พาส่องเบิ่ง อีสานจังหวัดใด๋พร้อมก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดในปี 2565

ดัชนีความก้าวหน้าของคน สะท้อนระดับการพัฒนาคน 8 ด้าน

1. สุขภาพ

2. การศึกษา

3. ชีวิตการงาน

4. เศรษฐกิจ

5. ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน

7. การคมนาคมและการสื่อสาร

8. การมีส่วนร่วม

โดยชี้ให้เห็นสถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความก้าวหน้าของคนในแต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

จากผลการสำรวจพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดในภาคอีสานปี 2565 และอยู่ลำดับที่ 10 ของประเทศ โดยอันดับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 22 อันดับ ตามการเพิ่มขึ้นของด้านย่อย 7 ด้าน จาก 8 ด้าน โดยด้านที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษา ชีวิตการงาน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม มีเพียงด้านสุขภาพที่ปรับลดลง

ถึงแม้ว่าร้อยเอ็ดจะอยู่ถึงอันดับ 10 ของประเทศ แต่สุรินทร์กลับเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุดในอีสานและน้อยที่สุดในประเทศอีกด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางการพัฒนาในภาค ดังนั้นการกระจายตัวของทรัพยากรสำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่จึงไม่ครอบคลุมจังหวัดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะอาจนำไปสู่การทับซ้อนและสะสมของปัญหาการพัฒนาคนในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านการศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจ

หมายเหตุ: ดัชนีความก้าวหน้าของคนมีช่วงดัชนีตั้งแต่ 0.1 – 1

อ้างอิงจาก:

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.