ชวนเบิ่ง จังหวัดใด๋มีการจดนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ ในปี 2564 หลายกว่าหมู่

ชวนเบิ่ง

จังหวัดใด๋มีการจดนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ ในปี 2564 หลายกว่าหมู่

 

ก่อนอื่น ISAN Insight & Outlook จะพามาดูธุรกิจ “แบบนิติบุคคล” ว่าคืออะไร

 

การจดนิติบุคคล คือ การจดทะเบียนการดำเนินกิจการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินกิจการในลักษณะบุคคลธรรมดา กลายมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่มีการจดทะเบียน ซึ่งสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทจำกัด โดยการจดนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของภาคอีสานในปี 2564 มีจำนวน 11,857 ราย เพิ่มขึ้น 50.80% จากปี 2563 เนื่องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งการระดม ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น 

 

โดยภาคอีสานยังเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่อันแรก คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า(รวมถึงคนโดยสาร) และการปลูกข้าว 

5 อันดับจังหวัดที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่สูงสุด

อันดับที่ 1 นครราชสีมา 1,814 ราย

อันดับที่ 2 ขอนแก่น 1,698 ราย

อันดับที่ 3 อุบลราชธานี 982 ราย

อันดับที่ 4 อุดรธานี 908 ราย

อันดับที่ 5 บุรีรัมย์ 680 ราย

 

นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลสูงสุด เนื่องจากเป็นจังหวัดสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ โดยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการคมนาคม ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบมีแนวโน้มเติบโตและมีทิศทางที่ดี

 

และอีกหนึ่งสาเหตุ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และสร้างความคึกคักให้แก่เมืองโคราช ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้เมืองโคราชสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความแข็งแกร่ง 

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายธุรกิจได้ปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และการทํางานจากที่บ้าน (Work from home) มีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับประโยชน์ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้จำนวนการจดทะเบียนในปี 2564 เพิ่มขึ้น

 

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกยังคง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลต่อการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ และการค้าระหว่างประเทศ 

 

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2565 

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของไทยไว้ที่ 3.5 – 4.5 % โดยคาดว่าการบริโภคภายในประเทศจะเป็นตัวสนับสนุนที่สําคัญ ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ภาคบริการจะได้รับแรงสนับสนุนที่สําาคัญจากการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่นวต่างชาติ ประมาณ 5 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 4.4 แสนล้านบาท รวมทั้งภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในคู่ค้าสําคัญ จึงคาดการณ์จำนวนการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจปี 2565 อยู่ระหว่าง 70,000 – 75,000 ราย

 

“การทำธุรกิจไม่ว่าจะประเภทไหนก็แล้วแต่ การจดทะเบียนการค้าจะทำให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจด้วย อาจจะเกิดโอกาสในการเพิ่มคู่ค้าสนใจลงทุนมากขึ้น เพราะธุรกิจดูมีหลักประกันมากกว่าธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนใดๆเลย”

 

 

อ้างอิงจาก:

https://datawarehouse.dbd.go.th/area/overview

https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2564/H26/H26_2021.pdf

https://www.accountingcenter.co/blog/จดนิติบุคคล-คืออะไร-จดเพื่ออะไร

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469416944

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published.