พามาเบิ่ง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 

พามาเบิ่ง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสัมนาใหญ่ Year End ประจำปี แถลงบทสรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 “Go Together Better Thailand เกษตรเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแกร่ง”

โดยสรุปได้ว่าภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตอย่างรอบด้าน ทั้งการนำเทคดนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง

 

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2566 

คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีเพียงพอต่อการเกษตร และการดำเนินนโยบาย มาตรการของภาครัฐด้านการเกษตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ยังมีปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ราคาปัจจัยการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง และการระบาดของโรคพืชและสัตว์น้ำ 

ทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่อาจกลับมาระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก

 

อ้างอิงจาก: 

วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร #ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top