สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ?   เนื่องจาก ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือที่เรียกว่า “Labour Day” ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่มีผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน    วันนี้ ISAN Insight & Outlook จึงพามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2565 เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2565 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.6 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 9.5 ล้านคน (ลดลง 1.5% จากปี 2564) ผู้ว่างงาน 75,200 คน (ลดลง 27%) และผู้รอฤดูกาล 54,600 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.3 ล้านคน   แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2566 ตลาดแรงงานที่อยู่ในทิศทางการฟื้นตัวต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงเดิม   อ้างอิงจาก:  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย   #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน