พาส่องเบิ่ง เงินฝากของคนในอีสาน เป็นจังใด๋แหน่

ในเดือนพฤษภาคม 2565 สถาบันการเงินในภาคอีสานมีจำนวน 804 แห่ง ซึ่งจำนวนสาขาธนาคารลดลงจากเดือนมกราคม จำนวน 16 แห่ง เนื่องจากการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันธนาคารยังเน้นการขยายสาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

ด้านเงินฝากคงค้างของภาคอีสาน อยู่ที่ 944,174 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมีเพียง 5.6% ของยอดเงินฝากคงค้างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในรูปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 759,703 ล้านบาท (คิดเป็น 80.5%) รองลงมาเป็นเงินฝากประจำ 158,104 ล้านบาท (คิดเป็น 16.7%) และอื่นๆ (คิดเป็น 2.8%) ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจำนวน

โดยยอดเงินฝาก 59.2% กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดหลักของภาคอีสาน ได้แก่

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 189,880 ล้านบาท

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 131,693 ล้านบาท

อันดับที่ 3 อุดรธานี 100,397 ล้านบาท

อันดับที่ 4 อุบลราชธานี 85,824 ล้านบาท

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 51,216 ล้านบาท

หากเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่า ยอดเงินฝากคงค้างในปี 2565 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.8% โดยเงินฝากประจำมีการปรับสัดส่วนลดลง 18,002 ล้านบาท หรือ -10.2% และเงินฝากออมทรัพย์มีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้น 59,411 ล้านบาท หรือ 8.5%

ทั้งนี้ในเดือน พฤษภาคม ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561 มีเงินฝากคงค้างอยู่ที่ 725,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% (YoY)

ปี 2562 มีเงินฝากคงค้างอยู่ที่ 755,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% (YoY)

ปี 2563 มีเงินฝากคงค้างอยู่ที่ 844,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8% (YoY)

ปี 2564 มีเงินฝากคงค้างอยู่ที่ 900,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% (YoY)

ปี 2565 มีเงินฝากคงค้างอยู่ที่ 944,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% (YoY)

จะเห็นได้ว่า เงินฝากขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ ตามการทยอยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหลายครั้ง จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อ วิกฤตการณ์ COVID-19 และวิกฤตการเงินโลก ผู้ฝากเงินบางส่วนจึงเปลี่ยนไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ และกองทุนรวม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีออมทรัพย์ ในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ประชาชนมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ

อ้างอิงจาก:

https://www.bot.or.th/…/Pages/MoneyandBanking_NE.aspx

https://www.bot.or.th/…/statistics/BOTWEBSTAT.aspx…

https://www.prachachat.net/finance/news-982528

Leave a Comment

Your email address will not be published.