สถานการณ์ตลาดแรงงานอีสาน ปี 64

ปี 2564 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.58 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 9.30 ล้านคน (ลดลง 0.64% จากปี 2563) ผู้ว่างงาน 1.45 แสนคน (เพิ่มขึ้น 9.95%) และผู้รอฤดูกาล 1.34 แสนคน (เพิ่มขึ้น 14.32) ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.42 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 0.52%)
.
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำ จำแนกตามภาคอุตสาหกรรม พบว่า ภาคเกษตรกรรม มีจำนวน 4.92 ล้านคน คิดเป็น 52.90% ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ภาคบริการและการค้า จำนวน 3.13 ล้านคน คิดเป็น 33.67% และภาคการผลิต จำนวน 1.25 ล้านคน คิดเป็น 13.43%
.
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ภาคเกษตรกรรม ลดลง 0.94% ภาคบริการและการค้า ลดลง 0.14% และภาคการผลิต ลดลง 0.70%
.
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานส่วนตัว 43.46% ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาเป็นลูกจ้าง 30.10% ช่วยธุรกิจครัวเรือน 24.96% นายจ้าง 1.11% และการรวมกลุ่ม 0.37%
.
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 28.21% รองลงมาคือไม่มีการศึกษา/ต่ำกว่าประถมศึกษา 23.86% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 16.81% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16.49% ระดับอุดมศึกษา 14.60% และอื่นๆ/ไม่ทราบ 0.03%
.
.
ที่มา: https://kku.world/7hx6r
https://kku.world/h25uj
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.