ภาคอีสาน 5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร อิหยังหลายที่สุด ?

ภาคอีสาน 🥔🌾🌽
5 อันดับ ผลผลิตทางการเกษตร
อิหยังหลายที่สุด ?
ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2564 คือ
1. มันสำปะหลังโรงงาน
โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.นครราชสีมา 5,507,286 ตัน
2. ข้าวนาปี
โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.อุบลราชธานี 1,436,095 ตัน
3. ยางพารา
โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.บึงกาฬ 208,058 ตัน
4. ข้าวนาปรัง
โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.กาฬสินธุ์ 171,382 ตัน
5. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โดยจังหวัดที่ทำผลผลิตมากที่สุดคือ จ.นครราชสีมา 501,133 ตัน
อ้างอิงจาก:
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.