เมื่ออีสานบ้านเฮา เข้าสู่สังคมเมือง (Urbanisation)

ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเมือง (Urbanisation) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2050 คาดว่าจะมีพื้นที่เมืองสูงถึง 69.5% ของประเทศ ข้อมูลจาก Nielsen Retail Index ชี้ว่า อีสานนับเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ขยายตัวสู่ความเป็นเมืองมากที่สุดในประเทศ
.
นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ตามความต้องการพื้นฐานของสังคมคนเมือง ทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการ
.
มิติ 5 ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนเมือง ประกอบด้วย
.
👉 พลังขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงระยะยาว

– การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบริการดึงดูดแรงงานภาคเกษตรกรรมเข้ามามากขึ้น

– ความทันสมัยของเมืองทำให้คนมีแรงจูงใจย้ายจากชนบทสู่เมืองมากขึ้น
.

👉 ปัจจัยเร่งระยะสั้นให้เมืองขยายตัว

– การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

– โมบายอินเตอร์เน็ตส่งข้อมูลรวดเร็ว

– ฐานการลงทุนหลักของบริษัทข้ามชาติ

– ชนชั้นกลางใหม่มีมากขึ้น

– เมืองขนาดกลางขยายตัว

– เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์

– การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ

👉 ความต้องการพื้นฐานตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

– ที่อยู่อาศัยในทำเลที่เดินทางสะดวก

– คมนาคมหลายกหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– สุขภาพที่ดี ออกกำลังกายป้องกันโรค

– การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ

– คุณค่าของคนเมือง เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย

👉 โอกาสตลาดเกิดใหม่

– ชนชั้นกลางใหม่

– ตลาดคนโสด

– ตลาดแรงงานต่างด้าว

– คนเมืองเสมือนในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัล

– ตลาดคน Gen M (Millennials) เลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะตัว

– ตลาดของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

👉 ตัวอย่างไอเดียสร้างสรรค์

– ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรในเมือง

– ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคทางปัญญา

– ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพจิตคนเมือง

– ธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายและคุณภาพ

– ธุรกิจที่ตอบสนองความหลากหลายของชีวิตคนเมือง
.
ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สกสว. เห็นว่าการขยายของสังคมเมือง คือ ความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงการศึกษา การเดินทางสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัย
.
รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน และบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแล ตลอดทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการบริการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันและรักษาให้มีคุณภาพ
.
ดังนั้น การขยายตัวของสังคมเมืองคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดยเฉพาะในช่วงที่การเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตแข็งแกร่ง ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น ตลอดทั้งมีรายได้มั่นคงยั่งยืน
.
.
อ้างอิง:
https://www.brandbuffet.in.th/…/neilsen-outlook…/
https://hr.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/LOOK-ISAN-NOW
https://www.bangkokbanksme.com/en/urban-society
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #สังคมเมือง #Urbanisation

Leave a Comment

Your email address will not be published.