พาซอมเบิ่ง ผลประกอบการ “3 เอี่ยม แห่งภาคอีสาน” อาณาจักรผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม บริษัท เอี่ยมบูรพา เป็นอย่างไร??

กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของ คุณสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้ประสบผลสำเร็จในการก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมเฮง เมื่อปี 2540 โดยต่อมาได้มองว่าจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังกันเป็นจำนวนมาก ทางคุณสมศักดิ์ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอี่ยมบูรพา ขึ้นมา เพื่อใช้ผลิตแป้งมันสำปะหลังจากการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะปลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พอกิจการของเอี่ยมบูรพาเติบโต ก็มีการขยายตัวและมีโรงงานเพิ่มในจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

ธุรกิจโรงงานแป้งมันนั้น เป็นการรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกร แล้วทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง หรือสตาร์ช ซึ่งเป็นสินค้าหลักของโรงงาน โดยมีการปรับสเปกตามแต่ความต้องการของลูกค้า เช่น ส่งออกไปยังบางประเทศก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ลูกค้าบางรายอาจมีเงื่อนไขอัตราส่วนสารเคมี หรือบางรายก็กำหนดว่าจะใช้ผลิตเป็นอาหาร ก็ต้องมีสัดส่วนองค์ประกอบให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

อ้างอิงจาก:

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0335553000111

https://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo

https://datawarehouse.dbd.go.th/…/profile/5/0335559000113

http://www.eiamburapa.com/index_th.php?lang=TH

https://brandinside.asia/eiamburapa-starches-business/

Leave a Comment

Your email address will not be published.