ย้อนดู ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ภาคอีสาน ปีงบฯ 63

👉 เงินจากการเรียกเก็บภาษีของรัฐบาลมาจากไหน?
.
เงินที่ได้จากการเก็บภาษีมาจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ กรมธนารักษ์ และส่วนราชการอื่น ๆ โดยหากเทียบสัดส่วนภาษีที่เรียกเก็บได้ในแต่ละปีจะพบว่า เกินครึ่งมาจากกรมสรรพากร
.
👉 ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บ แบ่งเป็น
.
1.ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องจ่ายเอง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมรดก และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
.
2. ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลอื่น แต่ผู้เสียภาษีต้องรับภาระในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
.
👉 ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรในภาคอีสาน ปีงบฯ 2563 จำนวน 44,485 ล้านบาท (+0.99% จากปีงบฯ 2562)
.
👉 ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้มากที่สุดในอีสาน ได้แก่
.
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,720 ล้านบาท (+7.56%)
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9,193 ล้านบาท (-1.88%)
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8,446 ล้านบาท (-11.13%)
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,691 ล้านบาท (+8.14%)
5. อากรแสตมป์ 1,386 ล้านบาท (-7.61%)
6. รายได้อื่น ๆ* 49.31 ล้านบาท (-20.09%)
.
จะเห็นว่า ปีงบฯ 2563 แม้กรมสรรพากรในภาคอีสานจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ และรายได้อื่น ๆ เก็บได้ลดลง
.
👉 จังหวัดที่จัดเก็บภาษีสรรพากรได้สูงสุดในอีสาน ได้แก่
1. นครราชสีมา 9,280 ล้านบาท
2. ขอนแก่น 6,888 ล้านบาท
3. อุบลราชธานี 3,871 ล้านบาท
.
👉 จังหวัดที่จัดเก็บภาษีสรรพากรได้ต่ำสุดในอีสาน ได้แก่
1. อำนาจเจริญ 333 ล้านบาท
2. บึงกาฬ 390 ล้านบาท
3. ยโสธร 644 ล้านบาท
.
ทั้งนี้ เมื่อเทียบสัดส่วนจังหวัดที่กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ “เพิ่มขึ้น : ลดลง” ในภาคอีสาน ปีงบฯ 2563 พบว่า มีสัดส่วน 8 : 12 โดยจังหวัดที่จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เลย (+50.40% จากปีงบฯ 2562) ส่วนจังหวัดที่จัดเก็บภาษีสรรพากรได้ลดลงมากที่สุด คือ บึงกาฬ (-30.46% จากปีงบฯ 2562)
.
หมายเหตุ : * รายได้อื่น ๆ รวมภาษีมรดกด้วย
.
.
อ้างอิงจาก :
https://kku.world/mc91m
https://kku.world/eb2c7
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ภาษี #กรมสรรพากร

Leave a Comment

Your email address will not be published.