สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “มุกดาหารเมืองแห่งอัญมณีลุ่มน้ำโขง”

จังหวัดมุกดาหาร มีขนาดพื้นที่ 4,339 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 351,588 คน ในปี 2564 28,329 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 67,203 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคการบริการ คิดเป็น 50% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 1,389 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 196 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 13% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 3,028 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 11% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การสีข้าว อยู่ที่ 1,177 ราย

การค้าชายแดนกับลาว

มูลค่าการส่งออกสินค้าไปลาว อยู่ที่ 2,427 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ น้ำตาลทราย รองลงมา คือ น้ำมันดีเซล และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ ตามลำดับ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาว อยู่ที่ 64,513 ล้านบาท โดย 3 อันดับสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด คือ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ และทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง ตามลำดับ

สินค้า GI ของจังหวัด

1. ผ้าหมักโคลนหนองสูง

เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าภูไทในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล และยังคงสืบทอดเทคนิคการทำผ้าหมักโคลนมาจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาติของบ้านหนองสูงที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศ แต่ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศด้วย

ตัวอย่างโครงการใหญ่

1. รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่–มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ

– กรมทรัพย์สินทางปัญญา

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

– MGR Online

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.