พามาเบิ่ง เจ้าสัว และ ชูวิทย์ฟาร์ม 2 บริษัทอีสาน เตรียม IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปี 67

🥟บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมออกขายหุ้นในปี 2567

🥟บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยว และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 87,684,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 29.2 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

🐓บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)
ประกอบธุรกิจ: ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 149.00 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท โดยวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุน เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ

อ้างอิงจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #การเงินอีสาน#เจ้าสัว #ชูวิทย์ฟาร์ม #IPO #ตลาดหลักทรัพย์ #SET#mai

Leave a Comment

Your email address will not be published.