สินค้าเกษตรดันส่งออกพุ่ง 7 แสนล้านปี 2564

การส่งออกสินค้าเกษตร 11 เดือนแรก (มกราคม– พฤศจิกายน) ของปี 2564 มีมูลค่า 747,318 ล้านบาท ขยายตัว 23.7%
.
สินค้าเกษตรขยายตัวดี ได้แก่ ทุเรียนสด มะม่วงสด ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ลำไยสด และยางพารา
.
เมื่อมาดูภาคอีสาน จากสินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และยางพารา
.
ปี 2564 ผลผลิตมันสำปะหลังในอีสานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 18.4 ล้านตัน หรือคิดเป็น 56.6% ของผลผลิตทั้งประเทศ (ทั้งประเทศ 32.5 ล้านตัน) โดยจังหวัดที่ผลิตได้มากที่สุด คือ นครราชสีมา (5 ล้านตัน)
.
จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผลักให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยขยายตัวถึง 48.6% ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยเฉพาะในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 2565 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) จะสูงถึง 32.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.7%
.
สำหรับข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปี ผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตที่ได้จากภาคอีสานมีสัดส่วนที่น้อยลง บวกกับปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ทำให้การส่งออกข้าวไทยปี 2564 หดตัว ส่วนยางพารา แม้การส่งออกจะขยายตัว แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากภาคอีสาน
.
.
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.