ชวนมาเบิ่ง 3 Big Projects of ISAN

1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ในแผนงาน 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่) ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งทางราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์และแผนการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการระบบขนส่งทางราง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

โดยเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนาดทาง 1.00 เมตร เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ทาง ขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร มีสถานีทั้งสิ้น 14 สถานี (ก่อสร้างสถานีใหม่ 6 สถานี ปรับปรุงสถานีเดิม 8 สถานี) โดยได้มีการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ จำนวน 31 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 53 แห่ง พร้อมก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทางรถไฟ

โครงการฯ มีแผนงานจะเปิดให้บริการประชาชนในปี 2570 จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในปี 2566 และเริ่มการก่อสร้างในปี 2567 โดยคาดว่าปริมาณผู้โดยสารมีจำนวนประมาณ 3,500 คนต่อวัน ในปี 2569 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 5,800 คนต่อวัน ในปี 2599 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าโดยใช้เส้นทางรถไฟช่วงนี้จำนวนประมาณ 3.50 ล้านตันต่อปี ในปี 2569 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 4.20 ล้านตันต่อปี ในปี 2599

2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ (นครราชสีมา) – อุบลราชธานี

สำหรับแผนพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 36,683 ล้านบาท ประกอบด้วยสถานีใหญ่พิเศษ จำนวน 4 สถานี สถานีขนาดใหญ่ จำนวน 3 สถานี สถานีขนาดกลาง จำนวน 8 สถานี และสถานีขนาดเล็กจำนวน 20 สถานี ซึ่งผ่านพื้นที่ทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฯ มีแผนงานจะเปิดให้บริการประชาชนในปี 2571 โดยคาดว่าปริมาณผู้โดยสารมีจำนวนประมาณ 20,610 คนต่อวัน ในปี 2567

3. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 นครราชสีมา – หนองคาย

ซึ่งโครงการนี้ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกรวดเร็ว เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุน ช่วยให้เกิดการจ้างงานขณะดำเนินการก่อสร้าง เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามแนวเส้นทาง พัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โดยเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 นี้ มีระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร ขนาดทาง 1.435 เมตร มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงเบาและ ที่จอดรถไฟที่นาทา และศูนย์ซ่อมบำรุงหนักในพื้นที่เชียงรากน้อย มีศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 4 แห่ง รวมถึงย่านกองเก็บตู้สินค้าและย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้า 1 แห่ง ที่นาทา

อ้างอิงจาก:
– MGR Online
– ไทยโพสต์
– สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
– และเดลินิวส์ออนไลน์

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #โครงการใหญ่ในอีสาน #รถไฟความเร็วสูง #รถไฟทางคู่

Leave a Comment

Your email address will not be published.