้นหมายถึง ข้าวที่ปลูกตามฤดูกาล นิยมปลูกในช่วงฤดูฝน มักจะต้องใช้เวลาในการเตรียมดิน การหว่าน การทิ้งระยะในการเพาะปลูกหลายวัน ให้ผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง มักออกผลในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและมีผลผลิตมากที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ 40.4 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 912 กิโลกรัม

ด้านการส่งออก ปี 2564 ไทยส่งออกข้าว 6.1 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 107,758  ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2563 ที่ส่งออก 5.7 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 115,914 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.85 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 7.04

ปี 2565 (ม.ค. – ต.ค.) ไทยส่งออกข้าว 6.2 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 109,207 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออก 4.6 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 82,463 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นขึ้นร้อยละ 33.03 และร้อยละ 32.43 ตามลำดับ

 

ด้านการนำเข้า ปี 2564 ไทยนำเข้าข้าว 25,217 ตันข้าวสาร มูลค่า 382 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่นำเข้า 45,244 ตันข้าวสาร มูลค่า 580 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 44.26 และร้อยละ 34.14 ตามลำดับ

ปี 2565 (ม.ค. – ต.ค.) ไทยนำเข้าข้าว 5,549 ตันข้าวสาร มูลค่า 176 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่นำเข้า 17,088 ตันข้าวสาร มูลค่า 259 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 67.53 และร้อยละ 32.05 ตามลำดับ

 

อ้างอิงจาก: 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสรมการเกษตร

กรมศุลกากร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ข้าวนาปี #ข้าวนาปรัง #อุบลราชธานี #นครราชสีมา #สุรินทร์ #ร้อยเอ็ด #บุรีรัมย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.