ภาคอีสานตอนล่าง Mega Project มีอิหยังแหน่ ?

ภาคอีสานตอนล่าง Mega Project
มีอิหยังแหน่ ?
Mega Project ที่เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยในภาคอีสานตอนล่าง มีทั้งหมด 4 โครงการ
1. นิคมอุตสาหกรรม อุบลราชธานี
บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด และกลุ่มสินรุ่งเรือง เสนอแผนร่วมดำเนินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือว่าสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องพัฒนาสังคม พื้นที่ และยังเป็นฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่ำลงจะสามารถแข่งขันในตลาด CLMV และช่วยให้เกิดการสร้างงานคนในท้องถิ่น ได้กว่า 20,000 อัตราในภาคอีสาน
2. Hydro-Floating Solar Hybrid เขื่อนสิรินธร
เพื่อสนองนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนภายในประเทศ โดยสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดและภูมิภาคที่สูงขึ้น ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
3. สะพานไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี -สาละวัน)
สะพานความยาว 1.02 กิโลเมตร จะเชื่อมทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ในเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวันของ สปป.ลาว กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ในอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยสะพานแห่งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และทำหน้าที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจสำหรับทั้งภูมิภาคด้วย เพราะสะพานแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเชื่อมภาคตะวันออกของไทยกับทางตอนใต้ของลาว แต่ยังจะเชื่อมโยงไปยังเวียดนามด้วย
4. ยกระดับสนามบินบุรีรัมย์
ขณะนี้กำลังเร่งก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมคุรุภัณฑ์อำนวยความสะดวกและการต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร, ขยายทางขับและลานจอดเครื่องบินขนส่งสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงส่วนอื่นๆ ปัจจุบันรองรับให้บริการผู้โดยสารปีละ 3.5 แสนคน หากพัฒนาปรับปรุงแล้ว คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 แสน – 1 ล้านคน ทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเปิดสายการบินระหว่างประเทศ
หมายเหตุ: Mega project ที่มีงบประมาณ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
อ้างอิงจาก:
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงเจ้าของสังกัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เว็บไซต์บริษัท
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์ #อีสานตอนบน #MegaProject #เมกะโปรเจค #อุบลราชธานี #บุรีรัมย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.