ข้อมูล…น่าฮู้ อีสาน กับ กัมพูชา

🏞ภูมิศาสตร์

ภาคอีสานของไทยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล

ประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำตม และแม่น้ำเสียมเรียบ
.
🌄วัฒนธรรม

ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยเฉพาะเขตอีสานใต้ที่ติดกับเขตแดนกัมพูชา ซึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, ประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง

อย่างไรก็ตาม ภาคอีสานของไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยกลางมากกว่าประเทศกัมพูชา ส่งผลให้มีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น การใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากกว่าภาษาถิ่นอีสาน
.
👨‍👩‍👧‍👦ข้อมูลพื้นฐาน

ภาคอีสานของไทย
พื้นที่ 168,854 ตรกม.
จำนวนประชากร 21.7 ล้านคน
ภาษาราชการ ไทย
รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 1.54 แสนล้านบาท/ ปี
รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 90,998 บาท/ปี

ประเทศกัมพูชา
พื้นที่ 181,035 ตรกม.
จำนวนประชากร 16.76 ล้านคน
ภาษาราชการ เขมร
รายได้ส่งกลับของแรงงานในตปท. 8.35 หมื่นล้านบาท/ ปี
รายได้เฉลี่ยต่อประชากร 58,444 บาท/ปี
.
📈เศรษฐกิจ

ภาคอีสานของไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเทศกัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตปานกลาง โดยภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
.
สรุป

ภาคอีสานของไทยและประเทศกัมพูชามีภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างบางประการเช่นกัน ในขณะที่อัตราการเกิดและเติบโตของประชากรทั้งไทยและภาคอีสานเริ่มมีอัตราการเกิดลดลงต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #กัมพูชา #ส่วนแบ่งตลาดของกัมพูชา #GMS #เพื่อนบ้านGMS #เพื่อนบ้านอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.