เงินเฟ้อภาคอีสาน เดือน ธ.ค. 64 ขยายตัว 1.77% (YoY) ถือได้ว่าต่ำสุดในประเทศ

เงินเฟ้อภาคอีสาน เดือน ธ.ค. 64 ขยายตัว 1.77% (YoY) ถือได้ว่าต่ำสุดในประเทศ และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า
.
🍽 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ -0.34% (YoY)
.
โดยเป็นหมวดที่ลดลงเพียงภูมิภาคเดียวของประเทศ จากปัจจัยด้านราคาสินค้ากลุ่มข้าวที่ลดลง เนื่องจากอีสานเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ และมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าภาคอื่น ๆ
.
ส่วนสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผักสด, เนื้อสุกร ซึ่งเกิดจากโรคระบาดทำให้ปริมาณเข้าสู่ตลาดลดลง และน้ำมันพืช ที่สูงขึ้นตามผลปาล์มที่มีราคาสูงขึ้น เป็นต้น
.
🚘 หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 3.43% (YoY)
.
มีปัจจัยหลักจากหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ที่สูงขึ้น 8.50% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 น้ำมันดีเซล B7 และ B10) สูงขึ้น 25.69% รวมทั้งค่าบริการ-บำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าโดยสารรถรับจ้างที่สูงขึ้นด้วย
.
ขณะที่หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ -0.52% หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า -0.26%
.
.
ที่มา: ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือน ธันวาคม 2564 และปี 2564 จัดทำโดย กระทรวงพาณิชย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.