ผลักดันสินค้า GI ภาคอีสาน เป็น Soft Power ของเมืองไทย ส่งออกสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

GI หรือ Geographical indication เป็นเครื่องหมายรับรองสินค้า ว่าพิเศษเป็นเอกลักษณ์จากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ที่แหล่งผลิตอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้ ปัจจุบันสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน GI ไทย มีมากกว่า 170 รายการ แบ่งเป็นข้าว ผัก/ผลไม้ อาหาร ผ้า (ไหม/ฝ้าย) และหัตถกรรม/อุตสาหกรรม
.
สำหรับภาคอีสานมีสินค้า GI หลายรายการ ที่มีคุณภาพ พร้อมเป็น Soft Power ของไทย เนื่องจากสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดี
.
อย่างเช่น ผ้าไหมสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สามารถผลิตสินค้าพื้นบ้านกว่า 15,000 ผืนต่อปี มีราคาจำหน่าย 1,800–2,500 บาทต่อผืน ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาทต่อปี มีตลาดส่งออกสำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น
.
ปัจจุบันภาคอีสานมีสินค้า GI ทั้งหมด 34 รายการ ประกอบด้วย
.
สินค้า GI ของ จ.นครราชสีมา
1. กาแฟดงมะไฟ
2. ไวน์เขาใหญ่
3. ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
4. กาแฟวังน้ำเขียว
5. เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
6. มะขามเทศเพชรโนนไทย
7. ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่
.
สินค้า GI ของ จ.กาฬสินธุ์
8. ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
9. ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
.
สินค้า GI ของ จ.ขอนแก่น
10. ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
.
สินค้า GI ของ จ.นครพนม
11. สับปะรดท่าอุเทน
12. ลิ้นจี่นครพนม
.
สินค้า GI ของ จ.บุรีรัมย์
13. ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
14. ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
.
สินค้า GI ของ จ.เลย
15. ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
.
สินค้า GI ของ จ.สกลนคร
16. ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
17. ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
18. หมากเม่าสกลนคร
19. น้ำหมากเม่าสกลนคร
20. เนื้อโคขุนโพนยางคำ
.
สินค้า GI ของ จ.สุรินทร์
21. ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
.
สินค้า GI ของ จ.มุกดาหาร
22. ผ้าหมักโคลนหนองสูง
.
สินค้า GI ของ จ.ศรีสะเกษ
23. ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
24. ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง
25. หอมแดงศรีสะเกษ
26. กระเทียมศรีสะเกษ
.
สินค้า GI ของ จ.ชัยภูมิ
27. ส้มโอทองดีบ้านแท่น
.
สินค้า GI ของ จ.หนองคาย
28. กล้วยตากสังคม
29. สับปะรดศรีเชียงใหม่
.
สินค้า GI ของ จ.ร้อยเอ็ด
30. ผ้าไหมสาเกต
.
สินค้า GI ของ จ.อุดรธานี
31. เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
.
สินค้า GI ของ จ.อุบลราชธานี
32. ข้าวหอมมะลิอุบลรราชธานี
.
33. ข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ
.
34. เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ครอบคลุ่มภาคอีสานทั้งหมด 20 จังหวัด
.
.
โดยสินค้า GI เหล่านี้ได้สร้างเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่นอีสานกว่า 300 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าสู่จังหวัด สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในทุกมิติด้วย
.
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง และจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้า GI ไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน
.
.
อ้างอิงจาก:
https://kku.world/dhal6
https://kku.world/i9oih
https://kku.world/s5wrx
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สินค้าGI

Leave a Comment

Your email address will not be published.