ฮู้บ่ว่า การใช้เนื้อที่ดินทางการเกษตร ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋?

ฮู้บ่ว่า

การใช้เนื้อที่ดินทางการเกษตร ภาคอีสาน เป็นจั้งใด๋?

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ในการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 

โดยการใช้ประโยชน์ของที่ดินส่งผลต่อปริมาณของผลผลิต ซึ่งมีหลากหลายวิธีที่เป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่ 1 ช่วงปากแม่น้ำเลย – เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นการผันน้ำโขงมาเติมที่เขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูแล้ง หากดำเนินแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ได้ 1.67 ล้านไร่ และมีน้ำไปเติมให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

อ้างอิงจาก:

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #การเกษตร #การเกษตรอีสาน #ที่ดิน #ที่ดินอีสาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.