สรุปเรื่องน่าฮู้ เกี่ยวกับ “จังหวัดสกลนคร”

จังหวัดสกลนครมีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,606 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,117,925 คน โดยอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร 120 กิโลเมตร และสะพานแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม 90 กิโลเมตร

ในปี 2564 จังหวัดสกลนครมีขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด อยู่ที่ 65,924 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 72,117 บาท

โครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ SME

– ภาคการบริการ คิดเป็น 50% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ 2,958 ราย

– ภาคการเกษตร คิดเป็น 26% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ อยู่ที่ 420 ราย

– ภาคการค้า คิดเป็น 13% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ ร้านขายของชำ อยู่ที่ 7,267 ราย

– ภาคการผลิต คิดเป็น 11% โดยธุรกิจ SME ที่มากที่สุด คือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ อยู่ที่ 3,549 ราย

สินค้า GI ของจังหวัด

1. ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี

2. ผ้าครามธรรมชาติ

3. หมากเม่า

4. น้ำหมากเม่า

5. เนื้อโคขุนโพนยางคำ

ตัวอย่างบริษัทใหญ่

1. บจก.เติ้นหยง

ธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

รายได้รวมปี 2565 = 1,759 ล้านบาท

2. บจก.อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม

ธุรกิจการผลิตน้ำมันปาล์ม

รายได้รวมปี 2565 = 1,626 ล้านบาท

3. บจก.เล้งเส็ง

ธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม

รายได้รวมปี 2565 = 1,490 ล้านบาท

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

– กระทรวงพาณิชย์

– กรมทรัพย์สินทางปัญญา

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top