เศรษฐกิจการเกษตร ด้านปศุสัตว์ เป็นจั่งใด๋ในครึ่งปีแรก ?

พามาเบิ่ง 

เศรษฐกิจการเกษตร  

ด้านปศุสัตว์ เป็นจั่งใด๋ในครึ่งปีแรก ?

 

ภาพรวมมีการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เลี้ยงกระบือ ไข่ไก่ โคเนื้อ และสุกร มีการปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มและการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอย่างดี ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างทั่วถึงทำให้ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจสาขาปศุสัตว์ ในปี 2565 

คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-1.2 เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกร มีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการบริโภค ของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรให้ความสำคัญกับการพัฒนา ระบบการเลี้ยง มีการดูแลเอาใจใส่ บริหารจัด การฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาด อย่างต่อเนื่อง

 

อ้างอิงจาก : 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การเกษตร #เกษตรอีสาน #ปศุสัตว์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.