ขอนแก่นเริ่ดคักหลาย โรงแรมโฆษะ ปักหมุด Wellness Center ตั้ง “คลินิกแพทย์แผนไทย” อย่างมีมาตรฐาน และเป็นสากล ในโรงแรมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายที่พักแรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว จัดตั้ง “โฆษะเนตรดาว คลินิกการแพทย์แผนไทย” ขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบคลินิกการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างมีมาตรฐาน และเป็นสากล ในโรงแรมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ด้วยความตั้งใจของโรงแรมโฆษะที่ต้องการสร้างศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร หรือ Wellness Center ขึ้นในพื้นที่โรงแรมใจกลางขอนแก่นและภาคอีสาน ให้บริการทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในขอนแก่นและผู้มาเยือน

โดยเริ่มต้นจากการเปิดศูนย์กายภาพบำบัดและนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

“ขณะเดียวกันได้มีโอกาสเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสตร์แพทย์ทางเลือกมากมาย ซึ่งทำให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยและศาสตร์แพทย์แผนไทย ที่คำนึงถึงว่าจิตใจและอวัยวะในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปรัชญา ความคิดและการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีคนไทย จึงต้องใช้วิธีรักษาแบบองค์รวม (Holistic) โดยเริ่มต้นจากอาหารดี อารมณ์ดี อากาศดี เพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุข ให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแท้จริง”

อีกทั้ง ในพิธีเปิดมีบุคคลสำคัญมาร่วมงาน อาทิ นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ประวี คำศรีสุข รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ

ดร.พญ.สุลัคนาน้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์ บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว, อาจารย์พรศิริ อิสรภัคดี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพ และวัฒนธรรมไทยสปา

อ้างอิงจาก:

https://www.thansettakij.com/health/wellbeing/572110

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.