5 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย หลายที่สุดในอีสาน

5 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ้อย
หลายที่สุดในอีสาน 🫙✨
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจำนวน 20 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 4,661,795 ไร่ เพิ่มขึ้น จากปีการผลิต 2563/64 จำนวน 67,351 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกล เนื่องจาก มีการขอตั้ง และขยายโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมากและสืบเนื่องจาก รัฐบาลผลักดัน นโยบายบริหารพื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
เป็นผลให้การผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แนวโน้มที่ดีส่งผลให้ราคาอ้อยขยับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรส่วนหนึ่งหันกลับมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับปี 2564 ประเทศไทยมีมรสุมเข้าตั้งแต่ต้นปี ทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ส่งผลให้ผลผลิตต่อตันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ราคาอ้อยจะสูงขึ้นแต่ต้นทุนภาพรวมก็สูงขึ้นด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าแรงงานและค่าปุ๋ย
อ้างอิงจาก:
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย

Leave a Comment

Your email address will not be published.